PBZ Energo krediti u eurima

Svijet u kojem štedite energiju i novac je moguć.
Kupujete ili gradite nekretninu višeg energetskog razreda? PBZ je za vas pripremio PBZ Energo kredite koji su namijenjeni za financiranje kupnje i izgradnju stambene nekretnine višeg energetskog razreda A, A+ i B, te poboljšanje energetske učinkovitosti postojećeg objekta.

Ugovorite PBZ Energo kredit u vama najbližoj PBZ poslovnici.

Posebne pogodnosti uz PBZ Energo stambene kredite do 30. lipnja 2019. godine:

 • povoljniji uvjeti odobravanja potrošačkih kredita za opremanje nekretnine (kamatna stopa 4,99% godišnje, fiksno za cijelo razdoblje otplate, bez naknade)
 • povoljnije premije polica osiguranja

Posebna pogodnost uz PBZ Energo stambene kredite uz zasnivanje založnog prava na nekretnini do 30. lipnja 2019. godine:

 • povoljniji uvjeti odobravanja standardnih nenamjenskih kredita: niža kamatna stopa (fiksni dio promjenjive kamatne stope i/ili niža fiksna kamatna stopa) za 1,5 p.p. od važećih kamatnih stopa za standardne nenamjenske kredite
 • Napomena: novi nenamjenski kredit može se koristiti i za prijevremenu otplatu (refinanciranje): postojećih kredita realiziranih u drugim bankama ili nenamjenskog kredita u PBZ-u. Ako se novi nenamjenski kredit koristi u svrhu prijevremene otplate (refinanciranja) postojećeg nenamjenskog kredita realiziranog u PBZ-u, iznos kredita koji se otplaćuje (refinancira) može iznositi maksimalno 60% novog nenamjenskog kredita.

Ostale pogodnosti PBZ Energo kredita: 

 • bez zaloga nekretnine za kredite do 40.000 EUR
 • mogućnost izbora između promjenjive, fiksne i kombinacije fiksne i promjenjive kamatne stope
 • iznos kredita do čak 350.000 EUR, a za poboljšanje energetske učinkovitosti do 70.000 EUR (uz hipoteku)
 • odobravanje kredita za poboljšanje energetske učinkovitosti, dovršenje, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i u slučaju da tražitelj kredita nije vlasnik kreditirane nekretnine
 • isplata do 10% iznosa kredita u gotovini za plaćanje ili povrat troškova vezanih uz realizaciju stambenih kredita
 • mogućnost korištenja kredita za poboljšanje energetske učinkovitosti, dovršenje, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, izgradnju do 70% u gotovini
 • rok otplate do 30 godina (ovisno o namjeni, instrumentima osiguranja i vrsti kamatne stope)
 • za vrijeme rodiljnog dopusta moguće je ugovaranje moratorija (odgode otplate) postojećeg stambenog kredita do 18 mjeseci, bez plaćanja kamate
 • izbor datuma otplate mjesečnih anuiteta/rata (bilo koji dan u mjesecu)
 • izbor načina otplate kredita u ratama, standardnim anuitetima ili anuitetima uz poseban plan otplate (otplatu u anuitetima uz poseban plan otplate nije moguće ugovoriti uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope)
 • otplata u ratama omogućava vam bržu otplatu kredita i time manje troškove po kamati, a otplata uz postupno povećanje mjesečnih anuiteta ostavlja više slobodnog financijskog prostora za druge potrebe prilikom realizacije stambenih kredita
 • poček otplate kredita do 12 mjeseci (osim uz poseban plan otplate i uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope)
 • mogućnost ugovaranja automatske djelomične otplate kredita (za kredite uz otplatu u jednakim mjesečnim anuitetima ili u mjesečnim ratama
 • ugovaranje police osiguranja nekretnine moguće u poslovnicama PBZ-a
 • mogućnost realizacije potrošačkog kredita za opremanje nekretnine te kredita za plaćanje učešća za kupnju nekretnine višeg energetskog razreda A, A+ i B. 

Korisnici kredita:

 • fizičke osobe (rezidenti*) koje ispunjavaju uvjete kreditiranja Banke.

*Sukladno Zakonu o deviznom poslovanju rezidentima se smatraju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju najmanje 183 dana, osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji.

