Alternativno rješavanje potrošačkih sporova

Ukoliko potrošač smatra da je pružatelj platnih usluga postupio protivno odredbama "Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu" ima pravo na: 

  • prigovor pružatelju platnih usluga
  • pritužbu Hrvatskoj narodnoj banci
  • pokretanje postupka mirenja  odnosno alternativnog rješavanja potrošačkog spora pri nadležnom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova - Centar za mirenje HGK,  Zagreb, Rooseveltov trg 2, e-mail: mirenje@hgk.hr, mrežna adresa: http://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-centru-za-mirenje 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA I POKRETANJA POSTUPKA MIRENJA ODNOSNO ALTERNATIVNOG RJEŠAVANJA POTROŠAČKOG SPORA (pdf dokument)