PBZ stambeni krediti u kunama - za mlade (do 45 god. starosti) - NOVO

PODRŠKA ZA USELJENJE U VLASTITI DOM

Privredna banka Zagreb od sada u ponudi ima i  PBZ stambene kredite za mlade (do 45 god. starosti), koje možete iskoristiti uz posebne pogodnosti do 31. prosinca 2017., za kupnju stambene nekretnine u iznosu do 2.300.000 HRK uz rok otplate do 30 god. i uz fiksnu kamatu već od 3,80% (za prvih 5 god. otplate).

Ugovorite PBZ stambeni kredit za mlade u vama najbližoj PBZ poslovnici.

Posebne pogodnosti PBZ stambenih kredita u kunama za mlade uz zasnivanje založnog prava na nekretnini do 31.12.2017. godine:

 • bez troška procjene nekretnine

Dodatna pogodnost PBZ stambenih kredita u kunama za mlade uz zasnivanje založnog prava na nekretnini do 31.12.2017. godine:

 • povoljniji uvjeti odobravanja standardnih nenamjenskih kredita: niža kamatna stopa (fiksni dio promjenjive kamatne stope i/ili niža fiksna kamatna stopa) za 1,5 p.p. od važećih kamatnih stopa za standardne nenamjenske kredite

Napomena: novi nenamjenski kredit može se koristiti i za prijevremenu otplatu (refinanciranje): postojećih kredita realiziranih u drugim bankama ili nenamjenskog kredita u PBZ-u. Ako se novi nenamjenski kredit koristi u svrhu prijevremene otplate (refinanciranja) postojećeg nenamjenskog kredita realiziranog u PBZ-u, iznos kredita koji se otplaćuje (refinancira) može iznositi maksimalno 60% novog nenamjenskog kredita.

Ostale pogodnosti uz koje možete realizirati PBZ stambeni kredit u kunama za mlade: 

 • iznos kredita do čak 2.300.000 HRK
 • isplata do 10% iznosa kredita u gotovini za plaćanje ili povrat troškova vezanih uz realizaciju kredita kredita
 • za vrijeme rodiljnog dopusta moguće je ugovaranje moratorija (odgode otplate) postojećeg stambenog kredita do 18 mjeseci, bez plaćanja kamate
 • izbor načina otplate kredita u ratama ili standardnim anuitetima 
 • otplata u ratama omogućava vam bržu otplatu kredita i time manje troškove po kamati
 • izbor datuma otplate mjesečnih anuiteta/rata (bilo koji dan u mjesecu) 
 • ugovaranje polica osiguranja moguće u poslovnicama Banke kao zastupnika u prodaji polica osiguranja.

Korisnici kredita

 • fizičke osobe (rezidenti*) koje ispunjavaju uvjete kreditiranja Banke i u trenutku realizacije kredita nisu starije od 45 godina**, a u trenutku dospijeća kredita neće biti starije od 75 godina.

*Sukladno Zakonu o deviznom poslovanju rezidentima se smatraju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju najmanje 183 dana, osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji.
** gleda se kalendarska godina u kojoj se podnosi zahtjev za kredit.

Namjena i iznos kredita

 • kupnja stambene nekretnine 
 • od 75.000 HRK do 2.300.000 HRK

Iznos kredita ovisi o procijenjenoj vrijednosti nekretnine.

Rok otplate

 • od 5 do 30 godina (minimalni rok otplate može biti 61 mjesec)
 • uz kombinaciju fiksne kamatne stope u razdoblju od isključivo 60 mjeseci i promjenjive kamatne stope u preostalom razdoblju otplate

Potrebna mjesečna primanja / kreditna sposobnost

Izračun potrebnih mjesečnih primanja / kreditna sposobnost ovisi o iznosu kredita, o načinu otplate kredita (anuiteti/rate), te se izračunava na zahtjev klijenta u poslovnicama Banke.

Instrumenti osiguranja

 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika, izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
 • zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika.
 • založno pravo na nekretnini* prihvatljivoj za Banku 
 • polica osiguranja imovine od osnovnih opasnosti za nekretninu danu u zalog 
 • polica osiguranja od nezgode korisnika kredita za pokriće 100% iznosa kredita ili polica osiguranja života (postojeća) koja ima pokriveno osiguranje nezgode u visini 100% iznosa kredita. Umjesto osiguranja od nezgode korisnik kredita može ugovoriti osiguranje od nesposobnosti vraćanja kredita – credit protect insurance (CPI).

Iznos kredita može biti 100% procijenjene vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog.

* Založno pravo može se zasnovati na nekretnini koja je predmet kreditiranja ili na nekoj drugoj nekretnini.
Sve police osiguranja vinkuliraju se u korist Banke.

Otplata kredita

 • mogućnost otplate kredita u jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama 
 • korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze

FIKSNA KAMATNA STOPA ZA PRVIH 60 MJESECI OTPLATE

uz status klijenta2

bez statusa klijenta

3,80% godišnje, fiksno

4,10% godišnje, fiksno

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA (parametar promjenjivosti 6M NRS1 za HRK)1

od 4,15% godišnje, promjenjivo3 (EKS od 4,06%)4

4,45% godišnje, promjenjivo3 (EKS od 4,37%)4


Navedene fiksne i promjenjive kamatne stope odnose se na građane s procijenjenim najnižim kreditnim rizikom.
Fiksni dio promjenjive kamatne stope odnosno fiksna kamatna stopa može se dodatno uvećati za 0,15 p.p. ovisno o procjeni kreditnog rizika klijenta sukladno Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama. Prikazana kamatna stopa vrijedi do 31.12.2017.

1Parametar promjenjivosti 6M NRS1 za HRK važeći na dan 30.06.2017. godine iznosi 0,90%.
2Status klijenta ostvaruje klijent koji prima redovna mjesečna primanja na račun u Banci. Kod promjenjive kamatne stope Banka može u određenom referentnom razdoblju, a na temelju sklopljenog ugovora, odobriti umanjenje redovne kamatne stope na osnovu ispunjavanja uvjeta statusa klijenta. Umanjenje se izražava u postotnim poenima i primjenjuje na ukupnu redovnu kamatu po kreditu. Detaljnije informacije vezano na utvrđivanje statusa klijenta moguće je pronaći u Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama.
3Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog dijela u visini 3,55 p.p. i 6M NRS1 za HRK koja je za kredite uz status klijenta dodatno umanjena za 0,30 p.p.
4EKS je izračunat na maksimalni iznos kredita, bez naknade i uz maksimalan rok otplate. U EKS nisu uključeni troškovi vezano na police osiguranja.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

 • bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva

Naknada za prijevremenu otplatu kredita

 • bez naknade za prijevremenu djelomičnu ili definitivnu otplatu kredita.

Dodatne informacije potražite:

Izračunajte iznos kredita, rok otplate i kamatnu stopu pomoću KREDITNOG KALKULATORA.