Namjena kredita:

 • kupnja stambene nekretnine viših energetskih razreda A, A+ i B
 • kupnja stambene nekretnine s poboljšanjem energetske učinkovitosti
 • izgradnja, dogradnja, nadogradnja, dovršenje niskoenergetskih i pasivnih kuća
 • kupnja građevinskog zemljišta s izgradnjom niskoenergetskih i pasivnih kuća
 • poboljšanje energetske učinkovitosti na postojećim objektima
 • kod kredita s namjenom dogradnja/nadogradnja/poboljšanje energetske učinkovitosti/dovršenje korisnik kredita ne mora biti vlasnik kreditirane nekretnine (uz uvjet krvnog ili tazbinskog srodstva s vlasnikom nekretnine)
 • za plaćanje učešća za kupnju nekretnina viših energetskih razreda A, A+ i B,
 • refinanciranje energo stambenih kredita ili standardnih stambenih kredita uz predočenje dokaza da kreditirana nekretnina pripada energetskim razredima A, A+ i B odnosno da se radi o niskoenergetskoj ili pasivnoj kući, uz mogućnost izbora:  
        -  valute kredita (krediti uz valutnu klauzulu EUR ili u kunama),
        -  kamatne stope: 
                    - fiksne kamatne stope za cijelo otplatno razdoblje ili  
                    - promjenjive kamatne stope za cijelo otplatno razdoblje ili          
                    - fiksne kamatne stope za određeno razdoblje (5 ili 10 godina) i nakon toga promjenjive kamatne stope                   

Iznos kredita:

 • od 20.000 EUR do 350.000 EUR kunske protuvrijednosti za sve namjene uz zasnivanje založnog prava na nekretnini osim za poboljšanje energetske učinkovitosti
 • od 20.000 EUR do 70.000 EUR kunske protuvrijednosti za namjenu poboljšanja energetske učinkovitosti uz zasnivanje založnog prava na nekretnini
 • od 5.000 EUR do 40.000 EUR za kredite bez zasnivanja založnog prava na nekretnini i za plaćanje učešća za kupnju nekretnina viših energetskih razreda A, A+ i B.

Iznos kredita ovisi i o ukupnoj izloženosti prema Banci, dok kod kredita koji se osiguravaju zalogom na nekretnini iznos dodatno ovisi o visini procijenjene vrijednosti nekretnine.

Rok otplate:

 • od 5 do 30 godina za kredite uz zasnivanje založnog prava na nekretnini 
 • od 5 do 15 za kredite bez zasnivanja založnog prava na nekretnini i za kredite za plaćanje učešća za kupnju nekretnina viših energetskih razreda A, A+ i B
 • od 5 do 10 godina za kredite uz fiksnu kamatnu stopu
 • uz kombinaciju fiksne kamatne stope u razdoblju od isključivo 60 ili 120 mjeseci i promjenjive kamatne stope u preostalom razdoblju otplate

Poček:

 • do 12 mjeseci i uključen je u rok otplate
 • nema mogućnosti počeka uz ugovoren poseban plan otplate i uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope

Zajednički instrumenti osiguranja:

 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika i izdana od svih sudionika u kreditu i zadužnica svih sudionika u kreditu potvrđene (solemnizirane) kod javnog bilježnika

Ostali instrumenti osiguranja:

Za sve stambene kredite (uz zasnivanje založnog prava na nekretnini):

 • založno pravo na nekretnini* prihvatljivoj za Banku i
 • polica osiguranja imovine od osnovnih opasnosti za nekretninu danu u zalog i
 • polica osiguranja od nezgode korisnika kredita za pokriće 100% iznosa kredita ili polica osiguranja života (postojeća) koja ima pokriveno osiguranje nezgode u visini 100% iznosa kredita ili osiguranje od nesposobnosti vraćanja kredita -  credit protect insurance (CPI) ili polica životnog osiguranja korisnika kredita otkupne vrijednosti u visini 2,5% / 5% od iznosa kredita ili jamac.

Iznos kredita može biti i preko 80% procijenjene vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog, ovisno o iznosu kredita te kreditnom riziku klijenta.

Banka ne prihvaća instrumente osiguranja koji se nalaze ili su izdani izvan Republike Hrvatske.

*Založno pravo može se zasnovati na nekretnini koja je predmet kreditiranja ili na nekoj drugoj nekretnini.

Za kredite bez zasnivanja založnog prava na nekretnini i plaćanje učešća za kupnju nekretnina viših energetskih razreda A, A+ i B:

 • polica osiguranja od nezgode u visini 100% iznosa kredita i polica životnog osiguranja s otkupnom vrijednošću u visini 2,5% / 5% od iznosa kredita ili 1 jamac ili 
 • osiguranje otplate kredita (CPI)

Sve police osiguranja vinkuliraju se u korist Banke.

Otplata kredita:

 • u jednakim mjesečnim anuitetima, mjesečnim ratama
 • uz otplatu kroz četiri otplatna razdoblja (otplatu u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta nije moguće ugovoriti uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope)
 • korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze
 • kredit se otplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju za EUR tečajne liste HNB-a važeće na dan plaćanja.

