Informacija o obradi osobnih podataka Privredne banke Zagreb d.d. (sukladno člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka)

SADRŽAJ

UVODNE INFORMACIJE O REGULATIVI EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKE HRVATSKE O ZAŠTITI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA............................................................................................................      2

I.  PODACI O VODITELJU  OBRADE.................................................................................................      2

II. KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA........................................................      3

III.  KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA, SVRHE I PRAVNE OSNOVE OBRADE..........................      3

KOJE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA PRIKUPLJAMO?...........................................................     4

U KOJE SVRHE OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE I NA TEMELJU KOJE PRAVNE OSNOVE?.......    10

IV. KATEGORIJE PRIMATELJA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA...........................................................   13

V. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE.....................................................................................................................................  14

VI.  RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA.............................................................................  14

VII.  PRAVA ISPITANIKA........................................................................................................................  14

VIII. OBRADA POSEBNIH KATEGORIJA OSOBNIH PODATAKA......................................................... 16

IX.  ZAJEDNIČKI VODITELJI OBRADE.................................................................................................. 17

UVODNE INFORMACIJE O REGULATIVI EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKE HRVATSKE O ZAŠTITI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka,  o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) te u vezi s nacionalnim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Opća uredba o zaštiti podataka sadrži niz pravila kojima se osigurava da se obrada osobnih podataka obavlja sukladno pravima i temeljnim slobodama ljudi. Također, Općom uredbom o zaštiti podataka omogućava se slobodno kretanje osobnih podataka unutar Europske unije, bez ograničenja i zabrana.

Ova Informacija o obradi osobnih podataka Privredne banke Zagreb d.d.  (dalje: Informacija) uključuje zahtjeve Opće uredbe o zaštiti podataka te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

U skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka ovom Informacijom pružamo Vam obavijest o tome kako obrađujemo Vaše osobne podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka i kako ta prava možete ostvarivati.

Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pritom  sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite.

Ova Informacija odnosi se na svaku fizičku osobu koja je zatražila ili primila bankovnu i/ili financijsku uslugu od Banke, kao i na sve ostale fizičke osobe koje su sudionici određenih izravnih  ili neizravnih poslovnih odnosa s Bankom ili su na bilo koji način povezani ili će biti u vezi s Bankom kao voditeljem obrade (primjerice jamci, solidarni dužnici, založni dužnici, opunomoćenici, skrbnici, nasljednici, zastupnici maloljetnih osoba ili pravnih osoba, druge fizičke osobe povezane s poslovnim subjektom, a čiji su osobni podaci  predmet obrade i dr.).

I.  PODACI O VODITELJU  OBRADE  

Tko je odgovoran za obradu Vaših podataka i koga možete  kontaktirati u vezi s tim?

Voditelj obrade je Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb (Grad Zagreb),  OIB 02535697732, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod  matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817 (dalje: Banka). Banka obrađuje Vaše osobne podatke u svrhe navedene u točki III. ove Informacije.

Kontakt podaci:

Privredna banka Zagreb d.d.

Radnička cesta 50

10000 Zagreb

Telefon: 0800 365 365

Faks:+385 1 636 00 63

E-mail: pbz365@pbz.hr

Ako je Banka zajednički voditelj obrade Vaših osobnih podataka sukladno članku 26. Opće uredbe o zaštiti podataka s još nekim drugim voditeljem obrade, na temelju  zajedničke poslovne suradnje i/ili s osnova korištenja neke zajedničke usluge i/ili legitimnog interesa Banke i treće osobe, dodatne informacije u vezi sa zaštitom i obradom Vaših osobnih podataka, osim od Banke, možete zatražiti i od drugog voditelja obrade iz točke IX. ove Informacije. U tom slučaju, kao ispitanik, možete ostvarivati svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi sa svakim voditeljem obrade pojedinačno, kao i protiv svakog od njih. 

II. KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

Banka je imenovala  službenika za zaštitu podataka (engl. Data Protection Officer) kako to zahtijeva članak 37. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Vezano na sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i/ili ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, a kako je navedeno u točki VII. ove Informacije, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka na sljedeće kontakt adrese:

Privredna banka Zagreb d.d.

Službenik za zaštitu podataka

Radnička cesta 50

10000 Zagreb

 E-mail adresa: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr.

III.  KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA, SVRHE I PRAVNE OSNOVE OBRADE

Informacije o Vašim osobnim podacima dobivamo ili od Vas kao ispitanika ili iz nekog drugog izvora ovisno o vrsti poslovnog odnosa, odnosno o osnovi i svrsi obrade, ali samo u opsegu koji je nužan za ispunjenje neke svrhe (primjerice za izvršenje nekog ugovora ili za radnje koje prethode sklapanju nekog ugovora ili u svrhu poštovanja pravnih obveza Banke kao voditelja obrade na temelju  nekog propisa ili u svrhu legitimnog interesa voditelja obrade ili na temelju Vaše privole). Ako informacije o Vašim podacima dobivamo iz nekog drugog izvora, o tome ćete biti obaviješteni na način i u rokovima iz članka 14. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Informaciju o kategorijama Vaših osobnih podataka koje Banka obrađuje vezano na određenu vrstu bankovne i/ili financijske usluge koju pruža ili kao voditelj obrade ili kao zajednički voditelj u skladu s člankom 26. Opće uredbe o zaštiti podataka, a koje nisu sadržane u ovoj Informaciji, Banka će Vam pružiti prilikom njihova prikupljanja (čl. 13. Opće uredbe o zaštiti podataka) u pisanom obliku ili drugim sredstvima  komunikacije (primjerice elektroničkim putem). Ako to zatražite, informacije se mogu pružiti i usmenim putem pod uvjetom da je Vaš identitet nedvojbeno utvrđen te Vas Banka u tom slučaju, ako postoje sumnje vezane uz  Vaš identitet, može zatražiti dodatne  informacije neophodne za utvrđivanje Vašeg identiteta. 

Ako Banka obrađuje Vaše osobne podatke koji nisu prikupljeni od Vas neposredno (primjerice ako ste zastupnik ili prokurist neke pravne osobe, ovlaštenik po računu pravne osobe, osoba za kontakt neke pravne osobe vezana za posebnu suradnju Banke i poslovnog subjekta, zaposlenik kreditnog posrednika i sl.), bit ćete obaviješteni o obradi podataka unutar razumnog roka nakon dobivanja osobnih podataka, a najkasnije u roku od mjesec dana, uzimajući u obzir posebne okolnosti obrade osobnih podataka, bilo neposredno na Vašu poslovnu e-mail adresu ili drugu uobičajenu kontakt adresu koja se koristi u komunikaciji s pravnom osobom ili u trenutku prve komunikacije s Vama.

Banka nije dužna postupiti u skladu s prethodno navedenim ako već od ranije imate spoznaje  o ovim obradama ili već imate informaciju o tome ili bi pružanje takvih informacija bilo nemoguće ili bi predstavljalo nerazmjerne napore ili je dobivanje takvih informacija izrijekom propisano pravom Europske unije (EU) ili pravom Republike Hrvatske (RH) kojem podliježe Banka kao voditelj obrade, a koje predviđa odgovarajuće mjere zaštite legitimnih interesa Vas kao ispitanika ili ako osobni podaci moraju ostati povjerljivi u skladu s obvezom čuvanja profesionalne tajne koju uređuje pravo Europske unije ili Republike Hrvatske.

Određene osobne podatke koje ste dali Banci i/ili članicama Grupe PBZ obrađujemo kako bismo centralizirano, kvalitetno i odgovorno upravljali rizicima na razini Grupe PBZ i rizicima na razini Grupe kojoj Banka pripada u inozemstvu, a na što nas obvezuju propisi Republike Hrvatske i Europske unije. Također, određene podatke dobivamo i u Vašim  uputama za plaćanje, zatim podatke koji proizlaze iz korištenja različitih aplikacija koje su povezane s korištenjem neke ugovorene usluge (uključivo podatke o geolokaciji, podatke  koji proizlaze iz web usluga itd.).

KOJE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA PRIKUPLJAMO?

(A) Osnovni identifikacijski podaci

Kako bismo uspostavili poslovni odnos s Vama i/ili Vam pružili neku financijsku uslugu, potrebni su nam Vaši osnovni identifikacijski podaci.

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa s Vama i/ili utvrđivanja i provjere Vašeg identiteta i/ili provođenja mjera dubinske analize ili pravnih obveza Banke (npr. po Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ili Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza koji uređuje provedbu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e i Common Reporting Standard regulativi ili u neku drugu svrhu, kao što je primjerice sklapanje ugovora o nekoj bankovnoj i/ili financijskoj usluzi), prikupljamo Vaše osobne podatke, kao što su: ime i prezime, datum i država rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa prebivališta/boravišta, podaci o identifikacijskoj ispravi, državljanstvo/državljanstva, država porezne obveze, porezni identifikacijski broj. Odbijanje pružanja ovih podataka ima za posljedicu odbijanje Vašeg zahtjeva za sklapanjem određenog ugovora s Bankom ili uspostavljanja poslovnog odnosa.

