PBZ Energo krediti u kunama

Pametnim ulaganjem do uštede energije i novca.
U Privrednoj banci Zagreb možete realizirati PBZ Energo kredite u kunama, uz još povoljnije uvjete. PBZ Energo krediti u kunama namijenjeni su za financiranje kupnje i izgradnje stambene nekretnine višeg energetskog razreda A, A+ i B, te za poboljšanje energetske učinkovitosti postojećeg objekta, a samim time i štednju energije, ali i vlastitog novca.

PBZ Energo kredit u kunama ugovorite u vama najbližoj PBZ poslovnici.

Posebne pogodnosti uz PBZ Energo stambene kredite do 30. lipnja 2019. godine:

 • povoljniji uvjeti odobravanja potrošačkih kredita za opremanje nekretnine (kamatna stopa 4,99% godišnje, fiksno za cijelo razdoblje otplate, bez naknade)
 • povoljnije premije polica osiguranja 

Posebna pogodnost uz PBZ Energo stambene kredite uz zasnivanje založnog prava na nekretnini do 30. lipnja 2019. godine:

 • povoljniji uvjeti odobravanja standardnih nenamjenskih kredita: niža kamatna stopa (fiksni dio promjenjive kamatne stope i/ili niža fiksna kamatna stopa) za 1,5 p.p. od važećih kamatnih stopa za standardne nenamjenske kredite
 • Napomena: novi nenamjenski kredit može se koristiti i za prijevremenu otplatu (refinanciranje): postojećih kredita realiziranih u drugim bankama ili nenamjenskog kredita u PBZ-u. Ako se novi nenamjenski kredit koristi u svrhu prijevremene otplate (refinanciranja) postojećeg nenamjenskog kredita realiziranog u PBZ-u, iznos kredita koji se otplaćuje (refinancira) može iznositi maksimalno 60% novog nenamjenskog kredita.

Ostale pogodnosti PBZ Energo kredita:

 • mogućnost izbora između promjenjive, fiksne i kombinacije fiksne i promjenjive kamatne stope
 • iznos kredita do čak 2.300.000 HRK, a za poboljšanje energetske učinkovitosti do 535.000 HRK (uz hipoteku)
 • bez zaloga nekretnine za kredite do 300.000 HRK
 • odobravanje kredita za poboljšanje energetske učinkovitosti, dovršenje, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i u slučaju da tražitelj kredita nije vlasnik kreditirane nekretnine
 • isplata do 10% iznosa kredita u gotovini za plaćanje ili povrat troškova vezanih uz realizaciju stambenih kredita
 • mogućnost korištenja kredita za poboljšanje energetske učinkovitosti, dovršenje, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, izgradnju do 70% u gotovini
 • rok otplate: do 30 godina (ovisno o namjeni, instrumentima osiguranja i vrsti kamatne stope)
 • za vrijeme rodiljnog dopusta moguće je ugovaranje moratorija (odgode otplate) postojećeg stambenog kredita do 18 mjeseci, bez plaćanja kamate
 • izbor datuma otplate mjesečnih anuiteta/rata (bilo koji dan u mjesecu)
 • izbor načina otplate kredita u ratama, standardnim anuitetima ili anuitetima uz poseban plan otplate (otplatu u anuitetima uz poseban plan otplate nije moguće ugovoriti uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope)
 • otplata u ratama omogućava vam bržu otplatu kredita i time manje troškove po kamati, a otplata uz postupno povećanje anuiteta ostavlja više slobodnog financijskog prostora za druge potrebe prilikom realizacije stambenih kredita
 • poček otplate kredita do 12 mjeseci (osim uz poseban plan otplate i uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope)
 • mogućnost ugovaranja automatske djelomične otplate kredita (za kredite uz otplatu u jednakim mjesečnim anuitetima ili u mjesečnim ratama)
 • ugovaranje police osiguranja nekretnine moguće u poslovnicama PBZ-a
 • mogućnost realizacije potrošačkog kredita za opremanje nekretnine te kredita za plaćanje učešća za kupnju nekretnine višeg energetskog razreda A, A+ i B.

Korisnici kredita

 • fizičke osobe (rezidenti*) koje ispunjavaju uvjete kreditiranja Banke.

*Sukladno Zakonu o deviznom poslovanju rezidentima se smatraju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju najmanje 183 dana, osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji. 

