PBZ stambeni krediti u eurima - za mlade (do 45 god. starosti)

PODRŠKA ZA USELJENJE U VLASTITI DOM

Privredna banka Zagreb od sada u ponudi ima i  PBZ stambene kredite za mlade (do 45 god. starosti), koje možete iskoristiti uz  posebne pogodnosti do 30. lipnja 2019., za kupnju stambene nekretnine u iznosu do čak 350.000 EUR uz rok otplate do 30 god. i uz fiksnu kamatu već od 3,19% (za prvih 5 god. otplate).

Ugovorite PBZ stambeni kredit za mlade u vama najbližoj PBZ poslovnici.

Posebna pogodnost PBZ stambenih kredita za mlade u EUR uz zasnivanje založnog prava na nekretnini:

 • bez troška procjene nekretnine

Dodatne pogodnosti uz PBZ stambenih kredita za mlade u EUR uz zasnivanje založnog prava na nekretnini do 30. lipnja 2019. godine:

 • povoljniji uvjeti odobravanja potrošačkih kredita za opremanje nekretnine (kamatna stopa 4,99% godišnje fiksno za cijelo razdoblje otplate, bez naknade)
 • povoljnije premije polica osiguranja
 • povoljniji uvjeti odobravanja standardnih nenamjenskih kredita: niža kamatna stopa (fiksni dio promjenjive kamatne stope i/ili niža fiksna kamatna stopa) za 1,5 p.p. od važećih kamatnih stopa za standardne nenamjenske kredite

Napomena: novi nenamjenski kredit može se koristiti i za prijevremenu otplatu (refinanciranje): postojećih kredita realiziranih u drugim bankama ili nenamjenskog kredita u PBZ-u. Ako se novi nenamjenski kredit koristi u svrhu prijevremene otplate (refinanciranja) postojećeg nenamjenskog kredita realiziranog u PBZ-u, iznos kredita koji se otplaćuje (refinancira) može iznositi maksimalno 60% novog nenamjenskog kredita.

Ostale pogodnosti uz koje možete realizirati PBZ stambeni kredit za mlade:

 • iznos kredita do čak 350.000 EUR
 • isplata do 10% iznosa kredita u gotovini za plaćanje ili povrat troškova vezanih uz realizaciju kredita kredita
 • za vrijeme rodiljnog dopusta moguće je ugovaranje moratorija (odgode otplate) postojećeg stambenog kredita do 18 mjeseci, bez plaćanja kamate
 • izbor načina otplate kredita u ratama ili standardnim anuitetima 
 • otplata u ratama omogućava vam bržu otplatu kredita i time manje troškove po kamati
 • izbor datuma otplate mjesečnih anuiteta/rata (bilo koji dan u mjesecu)
 • ugovaranje polica osiguranja moguće u poslovnicama Banke kao posrednika u prodaji polica osiguranja.

Korisnici kredita

 • fizičke osobe (rezidenti*) koje ispunjavaju uvjete kreditiranja Banke i u trenutku realizacije kredita nisu starije od 45 godina.

*Sukladno Zakonu o deviznom poslovanju rezidentima se smatraju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju najmanje 183 dana, osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji.
** gleda se kalendarska godina u kojoj se podnosi zahtjev za kredit.

Namjena i iznos kredita

 • kupnja stambene nekretnine
 • od 20.000 EUR do 350.000 EUR kunske protuvrijednosti 

Iznos kredita ovisi o visini procijenjene vrijednosti nekretnine, kao i o ukupnoj izloženosti prema Banci.

Rok otplate

 • od 5 do 30 godina (minimalni rok otplate može biti 61 mjesec)
 • uz kombinaciju fiksne kamatne stope u razdoblju od isključivo 60 mjeseci i promjenjive kamatne stope u preostalom razdoblju otplate.

Potrebna mjesečna primanja / kreditna sposobnost

Izračun potrebnih mjesečnih primanja / kreditna sposobnost ovisi o iznosu kredita, o načinu otplate kredita (anuiteti/rate), te se izračunava na zahtjev klijenta u poslovnicama Banke.