(B) Ostale kategorije podataka

Osim osnovnih identifikacijskih podataka pod (A) u određenim slučajevima obrađujemo i Vaše  podatke za kontakt i to primjerice Vašu kontakt adresu za primanje određenih obavijesti, broj telefona, broj mobilnog uređaja, e-mail adresu i to  bilo u svrhu izvršenja nekog ugovora (npr. ugovoreni način obavještavanja po pojedinom proizvodu i sl. ) i/ili obavještavanje u slučaju sprječavanja potencijalnih platno-prometnih i/ili kartičnih i drugih prijevara i/ili izravnog marketinga i/ili u slučaju  da ste nam dali privolu. Neki od ovih podataka mogu biti obvezni za izvršenje određenog ugovora ako je pružanje određene usluge uvjetovano primjerice korištenjem mobilnog uređaja, te odbijanje davanja takvog podatka ima za posljedicu odbijanje Vašeg zahtjeva za sklapanje određenog ugovora s Bankom.

Podatke o spolu prikupljamo ili možemo prikupljati u svrhu prilagođenog obraćanja u komunikaciji s Vama prilikom slanja različitih obavijesti koje proizlaze iz određenog ugovornog odnosa ili su vezane uz obraćanje na temelju  Vaše privole koju ste nam dali. 

Obradom mogu biti obuhvaćene i neke posebne kategorije osobnih podataka, a što je detaljnije uređeno u točki VIII. ove Informacije.

Presliku Vašeg identifikacijskog dokumenta (službenog dokumenta s fotografijom) koristimo u svrhu pravnih obveza Banke kao voditelja obrade po propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i/ili u svrhu provjere i potvrde Vašeg identiteta prilikom ugovaranja i korištenja određene usluge ili ažuriranja Vaših podataka, kao i u slučaju legitimnih interesa Banke glede sprječavanja prijevara (primjerice zaštita od krađe identiteta - recital 47. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Ako se obraćate kontakt centru Banke telefonskim putem i/ili ako Vas Banka povratno kontaktira i/ili ako je za provedbu određene transakcije ugovoren telefonski razgovor, u određenim slučajevima Banka snima telefonske razgovore, o čemu ćemo Vas prethodno upozoriti. Ovisno o predmetu razgovora (npr. prigovor i sl.) te ako je pritom  potrebno utvrditi Vaš identitet, Banka može od Vas zatražiti i neke druge osobne podatke nužne za provjeru Vašeg identiteta.

Ako nam se obraćate putem internetske stranice Banke (web kontakt forme ili web chatom) te očekujete od nas povratnu informaciju i ponovno kontaktiranje vezano na Vaš upit, u tom slučaju potrebni su nam Vaši osnovni identifikacijski i  kontakt podaci kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona/ mobilnog uređaja, e-mail adresa, datum rođenja. Osobni podaci koje ste nam dali na taj način, neće biti vidljivi drugim korisnicima ni cjelokupnoj javnosti.

Ako nam se obraćate putem internetske stranice Banke, u svrhu ugovaranja na daljinu neke od bankovnih i/ili financijskih usluga (primjerice, On-line bankarstva), za identifikaciju na portalu Banke potrebni su nam Vaši podaci ime i prezime, broj osobne iskaznice te ostali podaci koji su nužni za identifikaciju ovisno o usluzi koja se ugovara. Osobne podatke koje unesete na za to predviđeno mjesto na komunikacijskom sučelju koristit ćemo samo u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o navedenoj bankovnoj i/ili financijskog usluzi. 

Ovisno o vrsti proizvoda i usluge koju namjeravate koristiti, uz osnovne identifikacijske podatke,  prikupljamo i obrađujemo i neke druge Vaše podatke nužne za izvršenje ugovora ili radnji koje prethode sklapanju ugovora ili ispunjenje neke zakonske obveze ili legitimnog interesa banke ili treće strane ili na temelju Vaše privole, a sve sukladno pravnim osnovama obrade kako je to navedeno u članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka i ovoj točki.

Radi informiranja o pojedinim kategorijama osobnih podataka u nastavku  Vam dajemo informativni pregled pojedinih kategorija osobnih podataka koji su vezani uz određenu vrstu bankovne i/ili financijske usluge ili uz neki drugi poslovni odnos s Bankom.

Ako neke kategorije osobnih podataka nisu sadržane u ovom dokumentu, o istima će Vas Banka informirati u trenutku njihova prikupljanja bilo usmeno ili na neki drugi način primjeren specifičnostima određenog poslovnog odnosa, primjerice putem zahtjeva za kredit, pristupnice, ugovora o bankovnoj i/ili financijskoj usluzi i/ili informacijama o pojedinoj usluzi koju Banka pruža, samostalno i/ili zajedno s drugim voditeljem obrade ili na način i u slučajevima iz članka 14. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Jednokratne platne transakcije - U svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma temeljem Uredbe (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1781/2006 te Zakona o sprječavanju pranja novca Banka je obavezna ukoliko provodite:

Osobni podaci prikupljeni u svrhu obavljanja jednokratnih platnih transakcija čuvaju se na vremensko razdoblje sukladno rokovima čuvanja propisanom Uredbom (EU) 2015/847, a to je najmanje 5 godina od provedene transakcije.

Krediti - Za izradu ponude nekog kredita (primjerice informativnog izračuna kredita na Vaš zahtjev) i/ili analizu kreditnog zahtjeva i/ili odobrenja kredita i/ili izvršavanja ugovora o kreditu, kao i radnji koje prethode odobrenju kredita, uz Vaše identifikacijske podatke pod (A), kao i identifikacijske podatke drugih sudionika u kreditu (primjerice sudužnici, jamci, založni dužnici ili neki drugi sudionici) u svrhu procjene Vaše financijske situacije i kreditne sposobnosti te davanja odgovarajućih objašnjenja vezanih uz ponuđeni kredit prilagođen Vašim potrebama i mogućnostima, upravljanje rizicima, ispunjenje regulatornih zahtjeva RH i prava EU-u,  potrebni su nam i Vaši ostali podaci kao što su podaci o Vašem:  bračnom statusu, osobama s kojima ste povezani (npr. podaci o bračnom drugu ili članu uže obitelji ili fizičkim osobama iz pravne osobe s kojima ste u uskoj poslovnoj povezanosti), stručnoj spremi, zaduženjima u drugim kreditnim i financijskim institucijama, podaci iz dostupnih kreditnih registara sukladno propisima o potrošačkom kreditiranju, podaci o stanovanju, podaci o vrsti kreditne kartice koju koristite,  podaci o broju članova obitelji, podaci o broju uzdržavanih članova i slično.   

Podatke o Vašem statusu zaposlenja, visini primanja, rashodima, potrošnji i sl. obrađujemo kako bismo mogli procijeniti jedan od izvora Vaših primanja i mogućnosti otplate kredita iz Vaših primanja kao primarnog izvora otplate Vaših obveza. Vaše podatke kod odobravanja određenih vrsta kredita obrađujemo i automatiziranom obradom (uključujući profiliranje). U tom slučaju imate pravo zatražiti ljudsku intervenciju prilikom donošenja odluke i/ili uložiti prigovor,  što je detaljnije opisano u točki VII. ove Informacije.

Banka može određene operativne aktivnosti vezane na kredite eksternalizirati odnosno povjeriti trećim stranama koji ispunjavaju visoke razine sigurnosti i zaštite sukladno članku 28. Opće uredbe o zaštiti podataka (primjerice u slučaju određenih operativnih aktivnosti koje prethode odobrenju kredita ili u slučaju naplate neplaćenih potraživanja i sl.). U tom se slučaju obrađuju i Vaši osobni podaci potrebni u te svrhe. 

Također, kod procjene Vaše kreditne sposobnosti i procjene sposobnosti urednosti ispunjenja obveza Banka može tražiti od Vas izvješća iz kreditnih registara u RH i iz inozemstva  u skladu s propisima o potrošačkom kreditiranju. Informacije o sustavu razmjene podataka u svrhu procjene kreditne sposobnosti sadržane su u dokumentu Informacija o obradi osobnih podataka u DOR sustavu koji je dostupan na www.pbz.hr.

Ove podatke možemo obrađivati i u slučaju odobravanja kredita od strane Banke i treće osobe kao zajedničkog voditelja (npr. kod kredita koji se odobravaju korisnicima kartica izdavatelja PBZ Card d.o.o.) te u tom slučaju, ako niste zadovoljni takvom obradom, možete podnijeti prigovor što je detaljnije opisano u točki VII. ove Informacije.

Kod nekih kredita obrađujemo i podatke o Vašem transakcijskom računu u Banci ili nekoj drugoj banci radi provjere urednosti poslovanja i/ili visine i/ili redovnih isplata Vaših primanja radi izračuna kreditne sposobnosti i/ili isplate odobrenog kredita ili plaćanja kredita ako se na taj način plaća kredit (npr. isplata kredita, ugovaranje trajnog naloga i sl.).

Za potrebe kredita koji su vezani uz neku kreditnu karticu (npr. revolving krediti i sl.), osim ovih podataka, obrađujemo i podatke koji se navode u pristupnicama koje ste dali kao ispitanik, bilo Banci ili trećoj strani koja je s Bankom zajednički voditelj, uz primjenu drugih obrada potrebnih za odobravanje kredita.

Za potrebe kredita uz osiguranje založnim pravom bilo na nekretnini ili nekom drugom pravu (npr. depozit i sl.) Banka obrađuje podatke vezane uz vlasnike nekretnina ili depozita ili nekog drugog prava na kojem se zasniva založno pravo. Isto tako kod određenih vrsta kredita (npr. stambeni krediti) prikupljamo podatke o bračnim drugovima i s njima izjednačenim osobama (izvanbračni drug, životni partneri), a sukladno odredbama Obiteljskog zakona (primjerice, bračna stečevina, obiteljski dom i dr.). 

