PBZ stambeni krediti u eurima

Svijet u kojem mogu lakše do stana je moguć.
PBZ stambeni krediti omogućuju vam jednostavan i povoljan način financiranja i rješavanja vaših stambenih potreba, od kupnje, izgradnje, dogradnje ili adaptacije stana/kuće prema vašim potrebama i željama.

Ugovorite PBZ stambeni kredit u eurima u vama najbližoj PBZ poslovnici.

Posebne pogodnosti uz PBZ stambene kredite do 31.12.2017. godine:

 • bez plaćanja naknade za obradu kreditnog zahtjeva
 • povoljniji uvjeti odobravanja potrošačkih kredita za opremanje nekretnine (kamatna stopa 4,99% godišnje, fiksno za cijelo razdoblje otplate, bez naknade)
 • povoljnije premije polica osiguranja
 • bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja revolving MasterCard kartice 

Posebna pogodnost uz PBZ stambene kredite uz zasnivanje založnog prava na nekretnini do 31.12.2017. godine:

 • povoljniji uvjeti odobravanja standardnih nenamjenskih kredita: niža kamatna stopa (fiksni dio promjenjive kamatne stope i/ili niža fiksna kamatna stopa) za 1,5 p.p. od važećih kamatnih stopa za standardne nenamjenske kredite
 • Napomena: novi nenamjenski kredit može se koristiti i za prijevremenu otplatu (refinanciranje): postojećih kredita realiziranih u drugim bankama ili nenamjenskog kredita u PBZ-u. Ako se novi nenamjenski kredit koristi u svrhu prijevremene otplate (refinanciranja) postojećeg nenamjenskog kredita realiziranog u PBZ-u, iznos kredita koji se otplaćuje (refinancira) može iznositi maksimalno 60% novog nenamjenskog kredita.

Ostale pogodnosti uz koje možete realizirati PBZ stambeni kredit: 

 • mogućnost izbora između promjenjive, fiksne i kombinacije fiksne i promjenjive kamatne stope
 • iznos kredita do čak 350.000 EUR, a za adaptaciju do 70.000 EUR (uz hipoteku)
 • odobravanje kredita za adaptaciju, dovršenje, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i u slučaju da tražitelj kredita nije vlasnik kreditirane nekretnine
 • krediti do 40.000 EUR bez zasnivanja založnog prava na nekretnini 
 • isplata do 10% iznosa kredita u gotovini za plaćanje ili povrat troškova vezanih uz realizaciju stambenih kredita
 • mogućnost korištenja kredita za adaptaciju, dovršenje, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju/izgradnju do 70% u gotovini 
 • za vrijeme rodiljnog dopusta moguće je ugovaranje moratorija (odgode otplate) postojećeg stambenog kredita do 18 mjeseci, bez plaćanja kamate
 • izbor načina otplate kredita u ratama, standardnim anuitetima ili anuitetima uz poseban plan otplate (otplatu u anuitetima uz poseban plan otplate nije moguće ugovoriti uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope)
 • otplata u ratama omogućava vam bržu otplatu kredita i time manje troškove po kamati, a otplata uz postupno povećanje mjesečnih anuiteta ostavlja više slobodnog financijskog prostora za druge potrebe prilikom realizacije stambenih kredita
 • izbor datuma otplate mjesečnih anuiteta/rata (bilo koji dan u mjesecu)
 • poček otplate kredita do 12 mjeseci (osim uz poseban plan otplate i uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope)
 • mogućnost ugovaranja automatske djelomične otplate kredita (za kredite uz otplatu u jednakim mjesečnim anuitetima ili u mjesečnim ratama)
 • ugovaranje polica osiguranja moguće u poslovnicama Banke kao zastupnika u prodaji polica osiguranja. 

Korisnici kredita

 • fizičke osobe (rezidenti*) koje ispunjavaju uvjete kreditiranja Banke te koje u trenutku dospijeća kredita neće biti starije od 75 godina.

*Sukladno Zakonu o deviznom poslovanju rezidentima se smatraju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju najmanje 183 dana, osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji.