 

KAMATNE STOPE ZA KREDITE UZ HIPOTEKU

Visina   kamatne stope i EKS

FIKSNA KAMATNA STOPA

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA

od 5 do 7 godina

od 3,29% do 3,89% godišnje, fiksno

 (EKS od 3,75% do 4,37%)1

od 3,11% do 3,51%

godišnje, promjenjivo

(EKS od 3,49% do 3,90%)2

preko 7 do 10 godina

od 3,99%  do 4,59% godišnje, fiksno

(EKS od 4,43% do 5,05%)1

KAMATNE STOPE ZA KREDITE BEZ HIPOTEKE

Visina   kamatne stope3 i EKS

FIKSNA KAMATNA STOPA

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA

od 5 do 7 godina

od 3,69% do 4,14% godišnje, fiksno

(EKS od 3,98% do 4,46%)3

od 3,31% do 3,76%

godišnje, promjenjivo

(EKS od 3,67% do 4,14%)4

 

preko 7 do 10 godina

od 4,59% do 5,04% godišnje, fiksno

(EKS od 4,93% do 5,41%)3

ODABIR VALUTE KREDITA I VRSTE KAMATNE STOPE OVISI ISKLJUČIVO O IZBORU KLIJENTA.

 

KLIJENT MOŽE ODABRATI ŽELI LI  GOVORITI PROMJENJIVU KAMATNU STOPU ZA CIJELO OTPLATNO RAZDOBLJE ILI FIKSNU KAMATNU STOPU ZA CIJELO OTPLATNO RAZDOBLJE ILI KOMBINACIJU FIKSNE KAMATNE STOPE NA 5 ILI 10 GODINA I PROMJENJIVE KAMATNE STOPE ZA PREOSTALO RAZDOBLJE.

 

Korisnici kredita mogu se odlučiti na realizaciju kredita uz kombinaciju fiksne kamatne stope u razdoblju od isključivo 60 ili 120 mjeseci i promjenjive kamatne stope u preostalom razdoblju otplate, pri čemu se primjenjuju prethodno navedene visine fiksnih i promjenjivih kamatnih stopa.

Visina kamatne stope ovisi o kreditnom riziku klijenta te o statusu klijenta. Fiksna kamatna stopa dodatno ovisi i o   visini iznosa kredita u odnosu na procijenjenu vrijednost nekretnine. Status klijenta ostvaruje klijent koji prima redovna mjesečna primanja na račun u Banci. Kod promjenjive kamatne stope Banka može u određenom referentnom razdoblju, a na temelju sklopljenog ugovora, odobriti umanjenje redovne kamatne stope na osnovu ispunjenja uvjeta statusa klijenta. Umanjenje se izražava u postotnim poenima i primjenjuje na ukupnu redovnu kamatu po kreditu. Detaljnije informacije vezano na utvrđivanje statusa klijenta moguće   je pronaći u Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama. Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog i promjenjivog dijela. Promjenjivi dio kamatne stope čini parametar   promjenjivosti 6M NRS1 za EUR. 6M NRS1 za EUR važeći na dan 31.12.2018. godine iznosi 0,45%. Prikazana kamatna stopa vrijedi do 30.06.2019.

Točan izračun EKS klijent će dobiti u obrascu prethodnih informacija koji će mu se uručiti prije potpisivanja ugovora.

1EKS je izračunat na iznos kredita 70.000,00 EUR i rok otplate 7 ili 10 godina, uz trošak procjene nekretnine, premije police osiguranja imovine, te premije police osiguranja od nezgode prema iznosima navedenim u   reprezentativnom primjeru. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.   

2EKS je izračunat na iznos kredita 70.000,00 EUR i rok otplate 20 godina, uz trošak procjene nekretnine, premije police osiguranja imovine, premije police osiguranja od nezgode, te naknadu za vođenje transakcijskog računa   prema iznosima navedenim u reprezentativnom primjeru. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.    

3EKS je izračunat na iznos kredita 25.000,00 EUR i rok otplate 7 ili 10 godina, uz trošak premije police osiguranja od nezgode, te police osiguranja života prema iznosima navedenim u reprezentativnom primjeru. U izračun EKS   uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.  

4EKS je izračunat na iznos kredita 25.000,00 EUR i rok otplate 15 godina, uz trošak premije police osiguranja od nezgode, police osiguranja života te naknadu za vođenje transakcijskog računa prema iznosima navedenim u   reprezentativnom primjeru. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.  

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

 •  bez naknade za obradu zahtjeva

 Naknada za prijevremenu otplatu kredita

 • bez naknade za prijevremenu djelomičnu ili definitivnu otplatu kredita.

Dodatne informacije potražite:

Izračunajte iznos kredita, rok otplate i kamatnu stopu pomoću KREDITNOG KALKULATORA.

 

Kliknite za chat!