Namjena kredita

 • kupnja stambene nekretnine viših energetskih razreda A, A+ i B, kupnja stambene nekretnine s poboljšanjem energetske učinkovitosti
 • izgradnja, dogradnja, nadogradnja, dovršenje niskoenergetskih i pasivnih kuća
 • kupnja građevinskog zemljišta s izgradnjom niskoenergetskih i pasivnih kuća
 • poboljšanje energetske učinkovitosti na postojećim objektima
 • kod kredita s namjenom dogradnja/nadogradnja/poboljšanje energetske učinkovitosti/dovršenje korisnik kredita ne mora biti vlasnik kreditirane nekretnine (uz uvjet krvnog ili tazbinskog srodstva s vlasnikom nekretnine)
 • plaćanje učešća za kupnju nekretnine viših energetskih razreda A, A+ i B,
 • refinanciranje energo stambenih kredita ili standardnih stambenih kredita uz predočenje dokaza da kreditirana nekretnina pripada energetskim razredima A, A+ i B odnosno da se radi o niskoenergetskoj ili pasivnoj kući, uz mogućnost izbora:
   - valute kredita (krediti u kunama ili uz valutnu klauzulu EUR), 
   - kamatne stope:
            -fiksne kamatne stope za cijelo otplatno razdoblje ili 
            -promjenjive kamatne stope za cijelo otplatno razdoblje ili
            -fiksne kamatne stope za određeno razdoblje (5 ili 10 godina) i nakon toga promjenjive kamatne stope.

Iznos kredita

 • od 150.000 HRK do 2.300.000 HRK za sve namjene uz zasnivanje založnog prava na nekretnini (osim za poboljšanje energetske učinkovitosti)
 • od 150.000 HRK do 535.000 HRK za poboljšanje energetske učinkovitosti (uz zasnivanje založnog prava na nekretnini)
 • od 37.500 HRK do 300.000 HRK bez zasnivanja založnog prava na nekretnini i za plaćanje učešća za kupnju nekretnina viših energetskih razreda A, A+ i B

Iznos kredita ovisi i o ukupnoj izloženosti prema Banci, dok kod kredita koji se osiguravaju zalogom na nekretnini iznos dodatno ovisi o visini procijenjene vrijednosti nekretnine.

Rok otplate

 • od 5 do 30 godina za kredite uz zasnivanje založnog prava na nekretnini 
 • od 5 do 15 godina za kredite bez zasnivanja založnog prava na nekretnini i za kredite za plaćanje učešća za kupnju nekretnina viših energetskih razreda A, A+ i B
 • od 5 do 10 godina za kredite uz fiksnu kamatnu stopu
 • uz kombinaciju fiksne kamatne stope u razdoblju od isključivo 60 ili 120 mjeseci i promjenjive kamatne stope u preostalom razdoblju otplate

Poček

 • do 12 mjeseci i uključen je u rok otplate
 • nema mogućnosti počeka uz otplatu kredita u anuitetima s postupnim povećanjem i uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope

Zajednički instrumenti osiguranja

 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika, izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđene (solemnizirane) kod javnog bilježnika
 • zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika 

Ostali instrumenti osiguranja:

Za sve energo stambene kredite (uz zasnivanje založnog prava na nekretnini):

 • založno pravo na nekretnini* prihvatljivoj za Banku i
 • polica osiguranja imovine od osnovnih opasnosti za nekretninu danu u zalog i
 • polica osiguranja od nezgode korisnika kredita za pokriće 100% iznosa kredita ili polica osiguranja života (postojeća) koja ima pokriveno osiguranje nezgode u visini 100% iznosa kredita ili osiguranje od nesposobnosti vraćanja kredita -  credit protect insurance (CPI) ili polica životnog osiguranja korisnika kredita otkupne vrijednosti u visini 2,5% / 5% od iznosa kredita ili jamac.

Banka ne prihvaća instrumente osiguranja koji se nalaze ili su izdani izvan Republike Hrvatske.

*Založno pravo može se zasnovati na nekretnini koja je predmet kreditiranja ili na nekoj drugoj nekretnini.

Za kredite bez zasnivanja založnog prava na nekretnini i za plaćanje učešća za kupnju nekretnina viših energetskih razreda A, A+ i B:

 • polica osiguranja od nezgode u visini 100% iznosa kredita i polica osiguranja života s otkupnom vrijednošću u visini 2,5% / 5% od iznosa kredita ili 1 jamac ili
 • osiguranje otplate kredita (CPI)

Sve police osiguranja vinkuliraju se u korist Banke.

Otplata kredita

 • u jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama
 • u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta (otplatu u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta nije moguće ugovoriti uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope)
 • korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze.

