Nenamjenski krediti uz CPI u eurima

Svijet u kojem imam pristup gotovini je moguć.

Raspolažite gotovinom uz pomoć PBZ nenamjenskih kredita uz osiguranje korisnika nenamjenskog kredita (CPI). Kredit možete realizirati u iznosu do 40.000 EUR, izabrati promjenjivu ili fiksnu kamatnu stopu, način i dan otplate, a novac će vam biti isplaćen na račun u Banci ili drugoj banci.

Ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz CPI u vama najbližoj PBZ poslovnici.

Prednosti PBZ nenamjenskih kredita uz osiguranje korisnika nenamjenskog kredita (CPI) u eurima:

 • izbor između fiksne ili promjenjive kamatne stope
 • iznos kredita do 40.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • rok otplate kredita do 10 godina
 • izbor načina i datuma otplate kredita

Korisnici kredita

 • fizičke osobe (rezidenti*) koje ispunjavaju uvjete kreditiranja Banke

*Sukladno Zakonu o deviznom poslovanju rezidentima se smatraju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju najmanje 183 dana, osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji.

Iznos kredita

 • od 2.000 do 40.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Iznos kredita ovisi i o ukupnoj izloženosti prema Banci.

Rok otplate

 • uz fiksnu kamatnu stopu: od 13 do 120 mjeseci
 • uz promjenjivu kamatnu stopu: od 49 do 120 mjeseci

Način korištenja kredita

 • gotovinskom isplatom na tekući račun u kunama korisnika kredita otvorenog u PBZ-u ili drugoj banci
 • na račun druge banke za otplatu postojećih kredita

Otplata kredita

 • otplaćuje se u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju za EUR tečajne liste HNB-a važeče na dan plaćanja
 • u jednakim mjesečnim anuitetima ili ratama
 • korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze

Obvezni instrumenti osiguranja

 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika (zapljeni plaće, odnosno drugih stalnih novčanih primanja), izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
 • zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
 • polica osiguranja korisnika nenamjenskog kredita (CPI)

 

Kamatna stopa na kredit

 

 

FIKSNA KAMATNA STOPA

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA

Visina kamatne stope i EKS

od 4,88% do 6,33% godišnje, fiksno  

(EKS od 6,83%1 do 7,66%2)

od 5,24% do 5,69% godišnje, promjenjivo

(EKS od 6,69% do 7,17%)2

Visina kamatne stope ovisi o vrsti kamatne stope i individualnom odnosu klijenta s Bankom, dok fiksna kamatna stopa dodatno ovisi i o roku otplate kredita.

Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog i promjenjivog dijela.

Promjenjivi dio kamatne stope čini parametar promjenjivosti 6M NRS1 za EUR. 6M NRS1 za EUR važeći na dan 30.06.2019. godine iznosi 0,34%. Prikazana promjenjiva kamatna stopa vrijedi do 31.12.2019.

Individualni odnos klijenta i Banke temelji se na statusu klijenta u svezi odabira PBZ d.d. kao primarne banke za poslovanje po tekućem računu, procjeni kreditnog rizika klijenta i ukupnom poslovanju klijenta i Banke.

Status klijenta ostvaruje klijent koji prima redovna mjesečna primanja na račun u Banci. Kod promjenjive kamatne stope Banka može u određenom referentnom razdoblju, a na temelju sklopljenog ugovora, odobriti umanjenje redovne kamatne stope na osnovu ispunjenja uvjeta statusa klijenta. Umanjenje se izražava u postotnim poenima i primjenjuje na ukupnu redovnu kamatu po kreditu. Detaljnije informacije vezano na utvrđivanje statusa klijenta moguće je pronaći u Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama.

Točan izračun EKS klijent će dobiti u obrascu prethodnih informacija koji će mu se uručiti prije potpisivanja ugovora.

1EKS je izračunat na iznos kredita 10.000,00 EUR i rok otplate 4 godine.

2EKS je izračunat na iznos kredita 10.000,00 EUR i rok otplate 7 godina.

U izračun EKS uključena je premija za Policu osiguranja korisnika nenamjenskog kredita i interkalarna kamata za mjesec dana dok je kod promjenjive kamatne stope prilikom izračun EKS-a uključena i naknada za vođenje transakcijskog računa.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

 • bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva

Naknada za prijevremenu otplatu kredita

 • bez naknade za prijevremenu djelomičnu ili definitivnu otplatu kredita

 

Dodatne informacije potražite:

Kliknite za chat!