Instrumenti osiguranja

 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika, izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
 • zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika.
 • založno pravo na nekretnini* prihvatljivoj za Banku 
 • polica osiguranja imovine od osnovnih opasnosti za nekretninu danu u zalog 
 • polica osiguranja od nezgode korisnika kredita za pokriće 100% iznosa kredita ili polica osiguranja života (postojeća) koja ima pokriveno osiguranje nezgode u visini 100% iznosa kredita.

 Umjesto osiguranja od nezgode korisnik kredita može ugovoriti osiguranje od nesposobnosti vraćanja kredita – credit protect insurance (CPI).

 Iznos kredita može biti do 80% procijenjene vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog.

* Založno pravo može se zasnovati na nekretnini koja je predmet kreditiranja ili na nekoj drugoj nekretnini.

Sve police osiguranja vinkuliraju se u korist Banke.

Banka ne prihvaća instrumente osiguranja koji se nalaze ili su izdani izvan Republike Hrvatske.

 Otplata kredita

 • kredit uz valutnu klauzulu EUR otplaćuje se u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju za EUR tečajne liste Hrvatske narodne banke važeće na dan plaćanja
 • mogućnost otplate kredita u: jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama 
 • korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze

 

KREDITI SE UGOVARAJU ISKLJUČIVO UZ FIKSNU KAMATNU STOPU U PRVIH 5 GODINA I NAKON TOGA PROMJENJIVU KAMATNU STOPU U PREOSTALOM RAZDOBLJU OTPLATE.

Visina   kamatne stope i EKS

FIKSNA KAMATNA STOPA

u prvih 60 mjeseci otplate

PROMJENJIVA

u preostalom razdoblju otplate

od 3,19% do 3,59% godišnje, fiksno

od 3,21% do 3,61% godišnje, promjenjivo

(EKS od 3,54% do 3,95%)1

Visina kamatne stope ovisi o kreditnom riziku klijenta te o statusu klijenta. Status klijenta ostvaruje klijent koji prima redovna mjesečna primanja na račun u Banci. Kod promjenjive kamatne stope Banka može u određenom referentnom razdoblju, a na temelju sklopljenog ugovora, odobriti umanjenje redovne kamatne stope na osnovu ispunjenja uvjeta statusa klijenta. Umanjenje se izražava u postotnim poenima i primjenjuje na ukupnu redovnu kamatu po kreditu. Detaljnije informacije vezano na utvrđivanje statusa klijenta moguće je pronaći u Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama. Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog i promjenjivog dijela. Promjenjivi dio kamatne stope čini parametar   promjenjivosti 6M NRS1 za EUR. 6M NRS1 za EUR važeći na dan 31.12.2018. godine iznosi 0,45%. Prikazana promjenjiva kamatna stopa vrijedi do 30.06.2019.

Točan izračun EKS klijent će dobiti u obrascu prethodnih informacija, koji će mu se uručiti prije potpisivanja ugovora.

1EKS je izračunat na iznos kredita 70.000,00 EUR i rok otplate 20 godina, uz fiksnu kamatnu stopu za prvih 60   mjeseci i promjenjivu kamatnu stopu za preostalo razdoblje, uz trošak godišnje premije police osiguranja imovine,   godišnje premije police osiguranja od nezgode, te mjesečne naknade za vođenje transakcijskog računa prema iznosima navedenim u reprezentativnom primjeru. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana. Trošak procjene nekretnine snosi Banka i nije uključen u izračun EKS-a. 

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

 • bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva

Naknada za prijevremenu otplatu kredita

 • bez naknade za prijevremenu djelomičnu ili definitivnu otplatu kredita.

Dodatne informacije potražite:

Izračunajte iznos kredita, rok otplate i kamatnu stopu pomoću KREDITNOG KALKULATORA.

Kliknite za chat!