 

KAMATNE STOPE ZA KREDITE UZ HIPOTEKU

Visina   kamatne stope i EKS

FIKSNA KAMATNA STOPA

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA

od 5 do 7 godina

od 3,58% do 4,18% godišnje, fiksno

(EKS od 4,04% do 4,66%)1

od 3,67% do 4,07%

godišnje, promjenjivo

(EKS od 4,05% do 4,46%)2

preko 7 do 10 godina

od 4,49% do 5,09% godišnje, fiksno

(EKS od 4,94% do 5,57%)1

KAMATNE STOPE ZA KREDITE BEZ HIPOTEKE

Visina   kamatne stope i EKS

FIKSNA KAMATNA STOPA

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA

od 5 do 7 godina

od 3,98% do 4,43% godišnje, fiksno

(EKS od 4,28% do 4,74%)3

od 3,87% do 4,32%

godišnje, promjenjivo

(EKS od 4,24% do 4,71%)4

preko 7 do 10 godina

od 4,89% do 5,34% godišnje, fiksno

(EKS od 5,23% do 5,71%)3

ODABIR VALUTE KREDITA I VRSTE KAMATNE STOPE OVISI ISKLJUČIVO O IZBORU KLIJENTA.

KLIJENT MOŽE ODABRATI ŽELI LI UGOVORITI PROMJENJIVU KAMATNU STOPU ZA CIJELO OTPLATNO RAZDOBLJE ILI FIKSNU KAMATNU STOPU ZA CIJELO OTPLATNO RAZDOBLJE ILI KOMBINACIJU FIKSNE KAMATNE STOPE NA 5 ILI 10 GODINA I PROMJENJIVE KAMATNE STOPE ZA PREOSTALO RAZDOBLJE.

Korisnici kredita mogu se odlučiti na realizaciju kredita uz kombinaciju fiksne kamatne stope u razdoblju od isključivo 60 ili 120 mjeseci i promjenjive kamatne stope u preostalom razdoblju otplate, pri čemu se primjenjuju prethodno navedene visine fiksnih i promjenjivih kamatnih stopa.

Visina kamatne stope ovisi o kreditnom riziku klijenta te o statusu klijenta. Fiksna kamatna stopa dodatno ovisi i o visini iznosa kredita u odnosu na procijenjenu vrijednost nekretnine. Status klijenta ostvaruje klijent koji prima redovna mjesečna primanja na račun u Banci. Kod promjenjive kamatne stope Banka može u određenom referentnom razdoblju, a na temelju sklopljenog ugovora, odobriti umanjenje redovne kamatne stope na osnovu ispunjenja uvjeta statusa klijenta. Umanjenje se izražava u postotnim poenima i primjenjuje na ukupnu redovnu kamatu po kreditu. Detaljnije informacije vezano na utvrđivanje statusa klijenta moguće je pronaći u Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama. Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog i promjenjivog dijela. Promjenjivi dio kamatne stope čini parametar   promjenjivosti 6M NRS1 za HRK. 6M NRS1 za HRK važeći na dan 31.12.2018. godine iznosi 0,52%. Prikazana kamatna stopa vrijedi do 30.06.2019.

Točan izračun EKS klijent će dobiti u obrascu prethodnih informacija koji će mu se uručiti prije potpisivanja ugovora.

1EKS je izračunat na iznos kredita 525.000,00 HRK i rok otplate 7 ili 10 godina, uz trošak procjene nekretnine, premije police osiguranja imovine, te premije police osiguranja od nezgode prema iznosima navedenim u reprezentativnom primjeru. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.   

2EKS je izračunat na iznos kredita 525.000,00 HRK i rok otplate 20 godina, uz trošak procjene nekretnine, premije police osiguranja imovine, premije police osiguranja od nezgode, te naknadu za vođenje transakcijskog računa prema iznosima navedenim u reprezentativnom primjeru. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.  

3EKS je izračunat na iznos kredita 180.000,00 HRK  i rok otplate 7 ili 10 godina, uz trošak premije police osiguranja od nezgode, te police osiguranja života prema iznosima navedenim u reprezentativnom primjeru. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.  

4EKS je izračunat na iznos kredita 180.000,00 HRK i rok otplate 15 godina, uz trošak premije police osiguranja od nezgode, police osiguranja života te naknadu za vođenje transakcijskog računa prema iznosima navedenim u   reprezentativnom primjeru. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.  

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

 •  bez naknade za obradu zahtjeva

Naknada za prijevremenu otplatu kredita

 • bez naknade za prijevremenu djelomičnu ili definitivnu otplatu kredita.

Dodatne informacije potražite:

Izračunajte iznos kredita, rok otplate i kamatnu stopu pomoću KREDITNOG KALKULATORA.

 

Kliknite za chat!