Ako se Vaš kredit odobrava uz osiguranje založnim pravom na nekretnini i ako je Banka tražbinu po tom kreditu osigurala kod osiguravajućeg društva temeljem ugovora o osiguranju koji je kao osiguranik sklopila sa osiguravajućim društvom kao osigurateljem, podaci se razmjenjuju između Banke i tog osiguravajućeg društva samo u opsegu koji je nužan za izvršenje tog ugovora uz poštovanje svih tehničkih i organizacijskih preduvjeta i zaštite Vaših podataka.

Ako se Vaš kredit odobrava na temelju neke poslovne suradnje između Banke i treće osobe, bilo članice Grupe PBZ/ISP Grupe ili treće osobe, bez obzira na vlasničku povezanost s Bankom (npr. projekti stanogradnje ili pružatelji drugih usluga ili kreditiranje zaposlenika pojedine pravne osobe ili potrošački krediti ili krediti uz kartice izdavatelja PBZ Card d.o.o. karticom ili projekti u suradnji s investicijskim i razvojnim bankama/fondovima, krediti za školovanje, subvencionirani krediti i sl.), podaci se razmjenjuju između Banke i te pravne osobe samo u opsegu koji je nužan za izvršenje tog ugovora uz poštovanje svih tehničkih i organizacijskih preduvjeta i zaštite Vaših podataka.

Ako je u aktivnostima kod odobrenja kredita uključen i kreditni posrednik, Vaši se podaci obrađuju u svrhu provedbe kreditnog posredovanja i radnji koje poduzima kreditni posrednik prije i tijekom ugovornog odnosa, a sukladno propisima o potrošačkom kreditiranju.

Kod kredita koji se odobravaju suvlasnicima stambenih zgrada putem Modela kreditiranja suvlasnika zgrada za obnovu zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama zajedničkog stanovanja na upravljanju kod upravitelja, prilikom procjene kreditne sposobnosti suvlasnika zgrade na razini zgrade (temelji se na naplativosti pričuve) i sposobnosti urednog ispunjenja obveza po toj vrsti kredita, dodatno su nam potrebni podaci o visini pričuve koju plaćate za etažni dio (posebni dio nekretnine kojeg ste vlasnik) koji se nalazi u zgradi na kojoj se izvode radovi za čije financiranje se traži odobrenje te vrste kredita, površina Vašeg etažnog dijela te vlasnički udio u ukupnoj površini zgrade.

Ovisno o pojedinom distribucijskom kanalu Banke putem kojeg tražite ili koristite kredit ili putem kojeg se odobrava ili otplaćuje kredit, dodatno se obrađuju i neki Vaši osobni podaci uvjetovani specifičnostima i funkcionalnosti  kanala koji koristite  (primjerice kod zahtijevanja kredita putem internetske stranice ili odobravanja kredita putem On-line bankarstva Banka obrađuje i Vaše podatke uvjetovane funkcionalnostima tog kanala i sl.).

Ako svoje obveze ne podmirujete na vrijeme, Vaši se podaci mogu obrađivati u svrhu naplate tražbina, što uključuje, ali ne ograničava telefonske kontakte u mjeri u kojoj je to dopušteno propisima koji uređuju zaštitu potrošača, eksternaliziranje poslova naplate izvršiteljima obrade u RH ili u državi članici EU-a ili kupoprodaju/ustupanje tražbina drugim pravnim osobama. Ako se prilikom naplate aktiviraju instrumenti osiguranja, Vaše podatke obrađujemo u tu svrhu (npr. kod zadužnica podatke dostavljamo FINA-i, kod zapljene plaće Vašem isplatitelju primanja ili naplatu polica osiguranja osiguratelju kod kojeg imate ugovoreno osiguranje). Kod prisilne naplate tražbina obrađujemo podatke koji su propisani pojedinim propisom (npr. Ovršnim zakonom i dr.) te ih u određenim slučajevima dostavljamo odvjetnicima.

Transakcijski računi i platni promet s fizičkim osobama -  Kod sklapanja okvirnog ugovora o platnim uslugama i/ili otvaranja pojedinog transakcijskog računa, Banka obrađuje Vaše identifikacijske  podatke pod (A), kao i kontakt podatke dane u svrhu tog ugovora. Vaše osobne podatke koristimo za sklapanje i izvršenje okvirnog ugovora, izradu platne kartice i drugih instrumenata raspolaganja računom, slanje propisanih obavijesti (pisanim putem ili e-mail), PIN-a i dr. U pojedinim slučajevima koristimo i Vaš telefonski broj ili broj mobilnog uređaja ako je to nužno za sprječavanje zlouporabe platne kartice od strane trećih osoba, rješavanja reklamacija ili kao podsjetnik na dospjele obveze, u mjeri u kojoj je to dopušteno propisima o zaštiti potrošača. Ako se osim Vas u ugovornom odnosu pojavljuje i Vaš opunomoćenik, obrađujemo i podatke opunomoćenika (primjerice osobne  podatke za izradu platne kartice, adresu za slanje PIN-a i dr.). Ako je uz transakcijski račun ugovoren i trajni nalog, za potrebe izvršenja trajnog naloga obrađujemo osobne podatke navedene pod (A) u ovoj točki,  kao i broj transakcijskog računa te razmjenjujemo podatke s primateljima plaćanja kod izravnih terećenja i SEPA izravnih terećenja. Ako želite koristiti uslugu prebacivanja računa iz Banke drugom pružatelju platnih usluga ili od drugog pružatelja platnih usluga u Banku, Banka će obrađivati i razmjenjivati podatke u opsegu i na način propisan posebnim zakonom preko FINA-e kao izvršitelja obrade.

Ako Vam Banka na temelju ugovora o tekućem računu stavlja na raspolaganje određena sredstva kao prekoračenje ili Vam omogućuje obročnu otplatu na rate, obrađujemo Vaše podatke kao i kod kreditnih proizvoda (primjerice podaci o urednosti poslovanja, izvoru, visini i vrsti primanja, i dr.).

Kartični proizvodi i platni instrumenti na temelju kartice - Kod kartičnih proizvoda (Mastercard /Visa Classic kreditne kartice [charge ili revolving]) Banka obrađuje Vaše osobne podatke koji su navedeni na pristupnici koju popunjavate za pojedinu vrstu kreditne kartice, kao i ostale podatke koje Banka ima o Vama, a vezano na provjeru urednosti poslovanja i upravljanja rizicima. Ove podatke Banka prikuplja i obrađuje u svrhu procjene mogućnosti pravovremenog ispunjenja svih obveza nastalih korištenjem kreditne kartice  ili procjene kreditne sposobnosti ako se radi o revolving kreditu ili kreditu vezanom uz kreditnu karticu. Osobni podaci navedeni na pristupnici obrađuju se i u svrhu aktivacije i korištenja pojedine funkcionalnosti kartice, a prije samog donošenja odluke o odobrenju. Podaci u svrhu odobravanja kreditne kartice ili revolving kredita predmet su automatske obrade podataka, uključujući i profiliranje. U tom slučaju imate pravo zatražiti ljudsku intervenciju ili podnijeti prigovor na način opisan u točki VII. ove Informacije.

Kontakt podatke navedene u pristupnici (broj telefona ili mobilnog uređaja, adresa, e-mail i dr.) Banka obrađuje  za komunikaciju s Vama radi ugovorenog načina obavještavanja ili sprječavanja zloupotreba i prijevarnih radnji od strane trećih osoba. Radi dodatnih provjera Vašeg identiteta prilikom komuniciranja sredstvima za komuniciranje na daljinu  (npr. telefon, e-mail i dr.) te sprječavanja prijevarnih radnji od trećih osoba, Banka prikuplja i neke specifične podatke uvjetovane zahtjevima licenčnih ugovora s Mastercard/Visa (primjerice djevojačko prezime majke i sl.). Određeni osobni podaci (primjerice, ime, prezime, adresa, poštanski broj, mjesto, OIB itd.) potrebni su za izradu kreditne kartice od strane pravne osobe kojoj su povjereni poslovi procesiranja kartičnog poslovanja. Ako se osim Vas u ugovornom odnosu pojavljuje i dodatni korisnik po kreditnoj kartici, obrađujemo i podatke dodatnog korisnika kartice navedene na pristupnici (primjerice ime, prezime, adresa, poštanski broj, mjesto, OIB itd.).

Ovisno o pojedinom distribucijskom kanalu Banke putem kojeg podnosite zahtjev za izdavanjem kreditne kartice  ili putem kojeg ugovarate kreditnu karticu, dodatno se obrađuju i neki Vaši osobni podaci uvjetovani specifičnostima i funkcionalnostima kanala koji koristite (primjerice osobni podaci za ugovaranje On-line bankarstva, Banka obrađuje i Vaše podatke uvjetovane funkcionalnostima tog kanala i sl.).

Depozitno poslovanje -  Banka obrađuje Vaše osobne podatke nužne za izvršavanje ugovora o depozitu, ovisno o pojedinoj vrsti depozita, primjerice identifikacijski podaci pod (A), zatim kontakt podaci i ugovoreni kanali komunikacije (npr. e-mail, adresa, broj telefona, broj mobilnog uređaja i sl.) radi dostavljanja godišnjih obavijesti o stanju depozita, obavijesti o promjeni kamatnih stopa, obavijesti o zaštiti depozita, obavijesti o plaćenom porezu i sl.