Namjena i iznos kredita

 • od 10.000 EUR do 350.000 EUR kunske protuvrijednosti za kredite za kupnju stambene nekretnine, kupnju s adaptacijom, izgradnju, dogradnju, nadogradnju, dovršenje ili rekonstrukciju stambene nekretnine, te kupnju građevinskog zemljišta s izgradnjom ili samo kupnju građevinskog zemljišta (uz založno pravo na nekretnini)
 • za kredite za adaptaciju: od 10.000 EUR do 70.000 EUR kunske protuvrijednosti (uz založno pravo na nekretnini) 
 • od 2.000 EUR do 40.000 EUR za kredite bez založnog prava na nekretnini i za plaćanje učešća za kupnju nekretnina
 • refinanciranje kredita u Banci ili drugim bankama sukladno namjeni za koju je realiziran postojeći kredit i u iznosima ovisno o namjeni kredita, uz mogućnost izbora:
   - valute kredita (krediti uz valutnu klauzulu EUR ili u kunama), 
   - kamatne stope:
            -fiksne kamatne stope za cijelo otplatno razdoblje ili 
            -promjenjive kamatne stope za cijelo otplatno razdoblje ili
            -fiksne kamatne stope za određeno razdoblje (5 ili 10 godina) i nakon toga promjenjive kamatne stope 

Iznos kredita koji se osigurava zalogom na nekretnini ovisi o procijenjenoj vrijednosti nekretnine.

Rok otplate

 • od 3 do 30 godina za kredite uz zasnivanje založnog prava na nekretnini  
 • od 3 do 15 godina za kredite bez zasnivanja založnog prava na nekretnini i plaćanje učešća za kupnju nekretnina 
 • od 3 do 10 godina za kredite uz fiksnu kamatnu stopu
 • uz kombinaciju fiksne kamatne stope u razdoblju od isključivo 60 ili 120 mjeseci i promjenjive kamatne stope u preostalom razdoblju otplate.

Moguće ugovaranje počeka otplate kredita u razdoblju do 12 mjeseci (izuzev za kredite koji se realiziraju uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope ili uz otplatu u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta).

Potrebna mjesečna primanja/kreditna sposobnost

Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost ovisi o iznosu kredita, o načinu otplate kredita (anuiteti/rate), te se izračunava na zahtjev klijenta u poslovnicama Banke.

Zajednički instrumenti osiguranja:

 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika, izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
 • zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika.

Ostali instrumenti osiguranja

Za sve stambene kredite (uz zasnivanje založnog prava na nekretnini) uz uvjet da iznos kredita može biti do 80% procijenjene vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog:

 • založno pravo na nekretnini* prihvatljivoj za Banku i
 • polica osiguranja imovine od osnovnih opasnosti za nekretninu danu u zalog i
 • polica osiguranja od nezgode korisnika kredita za pokriće 100% iznosa kredita ili polica osiguranja života (postojeća) koja ima pokriveno osiguranje nezgode u visini 100% iznosa kredita. Umjesto osiguranja od nezgode korisnik kredita može ugovoriti osiguranje od nesposobnosti vraćanja kredita – credit protect insurance (CPI).

Založno pravo može se zasnovati na nekretnini koja je predmet kreditiranja ili na nekoj drugoj nekretnini.

Za kredite bez zasnivanja založnog prava na nekretnini i plaćanje učešća za kupnju nekretnina:

 • polica osiguranja od nezgode za pokriće 100% iznosa kredita i polica osiguranja života s otkupnom vrijednosti u visini 10% iznosa kredita ili jedan jamac ili
 • osiguranje otplate kredita (CPI)

Sve police osiguranja vinkuliraju se u korist Banke.

