Nenamjenski krediti u eurima

Svijet u kojem imam brz pristup gotovini je moguć.
Raspolažite gotovinom uz pomoć PBZ nenamjenskih kredita. Kredit možete realizirati u iznosu do 40.000 eura, izabrati promjenjivu ili fiksnu kamatnu stopu, način i dan otplate, a novac će vam biti isplaćen na račun u Banci ili drugoj banci.

Ugovorite PBZ nenamjenski kredit u vama najbližoj PBZ poslovnici.

 Prednosti PBZ nenamjenskih kredita u eurima:

 • izbor između fiksne ili promjenjive kamatne stope
 • iznos kredita do 40.000 EUR
 • rok otplate kredita do 10 godina
 • izbor načina i datuma otplate kredita 
 • mogućnost odgode otplate kredita do 3 mjeseca
 • mogućnost ugovaranja automatske djelomične otplate kredita (za kredite uz otplatu u anuitetima ili ratama).

Korisnici kredita:

 • fizičke osobe (rezidenti*) koje ispunjavaju uvjete kreditiranja Banke.

*Sukladno Zakonu o deviznom poslovanju rezidentima se smatraju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju najmanje 183 dana, osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji.

Iznos kredita:

 • od 2.000 do 40.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Iznos kredita ovisi i o ukupnoj izloženosti prema Banci.

Rok otplate:

 • uz fiksnu kamatnu stopu: od 13 do 120 mjeseci 
 • uz promjenjivu kamatnu stopu: od 49 do 120 mjeseci

Način korištenja kredita:

 • gotovinskom isplatom na tekući račun u kunama korisnika kredita otvorenog u PBZ-u ili drugoj banci
 • na račun druge banke za otplatu postojećih kredita

Otplata kredita:

 • otplaćuje se u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju za EUR tečajne liste HNB-a važeće na dan plaćanja
 • u jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama ili u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta ili uz "poseban obrok "
 • korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze

Obvezni instrumenti osiguranja:

 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika (zapljeni plaće, odnosno drugih stalnih novčanih primanja), izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
 • zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika

Za  kredite veće od 15.000 eura  potrebno je dodatno osiguranje kredita:

 • jedan kreditno sposoban solidarni jamac ili zalog na polici životnog osiguranja korisnika kredita s otkupnom vrijednosti u visini 10% od iznosa kredita, uz vinkulaciju police osiguranja u korist PBZ-a

Kamatna stopa na kredit

 

FIKSNA KAMATNA STOPA

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA

Visina   kamatne stope i EKS

od 5,38% do 6,83% godišnje, fiksno (EKS od 5,52%1 do 7,06%2)

od 5,75% do 6,20% godišnje, promjenjivo (EKS od 6,12% do 6,59%)2

Visina kamatne stope ovisi o vrsti kamatne stope i individualnom odnosu klijenta s Bankom, dok fiksna kamatna stopa dodatno ovisi i o roku otplate kredita. Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog i promjenjivog dijela. Promjenjivi dio kamatne stope čini parametar promjenjivosti 6M NRS1 za EUR. 6M NRS1 za EUR važeći na dan 31.12.2018. godine iznosi 0,45%. Prikazana promjenjiva kamatna stopa vrijedi do 30.06.2019. Individualni odnos klijenta i Banke temelji se na statusu klijenta u svezi odabira PBZ d.d. kao primarne banke za poslovanje po tekućem računu, procjeni kreditnog rizika klijenta i ukupnom poslovanju klijenta i Banke. Status klijenta ostvaruje klijent koji prima redovna mjesečna primanja na račun u Banci. Kod promjenjive kamatne stope Banka može u određenom referentnom razdoblju, a na temelju sklopljenog ugovora, odobriti umanjenje redovne kamatne stope na osnovu ispunjenja uvjeta statusa klijenta. Umanjenje se izražava u postotnim poenima i primjenjuje na ukupnu redovnu kamatu po kreditu. Detaljnije informacije vezano na utvrđivanje statusa klijenta moguće je pronaći u Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama.

Točan izračun EKS klijent će dobiti u obrascu prethodnih informacija koji će mu se uručiti prije potpisivanja ugovora.

1EKS je izračunat na iznos kredita 10.000,00 EUR i rok otplate 4 godine.

2EKS je izračunat na iznos kredita 10.000,00 EUR i rok otplate 7 godina. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana dok je kod promjenjive kamatne stope, prilikom izračuna EKS-a, uključena i naknada za vođenje transakcijskog računa.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva:

 • bez naknade za obradu zahtjeva 

Naknada za prijevremenu otplatu kredita:

 • bez naknade za prijevremenu djelomičnu ili definitivnu otplatu kredita

Dodatne informacije potražite:

Izračunajte iznos kredita, rok otplate i kamatnu stopu pomoću KREDITNOG KALKULATORA.

Kliknite za chat!