Ako se osim Vas u ugovornom odnosu pojavljuje i Vaš opunomoćenik, obrađujemo i matične podatke opunomoćenika, odnosno ako ste u svojstvu zakonskog zastupnika ili skrbnika, obrađujemo Vaše podatke kao i podatke maloljetnog djeteta ili štićenika, štiteći prava tih osoba sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zaštita prava tih  osoba. Ako je uz depozitni račun ugovoren i transakcijski račun za prijenos, trajni nalog ili nalog za plaćanje, za potrebe izvršenja transakcija obrađujemo podatke o broju računa odnosno broju naloga.

Ovisno o pojedinom distribucijskom kanalu Banke putem kojeg ugovarate depozit, dodatno se obrađuju i neki Vaši osobni podaci uvjetovani specifičnostima i funkcionalnostima kanala koji koristite  (primjerice, osobni podaci za  ugovaranje On-line bankarstva, Banka obrađuje i Vaše podatke uvjetovane funkcionalnošću tog kanala i sl.).

On-line bankarstvo [PBZ digitalno bankarstvo], telefonsko i SMS bankarstvo - Osim osnovnih identifikacijskih podataka pod (A) i kontakt podataka, u svrhu izvršenja ugovora o korištenju navedenih usluga potreban nam je točan broj Vašeg mobilnog telefona. U svrhu sprječavanja neovlaštenog pristupa i prijevara pri korištenju On-line bankarstva, budući da se radi o korištenju bankovnih i financijskih usluga na daljinu, Banka prikuplja i obrađuje podatak o IP adresi i geolokaciji  korisnika usluge. Ujedno, u svrhu izvršenja ugovora o korištenju usluge, Banka obrađuje i tehničke podatke sustava koji su preduvjet Vaše mogućnosti korištenja usluge putem sredstava za komuniciranje na daljinu (primjerice operativni sustav koji koristite, vrsta mobilnog uređaja/računala, tip i verzija preglednika – za internet aplikacije, veličina zaslona uređaja, jezik preglednika/mobilnog uređaja, naziv i verzija mobilne aplikacije, a po potrebi može obrađivati i druge podatke ove vrste).

U istu svrhu, Banka korištenjem specijaliziranih programskih alata, prikuplja i analizira obilježja načina na koji koristite usluge (primjerice zadržavanje na pojedinim poljima za unos podataka, kretanje između polja unosa korištenjem miša, tipkovnice ili prstiju te kombinaciju s tehničkim podacima opisanim u prethodnom poglavlju).

Banka Vam, kao korisniku usluge On-line bankarstva [PBZ digitalnog bankarstva], omogućava pristup i korištenje usluge otiskom prsta te pristup usluzi identifikacijom lica, uz uvjet da ste fizička obilježja koja čine otisak prsta ili identifikaciju lica prethodno pohranili na  svojem uređaju i dali  privolu Banci da može koristiti ova obilježja u navedenu svrhu. Banka ove podatke o fizičkim obilježjima ne pohranjuje u svom sustavu niti dalje obrađuje u bilo koju svrhu, osim što jednokratno potvrđuje Vaš identitet. Ova privola ne utječe na mogućnost korištenja drugih autentifikacijskih/autorizacijskih sustava za pristup i korištenje usluga. Privolu imate pravo u svakom trenutku povući. U tom slučaju nećete više moći koristiti otisak prsta ili identifikaciju lica za potrebe autentifikacije i autorizacije, no i dalje ćete moći koristiti druge ugovorene autorizacijske/autentifikacije sustave unutar usluge. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Podaci prikupljeni u svrhu izvršenja ugovora o korištenju usluge On-line bankarstva [PBZ365@NET] i/ili usluge On-line bankarstva [mPBZ], nakon prestanka rada aplikacija mPBZ i PBZ365@NET s 2. studenoga 2019. koristit će se u svrhu izvršenja ugovora o korištenju usluge On-line bankarstva [PBZ digitalnog bankarstva].

Usluga certificiranja - Ako želite imati mogućnost koristiti određene proizvode i usluge koje Banka nudi putem usluge On-line bankarstva (primjerice, sklapanje ugovora o kreditu, depozitu i sl.), bit će Vam potreban kvalificirani certifikat za kvalificirani elektronički potpis. Kvalificirani elektronički potpis po svojoj je pravnoj snazi izjednačen s vlastoručnim potpisom, pa je za određene usluge, kod kojih je propisana obvezna pisana forma očitovanja volje ili je od strane Banke procijenjeno da je ista nužna radi sigurnosti, neophodno potpisivanje dokumentacije ili izjava volje kvalificiranim elektroničkim potpisom. Kvalificirani certifikat za kvalificirani elektronički potpis izdaje Vam Intesa Sanpaolo S.p.A.,  kao kvalificirani pružatelj usluga povjerenja, a na temelju ugovora o pružanju usluga certificiranja. Ugovor o pružanju usluga certificiranja sklapate s Intesom Sanpaolo S.p.A. kao certifikacijskim autoritetom i Bankom kao registracijskim autoritetom koji utvrđuje i potvrđuje Vaš identitet. Ako želite ugovoriti uslugu certificiranja, osim podataka navedenih u točki III. ove Informacije, za potrebe utvrđivanja identiteta i izdavanja kvalificiranog certifikata te njegova korištenja na kanalima Banke, Intesi Sanpaolo S.p.A. potrebni su podaci o spolu, mjestu i državi rođenja te Vaš jedinstveni korisnički broj, koji smo Vam dodijelili prilikom ugovaranja On-line bankarstva. Kod usluge certificiranja Banka i Intesa Sanpaolo S.p.A. zajednički su voditelji obrade osobnih podataka. Svoja prava u vezi sa zaštitom osobnih podataka možete ostvarivati u vezi sa svakim voditeljem obrade i protiv svakog od njih, s time da je Banka na temelju zajedničkog dogovora kontaktna točka za klijente na kontakt adrese iz točaka I. i II. ove Informacije. Prilikom sklapanja ugovora o pružanju usluga certificiranja Banka daje konkretnije informacije o voditeljima obrade, kategorijama podataka, svrhama i osnovama obrade.

Sefovi - Za sklapanje ugovora o sefu Banka prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke pod (A) kao i osobne podatke osoba koje pristupaju sefu (primjerice, opunomoćenik, zakonski zastupnik pravne osobe), kao što su podaci o imenu i prezimenu, prebivalištu, danu, mjesecu i godini rođenja, OIB-u, nazivu i broju identifikacijske isprave, nazivu i državi izdavatelja i državljanstvu.

Usluga investicijskog savjetovanja - Banka obrađuje Vaše osobne podatke nužne za sklapanje i izvršenje ugovora, kao i radnji koje prethode sklapanju ugovora  (primjerice identifikacijski podaci o imenu, prezimenu, OIB-u, datumu rođenja, adresi te identifikacijskoj ispravi) te podatke nužne za izvršavanje aktivnosti usluge investicijskog savjetovanja što uključuje podatke potrebne za izradu Vašeg investicijskog profila, odnosno podatke o znanju i iskustvu na području ulaganja te podatke vezane uz utvrđivanje Vaše financijske situacije i Vaših ulagačkih ciljeva (primjerice Vaš cjelokupni Portfelj financijskih usluga/proizvoda koji ste pohranili/evidentirali u Banci ili kod drugih financijskih institucija ako su ugovoreni putem Banke kao distribucijskog kanala, u bilo kojoj denominaciji, koji su u Vašem vlasništvu, kao i iznose denominirane u hrvatskim kunama (HRK) i/ili drugoj valuti koje ste deponirali u Banku na transakcijski ili depozitni račun.

Banka može aktivnosti vezane uz obradu osobnih podataka u vezi s ovom uslugom eksternalizirati, odnosno obradu osobnih podataka povjeriti trećim stranama, ali pritom  vodi računa da se ispunjavanju svi uvjeti vezani uz  razinu sigurnosti i zaštite sukladno članku 28. Opće uredbe o zaštiti podataka.  

Poslovi s vrijednosnim papirima (brokerski i skrbnički poslovi) - U svrhu izvršenja ugovora o korištenju brokerskih i/ili skrbničkih usluga, Banka može prikupljati i obrađivati Vaše osnovne identifikacijske podatke pod (A) i kontaktne podatke navedene u uvodnom dijelu ove točke kao zaporku, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i/ili kod trećih strana te podatke o Vašem transakcijskom računu za isplatu. Ako se, osim Vas, u ugovornom odnosu pojavljuje treća osoba/treće osobe (kao što su primjerice punomoćnik, maloljetna osoba, skrbnik), u svrhu izvršenja ugovora Banka prikuplja i obrađuje identifikacijske i kontaktne podatke navedenih trećih osoba. Ako je druga ugovorna strana poslovni subjekt, Banka prikuplja i obrađuje identifikacijske i kontaktne podatke te funkcije (titule) odgovornih fizičkih osoba unutar poslovnog subjekta, ali samo u opsegu koji je nužan za izvršenje ovih ugovora. Zbog specifičnosti ovih usluga Banka snima telefonske pozive upućene Brokerskim poslovima, a o čemu Vas Banka obavještava prije početka razgovora. Prilikom telefonskog razgovora koji se snima, u svrhu nedvojbene identifikacije i izvršenja ugovora o korištenju brokerskih usluga, Banka Vas traži osobne podatke. U svrhu izvršenja ugovora o korištenju brokerskih usluga, Banka prikuplja i obrađuje i dodatne osobne podatke, kao što su podaci iz Upitnika o prikladnosti: podaci o obrazovanju, poznavanju financijskih tržišta i instrumenata, podaci o znanju i iskustvu u vezi s investicijskim uslugama.