Otplata kredita

 • kredit se otplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju za EUR tečajne liste Hrvatske narodne banke važeće na dan plaćanja
 • mogućnost otplate kredita u: jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama ili u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta (otplatu u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta nije moguće ugovoriti uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope)
 • korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze

Kamatna stopa na kredit

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA1

FIKSNA KAMATNA STOPA ZA KREDITE UZ HIPOTEKU

FIKSNA KAMATNA STOPA ZA KREDITE BEZ HIPOTEKE

Parametar promjenjivosti1

6M NRS1 za EUR

OD 3 DO 5 GODINA

PREKO 5 DO 10 GODINA

OD 3 DO 5 GODINA

PREKO 5 DO 10 GODINA

status klijenta

uz status klijenta3

bez statusa klijenta

uz status klijenta3

bez statusa klijenta

uz status klijenta3

bez statusa klijenta

uz status klijenta3

bez statusa klijenta

uz status klijenta3

bez statusa klijenta

Kamatna stopa2

od 4,00% do 4,15%4 godišnje, promjenjivo  (EKS od 4,07% do 4,23%)5

od 4,30% do 4,45%4 godišnje, promjenjivo(EKS od 4,38% do 4,54%)5

od 3,59% do 3,74%4 godišnje, fiksno (EKS od 3,65% do 3,80%)5

od 3,89% do 4,04%4 godišnje, fiksno (EKS od 3,96% do 4,12%)5

od 4,19% do 4,34%4 godišnje, fiksno (EKS od 4,27% do 4,43%)5

od 4,49% do 4,64%4 godišnje, fiksno (EKS od 4,58% do 4,74%)5

od 3,99% do 4,14%4 godišnje, fiksno (EKS od 4,06% do 4,22%)5

od 4,29% do 4,44%4 godišnje, fiksno (EKS od 4,38% do 4,53%)5

od 4,59% do 4,74%4 godišnje, fiksno (EKS od  4,69% do 4,84%)5

od 4,89% do 5,04%4 godišnje, fiksno (EKS od 5,00% do 5,16%)5

FIKSNA (u razdoblju od 60 ili 120 mjeseci) + PROMJENJIVA (u preostalom razdoblju)

 

Korisnici kredita mogu se odlučiti na realizaciju kredita uz kombinaciju fiksne kamatne stope u razdoblju od isključivo 60 ili 120 mjeseci i promjenjive kamatne stope u preostalom razdoblju otplate, pri čemu se primjenjuju prethodno navedene visine fiksnih i promjenjivih kamatnih stopa. Poček otplate ili otplatu u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta nije moguće ugovoriti uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope.

 

1Prikazana kamatna stopa vrijedi do 31.12.2017. Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog dijela i 6M NRS1 za EUR koja je za kredite uz status klijenta dodatno umanjena za 0,30 p.p.  Fiksni dio u visini od 3,16 p.p. do 3,31 p.p., ovisno o kreditnom riziku klijenta. Parametar promjenjivosti 6M NRS1 za EUR važeći na dan 30.06.2017. godine iznosi 1,14%.

2Vrsta kamatne stope ovisi o izboru klijenta, odnosno, klijent može odabrati želi li ugovoriti promjenjivu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita ili kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope.
3Status klijenta ostvaruje klijent koji prima redovna mjesečna primanja na račun u Banci.
Kod promjenjive kamatne stope Banka može u određenom referentnom razdoblju, a na temelju sklopljenog ugovora, odobriti umanjenje redovne kamatne stope na osnovu ispunjavanja uvjeta statusa klijenta. Umanjenje se izražava u postotnim poenima i primjenjuje na ukupnu redovnu kamatu po kreditu. Detaljnije informacije vezano na utvrđivanje statusa klijenta moguće je pronaći u Općimuvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama.
4Visina kamatne stope ovisi o kreditnom riziku klijenta.

5EKS je izračunat na maksimalni iznos kredita, bez naknade i uz maksimalan rok otplate. U EKS nisu uključeni troškovi vezano na police osiguranja. 

 

 

 Naknade

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

 • 1,00% od iznosa kredita - za kredite s namjenom kupnja, kupnja s adaptacijom i za kredite za plaćanje/refundacija učešća
 • 2,00% od iznosa kredita - za ostale namjene

Naknada može iznositi najviše 1.900,00 HRK i može se platiti iz vlastitih sredstava ili iz kredita.

 Posebna pogodnost do 31.12.2017. godine – bez naknade za obradu zahtjeva.

 Naknada za prijevremenu otplatu kredita

 • bez naknade za prijevremenu djelomičnu ili definitivnu otplatu kredita.

Dodatne informacije potražite:

Izračunajte iznos kredita, rok otplate i kamatnu stopu pomoću KREDITNOG KALKULATORA.