Osobni podaci koje Banka obrađuje kao izvršitelj obrade - Osim kao voditelj obrade, Banka obrađuje i određene osobne podatke kao izvršitelj obrade na temelju ugovora o povjeravanju određenih aktivnosti ili poslova od strane trećih osoba (primjerice zastupanja u osiguranju, nuđenje investicijskih usluga PBZ Investa, ponuda kartičnih proizvoda PBZ Carda i dr.). U tim slučajevima Banka obrađuje osobne podatke isključivo po nalogu i uputama koje je dobila od tih voditelja obrade na temelju ugovora i članka 28. Opće uredbe o zaštiti podataka.

U KOJE SVRHE OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE I NA TEMELJU KOJE PRAVNE OSNOVE?

Vaše osobne podatke navedene u ovoj točki, bilo da ih je Banka neposredno prikupila od Vas ili su prikupljeni iz nekog drugog izvora, Banka obrađuje u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka u sljedeće svrhe:

(a) Pružanje bankovnih i/ili financijskih usluga i izvršenje ugovora (čl. 6., st. 1., toč. b. Opće uredbe o zaštiti podataka)

Obrada Vaših osobnih podataka iz ove točke nužna je za pružanje bankovnih i/ili financijskih usluga od strane Banke i sklapanje i izvršenje određenog ugovornog odnosa u kojemu ste stranka ili kako bi Banka poduzela određene radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora.

Ako odbijete pružiti određene podatke potrebne za izvršavanje ugovora ili aktivnosti koje prethode sklapanju ugovora i pružanju usluge, Banka nije u mogućnosti sklopiti s Vama ugovor.

Svrha pojedine obrade podataka kao i kategorije podataka koje ste nam dužni pružiti prije sklapanja ugovora ili pružanja usluge ovise o specifičnostima pojedine bankovne i/ili financijske usluge opisane pod (B) ove točke. Za obradu podataka u svrhu izvršenja ugovora ili radnji koje poduzimamo na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora nije potrebna Vaša privola.

b) Poštovanje pravnih obveza Banke kao voditelja obrade (čl. 6., st. 1., toč. c. Opće uredbe o zaštiti podataka)

Za obradu osobnih podataka koja je nužna radi poštovanja raznih pravnih obveza Banke kao voditelja obrade na temelju propisa Republike Hrvatske i propisa EU-a Vaš pristanak nije potreban.

Ova obrada je nužna, primjerice kada je to potrebno u svrhu provedbe propisa iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (npr. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma), oporezivanja (npr. Opći porezni zakon, Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza koji uređuje provedbu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e i Common Reporting Standard regulativi), propisa o sprječavanju prijevara u platnim uslugama ili ispunjavanju uputa ili zahtjeva nadzornih tijela (kao što je primjerice praćenje i upravljanje  operativnim i kreditnim rizicima na razini grupe poduzetnika u zemlji i inozemstvu kojima pripada Banka po Zakonu o kreditnim institucijama), u svrhu rješavanja prigovora na temelju mjerodavnih propisa (npr. Zakon o platnom prometu, Zakon o zaštiti potrošača), u svrhu dostave podataka u Jedinstveni registar računa pri Financijskoj agenciji.

c) Potrebe legitimnog interesa Banke kao voditelja obrade ili treće strane (čl. 6., st. 1., toč. f. Opće uredbe o zaštiti podataka)

Osim obrada podataka koje su za Banku, kao voditelja obrade, nužne zbog:

Banka poduzima i obrade, u opsegu u kojem su nužne, radi ostvarenja legitimnih interesa Banke i trećih strana. Legitimni interesi na kojima se temelji obrada moraju biti takve kvalitete da su jači od  interesa ili temeljnih prava i sloboda ispitanika.

Obrade temeljene na legitimnim interesima Banka može provoditi u sljedećim situacijama:

(a) Obrada podataka u svrhu utvrđivanja preferencija i stavova klijenata te segmentacije klijenata s ciljem nuđenja proizvoda i usluga koje bolje odgovaraju potrebama i željama pojedinih kategorija klijenata. Na ovaj se način interesi Banke za pružanjem bolje i kvalitetnije usluge svojim klijentima podudaraju s interesima i očekivanjima klijenata da dobiju najbolju moguću uslugu.

(b) Obrada podataka u svrhu sudjelovanja u nagradnom programu Banke te ostvarivanju pogodnosti i popusta temeljenih na korištenju broja grupa proizvoda koje koristite u Banci i/ili članicama Grupe PBZ (uključivo i urednost poslovanja u članici Grupe PBZ) i/ili pravnim osobama kojima je Banka distributer usluga i/ili su vlasnički povezani s nadređenom kreditnom institucijom i Grupom ISP u inozemstvu (npr. pogodnosti i popusti s osnova programa Inovacija i proizvoda koje klijenti Banke koriste u Banci, PBZ Card d.o.o., PBZ Stambena štedionica d.d., PBZ Invest d.o.o., te drugih pravnih osoba čije proizvode i usluge Banka distribuira, uključujući i osiguravajuća društva s kojima Banka ima sklopljen ugovor o zastupanju u osiguranju), što podrazumijeva, ali ne ograničava dostupnost informacija o proizvodima i uslugama Banke i trećih osoba koje su ugovorene putem distribucijskih kanala Banke, obrada daje i svakodobnu mogućnost pregleda ugovorenih usluga putem kanala Banke.

(c) Obrada podataka s ciljem upravljanja i razvoja novih proizvoda i usluga Banke, kao i procjene vjerojatnosti ugovaranja usluge.

(d) Obrada podataka u svrhu osiguravanja IT sigurnosti sustava i aktivnosti Banke, uključujući i sigurnost usluga koje se nude klijentima.

(e) Obrada podataka s ciljem praćenja i očuvanja fizičke sigurnosti u poslovnim prostorima Banke, što primjerice uključuje videonadzor poslovnih prostora Banke i evidenciju posjetitelja.

(f) Obrada podataka radi sprječavanja i istrage prijevara i drugih kaznenih djela na štetu klijenata Banke i/ili Banke, kao i sprječavanja zlouporabe usluga koje pruža Banka.

(g) Obrada podataka unutar Grupe PBZ i/ili Grupe ISP za unutarnje administrativne potrebe i upravljanje rizicima na razini grupe kreditnih institucija, što uključuje i provjeru urednosti poslovanja pod b).

(h) Obrada podataka potrebna radi pokretanja i vođenja pravnih sporova radi ostvarivanja prava i interesa Banke ili trećih osoba.

(i) Obrada podataka s ciljem dodatnih procjena rizika (primjerice, kreditne sposobnosti), odnosno vjerojatnosti da će klijenti Banke obveze iz ugovora ispuniti na način određen tim ugovorom i sprječavanje dovođenja Vas u stanje prezaduženosti te praćenje ispunjenja ugovora (npr. razmjena i korištenje podataka s trećim osobama radi utvrđivanja  boniteta pravnih i fizičkih osoba).

(j) Obrada podatka za potrebe izravnog marketinga, kada se ponuda temelji na okolnosti da klijent prethodno već koristi proizvode i/ili usluge sličnih karakteristika i mogućnosti.

U slučajevima obrade podataka na temelju legitimnog interesa Vaš pristanak nije potreban. U ovim slučajevima, imate pravo u svakom trenutku podnijeti zahtjev radi ostvarivanja prava ispitanika na način opisan u točki VII. ove Informacije.

d) Privola za obradu podataka u jednu ili više posebnih svrha (čl. 6., st. 1., toč. a. Opće uredbe o zaštiti podataka)

Kako bismo dodatno prilagodili naše ponudu Vašim željama i potrebama, obavještavali Vas o novim uslugama i pogodnostima te od Vas dobili povratne informacije o zadovoljstvu pruženim uslugama, razmotrili Vaše prijedloge za poboljšanjima ili Vas uključili u istraživanja i ankete koje provodimo te nagradili Vašu lojalnost sudjelovanjem u nagradnim igrama i natječajima, potrebna nam je Vaša privola.

Za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu:

(i)  obavještavanja o bankovnim i financijskim uslugama Banke, kao i o mogućnostima ostvarivanja pogodnosti i popusta (primjerice, Vama prilagođene ponude Banke po kreditnim, transakcijskim, kartičnim, depozitnim ili investicijskim uslugama te ostvarenja različitih pogodnosti i popusta vezanih uz te usluge)

(ii) obavještavanja o uslugama članica Grupe PBZ, kao i o mogućnostima ostvarivanja pogodnosti i popusta (primjerice Vama prilagođene ponude članica Grupe koje Banka nudi kao zastupnik/distributer, a osobito ponuda kredita vezanih uz kartične proizvode, stambena štednja, financijski leasing te ostvarenja različitih pogodnosti i popusta vezanih uz te usluge)

(iii) obavještavanja o uslugama drugih pravnih osoba, kao i o mogućnostima ostvarivanja pogodnosti i popusta (primjerice prilagođene ponude drugih pravnih osoba koje Banka nudi kao zastupnik osiguratelja /distributer tih usluga na temelju ugovora o poslovnoj suradnji, kao što su ponude polica osiguranja, investicijskih proizvoda i usluga te vezanih mogućih pogodnosti i popusta)

(iv) kontaktiranja vezano uz sudjelovanje u anketama, nagradnim igrama i natječajima, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim kontaktiranjem (primjerice sudjelovanje u anketama o ispitivanju zadovoljstva klijenata, istraživanju tržišta ili kvaliteti pružanja usluga, kao i zaprimanje prijedloga za poboljšanje)

(v) korištenja biometrijskih podataka  kao i nekih funkcionalnosti on-line bankarstva, potrebna nam je Vaša privola.

Ako ste nam do sada dali privolu za obradu osobnih podataka za određene svrhe, zakonitost takve obrade temelji se na Vašoj privoli. Svaka privola može se u bilo kojem trenutku povući. Ovo se također odnosi i na povlačenje privola koje su nam dane prije stupanja na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka. Isto tako, davanje ili uskraćivanje privole s Vaše strane ne utječe na izvršenje ugovora, niti pak prestanak nekog ugovornog odnosa ima za posljedicu i prestanak važenja privole koju ste nam dali.

Privolu možete povući kontaktiranjem Banke ili službenika za obradu podataka na kontakt adrese iz točaka I. i II. ove Informacije.

IV. KATEGORIJE PRIMATELJA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA 

Pristup Vašim osobnim podacima imaju zaposlenici Banke i druge osobe koje zbog prirode poslova koje obavljaju s Bankom ili za Banku imaju pristup povjerljivim podacima. Ove osobe moraju čuvati povjerljivost ovih podataka jer su ovi podaci i bankovna tajna te se ne smiju priopćiti trećim osobama, iskoristiti protiv interesa Vas ili Banke ili omogućiti trećim osobama da ih iskoriste. Primatelji Vaših osobnih podataka određeni su i Zakonom o kreditnim institucijama u odredbama koje uređuju bankovnu tajnu.

Osim toga, da bi se postigle svrhe obrada iz točke III. ove Informacije, Vaše osobne podatke možemo dostavljati drugim članicama Grupe PBZ (u dijelu u kojem je razmjena oslobođena čuvanja bankovne tajne), a podaci su potrebni za ostvarenje neke suradnje ili legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane ili nadređenoj kreditnoj instituciji Intesa Sanpaolo u svrhe upravljanja rizicima na razini grupe poduzetnika, uključujući i tvrtku kojoj su povjereni određeni poslovi informatičkog sustava i nekih administrativnih, usluga na razini Grupe.

Na temelju pravnih obveza prema posebnim propisima, Banka ima obvezu osobne podatke dostaviti i nadzornim tijelima (primjerice: Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija-Porezna uprava, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Državni inspektorat, Ured za sprječavanje pranja novca, pravosudna tijela i dr.) ili drugim tijelima za potrebe prikupljanja i pružanja podataka o bonitetu fizičkih osoba ili pravnoj osobi ako je takva obveza propisana posebnim propisom,  platnim sustavima (npr. FINA).

Ovisno o pojedinoj vrsti usluge koju koristite, primatelj osobnih podataka mogu biti i treće strane koje posluju u RH i unutar i izvan Europske unije i koje obrađuju Vaše osobne podatke u okviru određenih financiranja na temelju projekata na razini RH i EU-a (primjerice, Europski strukturni investicijski fondovi, EIF, HBOR itd. ili na temelju pojedinih ugovora o poslovnoj suradnji ili distribuciji proizvoda pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju procjene nekretnina tijekom trajanja ugovora sukladno regulatornim zahtjevima, za potrebe revizijskih aktivnosti i savjetovanja općenito, zajedničkim upraviteljima zgrada  u svrhu provedbe Modela kreditiranja suvlasnika zgrada za obnovu zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama zajedničkog stanovanja na upravljanju kod upravitelja).

Osim prethodno navedenih kategorija primatelja, Banka Vaše podatke prenosi za potrebe provođenja eksternaliziranih aktivnosti (primjerice, pravnoj osobi za pripremu i distribuciju pošte, pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji za potrebe procesiranja kartičnog poslovanja i dr.). Za potrebe vođenja određenih postupaka pred sudovima i drugim tijelima podaci se mogu  dostavljati odvjetnicima.

Informacije o određenim kategorijama primatelja Vaših podataka, ako nisu obuhvaćene ovom točkom, bit će Vam pružene prilikom ugovaranja pojedine usluge ili naknadno, a u skladu s člankom 14. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Temeljem Direktive (EU) 2015/2366 Europskom parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (dalje u tekstu: PSD2 regulativa) Banka je također obvezna omogućiti pristup Vašim podacima pružateljima usluga koji a) pružaju informacije o računu i/ili b) koji pružaju uslugu iniciranja plaćanja i/ili c) koji izdaju kartične platne instrumente, ali samo uz Vaš prethodni izričit pristanak dan pružatelju navedenih usluga.

V. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Vaši osobni podaci obrađuju se u Republici Hrvatskoj ili EU-u. Ako je potrebno, iz nekih tehničkih ili operativnih razloga Banka zadržava pravo prenijeti Vaše osobne podatke u zemlje izvan EU-a, u odnosu na odluke Europske komisije o primjerenosti ili na temelju odgovarajućih zaštitnih mjera ili određenih odstupanja uređenih Općom uredbom o zaštiti podataka.

VI.  RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke čuvamo u razdoblju određenom pojedinim propisom (npr. Zakonom o kreditnim institucijama, Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma)  ili ne dulje od onoga što je nužno za postizanje svrhe za koje su obrađeni, ako razdoblje čuvanja nije propisano ili je propisano minimalno razdoblje čuvanja. Konkretno, Vaši osobni podaci općenito se zadržavaju na vremensko razdoblje sukladno rokovima čuvanja propisanim Zakonom o kreditnim institucijama, a to je 11 godina nakon isteka godine u kojoj je poslovni odnos prestao.  Ako se osobni podaci obrađuju samo u svrhe provedbe dubinske analize klijenata ili drugih obrada samo po propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, Vaši osobni podaci čuvaju se u razdoblju  od 10 godina od prestanka poslovnog odnosa. Rok od 10 godina čuvanja podataka odnosi se i na rokove čuvanja podataka o pristupu sefu (datum i vrijeme pristupa sefu).  Isto tako, Vaši osobni podaci mogu se obrađivati i dulje vrijeme ako je to potrebno za neke druge opravdane svrhe (primjerice za potrebe sudskih i drugih pravnih postupaka i dr.)  što dovodi do produljenja rokova čuvanja podataka i izvan rokova koji su navedeni u ovoj točki. Rokovi čuvanja podataka u određenim slučajevima obrada za koje nije zakonom propisan rok čuvanja, mogu biti dulji ili kraći od gore  navedenih rokova te taj rok određuje Banka kao voditelj obrade, s tim da se u tim slučajevima podaci čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.

VII.  PRAVA ISPITANIKA

Možete se u bilo kojem trenutku obratiti Banci kao voditelju obrade radi ostvarivanja svojih prava u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka na kontakt adrese iz točke I. ove Informacije. Svoj zahtjev možete podnijeti pisanim putem i neposredno u poslovnicama Banke ili na adresu službenika za zaštitu podataka  sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr.

O poduzetim radnjama vezano na Vaš zahtjev, Banka će Vas bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva obavijestiti o poduzetim radnjama.  Iznimno se taj rok može po potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost  i broj zahtjeva. Banka će Vas u tom slučaju obavijestiti u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva o razlozima odgađanja.

Ako ste zahtjev podnijeli elektroničkim putem, informacije će Vam biti pružene elektroničkim putem ako je to moguće, osim ako u svom zahtjevu niste drukčije zatražili. Ako Banka ne postupi po Vašem zahtjevu, bez odgađanja i najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, obavijestit će Vas o razlozima zbog kojih nije postupila i o mogućnostima podnošenja pritužbe nadzornom tijelu.

Svaka komunikacija i radnje koje Banka poduzima u vezi s ostvarivanjem prava navedenih u nastavku bit će besplatne. Međutim, ako su Vaši zahtjevi očito neosnovani ili prekomjerni, osobito zbog njihovog ponavljajućeg karaktera, Banka Vam može naplatiti naknadu, uzimajući u obzir nastale troškove ili odbiti postupati po Vašim zahtjevima.

Možete se obratiti Banci, kao voditelju obrade, radi ostvarivanja sljedećih prava:

(1) Pravo na pristup podacima - Od Banke, kao voditelja obrade, možete dobiti potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, imate pravo na pristup osobnim podacima i informacijama predviđenim člankom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka, među kojima, primjerice: svrhe obrade, kategorije osobnih podataka, rokovi čuvanja itd.

Ako se osobni podaci eventualno prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, imate pravo biti obaviješteni o odgovarajućim zaštitnim mjerama  vezanim za prijenos.

Ako to zatražite, Banka će Vam dostaviti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve daljnje tražene kopije Banka Vam može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako se zahtjev podnosi elektroničkim putem, i ako nije drukčije traženo, Banka će ih dostaviti u uobičajenom elektroničkom obliku.

(2) Pravo na ispravak -  Možete zatražiti od Banke ispravak svojih osobnih podataka koji su netočni, kao i, uzimajući u obzir svrhu obrade, njihovu dopunu, ako su podaci nepotpuni, dajući dopunsku izjavu.

(3) Pravo na brisanje  ("pravo na zaborav") - Možete zatražiti od Banke kao voditelja obrade  brisanje svojih osobnih podataka ako je ispunjen jedan od razloga navedenih u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (npr. ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni ili ako je privola na kojoj se temelji obrada Vaših osobnih podataka povučena ili više ne postoji druga pravna osnova   za obradu ili ako osobni podaci moraju biti brisani radi usklađenosti s pravnom obvezom na temelju prava EU-a ili na temelju propisa RH ili ako su podaci nezakonito obrađeni ili ako je podnesen  prigovor za izravni marketing).

Ovime Vas obavještavamo da Banka ne smije izbrisati Vaše osobne podatke  ako je njihova obrada neophodna, primjerice radi udovoljenja zakonskoj obvezi čuvanja ili iz razloga od javnog interesa za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

(4) Pravo na ograničenje obrade - Možete zatražiti od Banke ograničenje obrade svojih osobnih podataka u slučajevima predviđenima člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka, među kojima, na primjer ako je potrebno provjeriti točnost Vaših osobnih podataka i dr.

(5) Pravo na prijenos podataka - Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli ili je potrebna za izvršenje ugovora ili za poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora i ako se obrada  provodi automatiziranim sredstvima, možete: zatražiti pribavljanje osobnih podataka koje ste dobili u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu ili prenijeti svoje osobne podatke drugom voditelju obrade. Osim toga, možete zatražiti da se Vaši osobni podaci prenose izravno od Banke drugom voditelju pod uvjetom da je to tehnički izvedivo za Banku. U tom ćete slučaju Banci dostaviti sve točne podatke o novom voditelju obrade kojem namjeravate prenijeti svoje osobne podatke, dajući Banci pisani pristanak.

(6) Pravo na prigovor - U bilo kojem trenutku možete podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka na kontakt adrese iz točaka I. i II. ove Informacije ako se obrada obavlja za zadataka u javnom interesu ili je nužna u svrhu legitimnog interesa Banke kao voditelja obrade (uključujući profiliranje) ili ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe izravnog marketinga. Ako se odlučite za podnošenje prava na prigovor, Banka će se suzdržati od daljnje obrade Vaših osobnih podataka, osim ako Banka ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu (osnove koje nadjačavaju interese, prava i slobode ispitanika) ili je obrada potrebna za postavljanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Na kraju ovih Informacija, u točki IX. a kako to zahtijeva članak 21., st. 4. Opće uredbe o zaštiti podataka, dodatno Vam skrećemo pozornost na ovo Vaše pravo.

(7) Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući profiliranje - U slučaju automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje (npr. kod skoring modela radi odobrenja određenih vrsta kredita ili odobravanja limita po kreditnoj ili debitnoj kartici, procjene vjerojatnosti ispunjenja ugovornih obveza ili procjenjivanja određenih osobnih aspekata vezanih uz ispitanika, kao što su iznosi primanja, troškovi, dosadašnji poslovni odnos, prilagođene ponude i sl.) članak 22. Opće uredbe o zaštiti podataka daje Vam pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi Vaših osobnih podataka, uključujući profiliranje, osim ako je ova odluka:

a) nužna za sklapanje ili izvršavanje ugovora između Vas i Banke

b) dopuštena pravom RH ili pravom države članice EU-a kojem podliježe voditelj obrade te koje također propisuje odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika

c) temeljena na Vašoj privoli.

U slučajevima pod točkama a) i c) Banka će implementirati odgovarajuće mjere da zaštiti Vaša prava, Vaše slobode i Vaš legitimni interes, a Vi možete iskoristiti pravo da dobijete ljudsku intervenciju od Banke kako biste izrazili svoje stajalište i osporili odluku.

(8) Pravo na pritužbu i pravo podnošenja prigovora  nadležnom tijelu za zaštitu podataka

Unatoč Vašem pravu da se obratite upravnom tijelu ili sudu, ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka koju provodi Banka predstavlja kršenje Opće uredbe o zaštiti podataka i/ili važećih propisa RH, možete podnijeti prigovor i Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Neovisno o prethodno navedenom, ako smatrate da je obradom osobnih podataka koju provodi Banka prekršena Opća uredba o zaštiti podataka ili nacionalni provedbeni propis, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka na adresu sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr kako bismo zajednički pokušali riješiti Vašu pritužbu.

VIII. OBRADA POSEBNIH KATEGORIJA OSOBNIH PODATAKA

U odnosu na obradu posebnih kategorija osobnih podataka (primjerice otkrivanje rasnog ili etničkog podrijetla, političkih mišljenja, vjerskih ili filozofskih uvjerenja ili članstva u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije fizičke osobe, podataka koji bi bili eventualno potrebni o zdravlju ili podataka koji se odnose na seksualni život ili seksualnu orijentaciju fizičke osobe) potrebnih za pružanje određenih usluga i proizvoda,  potreban je Vaš  izričit pristanak privolom,  ne dovodeći u pitanje konkretne slučajeve propisane Općom uredbom  koji dopuštaju obradu posebnih kategorija osobnih podataka i bez izričitog pristanka.

IX.  ZAJEDNIČKI VODITELJI OBRADE

U skladu s člankom 26. Opće uredbe o zaštiti podataka, Banka u određenim slučajevima, zajedno s drugim voditeljem obrade, zajednički određuje svrhe i načine obrade podataka te na transparentan način određuje svoje odgovornosti te poštovanje obveza iz Opće uredbe o zaštiti podataka, osobito s  obzirom na ostvarivanje Vaših prava kao ispitanika iz točke VII. ove Informacije i svojih dužnosti u pogledu pružanja informacija iz članaka 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Kao ispitanik, bez obzira na postignuti dogovor zajedničkih voditelja, možete ostvarivati svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi sa svakim voditeljem obrade pojedinačno, kao i protiv svakog od njih na dolje navedene kontakt podatke.

Podaci o zajedničkim voditeljima obrade s kojima Banka dogovorno i zajednički određuje svrhe i načine obrade te kontaktne točke za potrebe ostvarivanja Vaših prava:

(i) PBZ CARD  d.o.o., Radnička cesta 44, Zagreb (Grad Zagreb), OIB  28495895537, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080258649. PBZ Card d.o.o. član je Grupe PBZ.

Opća informacija zajedničkih voditelja o zajednički utvrđenim svrhama i načinima obrade bit će Vam učinjena dostupnom prilikom prikupljanja podataka, bilo od strane Banke ili PBZ Carda ili na način utvrđen člankom 14. Opće Uredbe o zaštiti podataka.

Za daljnje informacije vezane za obradu Vaših podataka možete se obratiti ili:

Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka:

(ii) PBZ stambena štedionica d.d., Radnička cesta 44, Zagreb (Grad Zagreb), OIB 28857005625, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod  matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080450256.

PBZ Stambena štedionica članica je Grupe PBZ i u 100%-tnom je vlasništvu Banke. U skladu s odredbama Zakona o kreditnim institucijama, PBZ Stambena štedionica eksternalizirala je Banci određene aktivnosti vezane uz ugovaranje stambenih kredita stambenim štedišama, kao i ponudu ugovaranja stambene štednje putem distribucijskih kanala Banke. Kao zajednički klijent PBZ Stambene štedionice i Banke možete ostvarivati određene pogodnosti s osnova pripadnosti PBZ Grupi (npr. sudjelovanje u programu Inovacija).

Radi ostvarivanja zajednički utvrđenih svrha i načina obrade iz točke III. (c.) pod a./ b. / f. / g., Banka i PBZ Stambena štedionica obrađivat će Vaše podatke u te svrhe te zajednički utvrditi procedure radi procjene i optimizacije analize potražnje, pristupa zajedničkim klijentima te procjene vjerojatnosti ugovaranja određenih financijskih usluga. Osim toga, ako se kao klijent odlučite za uslugu investicijskog savjetovanja iz točke III. ove Informacije, zajednički će voditelji u tom slučaju obrađivati kategorije osobnih podataka koje su navedene za tu uslugu, a o čemu ćete biti i prethodno informirani prije samog ugovaranja usluge, ovisno o Vašim željama i preferencijama. 

Svoja prava koja proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka, a odnose se na izvršenje ugovora o stambenoj štednji i/ili ugovora o kreditima koje odobrava PBZ Stambena štedionica i/ili radi podnošenja prigovora po članku 21. Opće uredbe o zaštiti podataka za obradu temeljem legitimnog interesa koji je utvrdila PBZ Stambena štedionica ostvarujete kod PBZ Stambene štedionice, kao voditelja obrade odgovornog za te obrade, na besplatni telefon 0800 / 72 72 ili telefon broj 01 636 3730 ili slanjem upita na adresu sjedišta te na broj telefaksa 01 636 3731; e-mail: zop_ss@pbz.hr ili posjetom internetskoj stranici www.pbz-stambena.hr. Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka PBZ Stambene štedionice e-mail adresa: zop_ss@pbz.hr.

Svoja prava koja proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka, a odnose se na pružanje usluga Banke, kao voditelja obrade odgovornog za kategorije podatka, svrhe i osnova iz točke III. možete ostvarivati  kod Banke ili službenika za zaštitu podataka banke na kontakt podatke iz točaka I. i II. ove Informacije. 

Bez obzira na prethodno, zajednički klijenti voditelja obrade mogu ostvarivati svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi sa svakim voditeljem obrade pojedinačno, kao i protiv svakog od njih.

(iii) PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Ilica 5, Zagreb (Grad Zagreb), OIB 73073960573, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu,  pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080266490    

PBZ Invest  je na temelju Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te ugovorom o poslovnoj suradnji delegiralo Banci poslove nuđenja udjela, kao i delegiranje informatičkih poslova te poslove upravljanja sigurnošću. Banka i PBZ INVEST zajedno definiraju svrhe i načine obrade podataka kada klijent koristi Banku kao distribucijski kanal za proizvode i usluge PBZ Invest d.o.o. Kao zajednički klijent PBZ Investa i Banke možete ostvarivati određene pogodnosti s osnova pripadnosti PBZ Grupi (npr. sudjelovanje u programu Inovacija).

Radi ostvarivanja zajednički utvrđenih svrha i načina obrade iz točke III. (c.) pod a. / b. / c.,  Banka i PBZ Invest  obrađivat će neke Vaše podatke kao što su osnovni identifikacijski podaci (OIB) i podaci o broju i vrijednosti udjela u pojedinom fondu PBZ Investa te zajednički utvrditi procedure radi procjene i optimizacije analize potražnje, pristupa zajedničkim klijentima te procjene vjerojatnosti ugovaranja određenih financijskih usluga. Osim toga, ako se kao klijent odlučite za uslugu investicijskog savjetovanja iz točke III. ove Informacije, zajednički će voditelji u tom slučaju obrađivati kategorije osobnih podataka koje su navedene za tu uslugu, a o čemu ćete biti i prethodno informirani prije samog ugovaranja usluge, ovisno o Vašim željama i preferencijama. 

Svoja prava koja proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka, a odnose se na izvršenje ugovora o ulaganju i/ili radi podnošenja prigovora po članku 21. Opće uredbe o zaštiti podataka za obradu temeljem legitimnog interesa utvrđenih od strane PBZ Investa ostvarujete kod PBZ Investa, kao voditelja obrade odgovornog za te obrade, slanjem upita na adresu sjedišta (Ilica 5, 10000 Zagreb),  te na e-mail: zop-pbzinvest@pbz.hr ili posjetom internetskoj stranici www.pbzinvest.hr. Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka PBZ Investa e-mail adresa: zop-pbzinvest@pbz.hr.

Svoja prava koja proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka, a odnose se na pružanje usluga Banke, kao voditelja obrade odgovornog za kategorije podataka, svrhe i osnova iz točke III. možete ostvarivati  kod Banke ili službenika za zaštitu podataka Banke na kontakt podatke iz točke I. i II.   Bez obzira na prethodno, zajednički klijenti voditelja obrade mogu ostvarivati svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi sa svakim voditeljem obrade pojedinačno, kao i protiv svakog od njih.  


(iv) CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb (Grad Zagreb), OIB 26187994862, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod  matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080051022

U skladu s odredbama Zakona o osiguranju, osiguratelj CROATIA osiguranje d.d. i Banka imaju sklopljen ugovor o zastupanju u prodaji različitih vrsta osiguranja putem distribucijskih kanala Banke.

Kako to omogućuje članak 26. Opće uredbe o zaštiti podataka, osiguratelj CROATIA osiguranje d.d. i Banka, kao zajednički voditelji obrade, radi ostvarivanja zajednički utvrđenih svrha i načina obrade iz točke III. (c.) pod a. / b. / c., mogu  obrađivati neke Vaše podatke kao što su osnovni identifikacijski podaci (OIB) i osnovni podaci o sklopljenoj ponudi/polici/pristupnici osiguranja te zajednički utvrditi procedure radi procjene i optimizacije analize potražnje, pristupa zajedničkim klijentima te procjenu vjerojatnosti ugovaranja određenih financijskih usluga (upravljanja portfeljem klijenata i proizvoda, praćenje povećanja premije i sl.). Osim toga, ako se kao klijent odlučite za uslugu investicijskog savjetovanja iz točke III. ove Informacije, zajednički će voditelji u tom slučaju obrađivati kategorije osobnih podataka koje su navedene za tu uslugu, a o čemu ćete biti informirani prije samog ugovaranja usluge, ovisno o Vašim željama i preferencijama.

Svoja prava koja proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka, a odnose se na izvršenje ugovora o osiguranju i/ili radi podnošenja prigovora po članku 21. Opće uredbe o zaštiti podataka za obradu temeljem legitimnog interesa utvrđenih od strane osiguratelja ostvarujete kod CROATIA osiguranje d.d., kao voditelja obrade odgovornog za obrade podataka u svrhu izvršenja ugovora o osiguranju i utvrđenih legitimnih interesa osiguratelja, na kontakt podatke: zastitapodataka@crosig.hr.

Svoja prava koja proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka, a odnose se na pružanje usluga Banke, kao voditelja obrade odgovornog za kategorije podatka, svrhe i osnova iz točke III. možete ostvarivati  kod Banke ili službenika za zaštitu podataka Banke na kontakt podatke iz točke I. i II.  

Bez obzira na prethodno, zajednički klijenti voditelja obrade mogu ostvarivati svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi sa svakim voditeljem obrade pojedinačno, kao i protiv svakog od njih.

(v) Generali osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb (Grad Zagreb), OIB 10840749604, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod  matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080122389.

U skladu s odredbama Zakona o osiguranju, osiguratelj Generali osiguranje d.d. i Banka imaju sklopljen ugovor o zastupanju u prodaji različitih vrsta osiguranja putem distribucijskih kanala Banke.

Kako to omogućuje članak 26. Opće uredbe o zaštiti podataka, osiguratelj Generali osiguranje d.d. i Banka, kao zajednički voditelji obrade, radi ostvarivanja zajednički utvrđenih svrha i načina obrade iz točke III. (c.) pod a. / b. / c., mogu obrađivati neke Vaše podatke kao što su osnovni identifikacijski podaci (OIB) i osnovni podaci o sklopljenoj ponudi/polici/pristupnici osiguranja, te zajednički utvrditi procedure radi procjene i optimizacije analize potražnje, pristupa zajedničkim klijentima te procjenu vjerojatnosti ugovaranja određenih financijskih usluga (upravljanja portfeljem klijenata i proizvoda, praćenje povećanja premije i sl.). Osim toga, ako se kao klijent odlučite za uslugu investicijskog savjetovanja iz  točke III. ove Informacije, zajednički će voditelji u tom slučaju obrađivati kategorije osobnih podataka koje su navedene za tu uslugu, a o čemu ćete biti informirani prije samog ugovaranja usluge, ovisno o Vašim željama i preferencijama.

Svoja prava koja proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka, a odnose na izvršenje ugovora o osiguranju i/ili radi podnošenja prigovora po članku 21. Opće uredbe o zaštiti podataka za obradu temeljem legitimnog interesa utvrđenih od strane osiguratelja ostvarujete kod Generali osiguranja d.d. kao voditelja obrade odgovornog za obrade podataka u svrhu izvršenja ugovora o osiguranju i utvrđenih legitimnih interesa osiguratelja, na kontakt podatke: Generali osiguranje d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, službenik za zaštitu osobnih podataka, e-mail: zastita_osobnih_podataka.hr@generali.com, telefon: + 385 1 4600 400.

Svoja prava koja proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka, a odnose se na pružanje usluga Banke, kao voditelja obrade odgovornog za kategorije podatka, svrhe i osnova iz točke III. možete ostvarivati  kod Banke ili službenika za zaštitu podataka banke na kontakt podatke iz točke I. i II.  

Bez obzira na prethodno, zajednički klijenti voditelja obrade mogu ostvarivati svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi sa svakim voditeljem obrade pojedinačno, kao i protiv svakog od njih.

Sukladno članku 21., stavku 4. Opće uredbe o zaštiti podataka skrećemo Vam posebnu pozornost na Vaše pravo na podnošenje prigovora po članku 21., stav 1. i 2. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Na temelju Vaše posebne situacije, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas, u skladu s člankom 6., stavkom 1., točkom (e) (obrada u svrhu javnog interesa) ili člankom 6., stavkom 1., točkom (f) (ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Banke ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama).

Isto tako, imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka koji se obrađuju u skladu s člankom 6., stavkom 1., točkom (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Banke ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama) od strane zajedničkih voditelja iz točke IX. ove Informacije.

Ako podnesete prigovor, više nećemo obrađivati Vaše osobnih podataka (osim u slučaju ako u postupku rješavanja Vašeg prigovora dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako se obrada provodi radi postavljanja, ostvarivanja  ili obrane pravnih zahtjeva).

Pravo na prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga

U određenim slučajevima obrađujemo Vaše osobne podatke za potrebe izravnog marketinga.

Ako niste suglasni s tom obradom, u  svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

Ako se usprotivite obradi za potrebe izravnog marketinga, Vaše osobne podatke više nećemo obrađivati u te svrhe.

Svoje prigovore možete uputiti na kontakt adrese iz točaka I. i II. ove Informacije.

Informacija o obradi osobnih podataka dostupna je na www.pbz.hr te u poslovnicama Banke.

Zagreb, svibanj 2020.                                                                                                          

                                                                                                                 Privredna banka Zagreb d.d.