PBZ stambeni krediti u kunama

Kada je vrijeme za kredit prvo dođite u PBZ.

Odlučili ste se za rješavanje vašeg stambenog pitanja, želite kupiti stan, sagraditi kuću, odnosno samo obnoviti ili povećati svoj stambeni prostor? Iskoristite ponudu stambenih kredita u kunama koju vam nudi Privredna banka Zagreb. 

Ugovorite PBZ stambeni kredit u kunama u vama najbližoj PBZ poslovnici.

Posebne pogodnosti uz PBZ stambene kredite do 30. lipnja 2019. godine:

 • povoljniji uvjeti odobravanja potrošačkih kredita za opremanje nekretnine (kamatna stopa 4,99% godišnje, fiksno za cijelo razdoblje otplate, bez naknade)
 • povoljnije premije polica osiguranja

 Posebna pogodnost uz PBZ stambene kredite uz zasnivanje založnog prava na nekretnini do 30. lipnja 2019. godine:

 •  povoljniji uvjeti odobravanja standardnih nenamjenskih kredita: niža kamatna stopa (fiksni dio promjenjive kamatne stope i/ili niža fiksna kamatna stopa) za 1,5 p.p. od važećih kamatnih stopa za standardne nenamjenske kredite
 •  Napomena: novi nenamjenski kredit može se koristiti i za prijevremenu otplatu (refinanciranje): postojećih kredita realiziranih u drugim bankama ili nenamjenskog kredita u PBZ-u. Ako se novi nenamjenski kredit koristi u svrhu prijevremene otplate (refinanciranja) postojećeg nenamjenskog kredita realiziranog u PBZ-u, iznos kredita koji se otplaćuje (refinancira) može iznositi maksimalno 60% novog nenamjenskog kredita.

 Ostale pogodnosti PBZ stambenih kredita u kunama:

 • iznos kredita do čak 2.300.000 HRK, a za adaptaciju do 535.000 HRK (uz hipoteku)
 • odobravanje kredita za adaptaciju, dovršenje, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i u slučaju da tražitelj kredita nije vlasnik kreditirane nekretnine
 • krediti do 300.000 HRK, bez zasnivanja založnog prava
 • mogućnost refinanciranja postojećih stambenih kredita realiziranih u PBZ-u ili drugim bankama, 
 • isplata do 10% iznosa kredita u gotovini za plaćanje ili povrat troškova vezanih uz realizaciju stambenih kredita 
 • mogućnost korištenja kredita za adaptaciju, dovršenje, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju/izgradnju do 70% u gotovini 
 • za vrijeme rodiljnog dopusta moguće je ugovaranje moratorija (odgode otplate) postojećeg stambenog kredita do 18 mjeseci, bez plaćanja kamate 
 • izbor načina otplate kredita u ratama, standardnim anuitetima ili anuitetima uz poseban plan otplate (otplatu u anuitetima uz poseban plan otplate nije moguće ugovoriti uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope)
 • otplata u ratama omogućava vam bržu otplatu kredita i time manje troškove po kamati, a otplata uz postupno povećanje mjesečnih anuiteta ostavlja više slobodnog financijskog prostora za druge potrebe prilikom realizacije stambenih kredita 
 • izbor datuma otplate mjesečnih anuiteta/rata (bilo koji dan u mjesecu)
 • poček otplate kredita do 12 mjeseci (osim uz poseban plan otplate i kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope) 
 • mogućnost ugovaranja automatske djelomične otplate kredita (za kredite uz otplatu u jednakim mjesečnim anuitetima ili u mjesečnim ratama)
 • ugovaranje polica osiguranja moguće u poslovnicama Banke kao posrednika u prodaji polica osiguranja.  

Korisnici kredita

 • fizičke osobe (rezidenti*) koje ispunjavaju uvjete kreditiranja Banke.

*Sukladno Zakonu o deviznom poslovanju rezidentima se smatraju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju najmanje 183 dana, osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji.

Namjena i iznos kredita

 • od 150.000 HRK do 2.300.000 HRK za kredite za kupnju stambene nekretnine, kupnju s adaptacijom, izgradnju, dogradnju, nadogradnju, dovršenje ili rekonstrukciju stambene nekretnine, te kupnju građevinskog zemljišta s izgradnjom ili samo kupnju građevinskog zemljišta uz zasnivanje založnog prava na nekretnini
 • od 150.000 HRK do 535.000 HRK za adaptaciju (uz založno pravo na nekretnini) 
 • od 37.500 HRK do 300.000 HRK za kredite bez založnog prava na nekretnini i za plaćanje učešća za kupnju nekretnina
 • refinanciranje kredita u Banci ili drugim bankama sukladno namjeni za koju je realiziran postojeći kredit i u iznosima ovisno o namjeni kredita, uz mogućnost izbora:
   - valute kredita (krediti u kunama ili uz valutnu klauzulu EUR), 
   - kamatne stope:
            -fiksne kamatne stope za cijelo otplatno razdoblje ili 
            -promjenjive kamatne stope za cijelo otplatno razdoblje ili
            -fiksne kamatne stope za određeno razdoblje (5 ili 10 godina) i nakon toga promjenjive kamatne stope.

Iznos kredita ovisi i o ukupnoj izloženosti prema Banci, dok kod kredita koji se osiguravaju zalogom na nekretnini iznos dodatno ovisi o visini procijenjene vrijednosti nekretnine.

Rok otplate

 • od 5 do 30 godina za kredite uz zasnivanje založnog prava na nekretnini 
 • od 5 do 15 godina za kredite bez zasnivanja založnog prava na nekretnini i plaćanje učešća za kupnju nekretnina 
 • od 5 do 10 godina za kredite uz fiksnu kamatnu stopu
 • uz kombinaciju fiksne kamatne stope u razdoblju od isključivo 60 ili 120 mjeseci i promjenjive kamatne stope u preostalom razdoblju otplate

Moguće ugovaranje počeka otplate kredita u razdoblju do 12 mjeseci (izuzev za kredite koji se realiziraju uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope ili uz otplatu u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta).

Potrebna mjesečna primanja/kreditna sposobnost

Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost ovisi o iznosu kredita, o načinu otplate kredita (anuiteti/rate/postupno povećanje anuiteta), te se izračunava na zahtjev klijenta u poslovnicama Banke. 

Instrumenti osiguranja

Zajednički instrumenti osiguranja:

 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika, izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
 • zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika.

Ostali instrumenti osiguranja:

Za sve stambene kredite (uz zasnivanje založnog prava na nekretnini):

 • založno pravo na nekretnini* prihvatljivoj za Banku i
 • polica osiguranja imovine od osnovnih opasnosti za nekretninu danu u zalog i
 • polica osiguranja od nezgode korisnika kredita za pokriće 100% iznosa kredita ili polica osiguranja života (postojeća) koja ima pokriveno osiguranje nezgode u visini 100% iznosa kredita ili osiguranje od nesposobnosti vraćanja kredita -  credit protect insurance (CPI) ili polica životnog osiguranja korisnika kredita otkupne vrijednosti u visini 2,5% / 5% od iznosa kredita ili jamac.

Banka ne prihvaća instrumente osiguranja koji se nalaze ili su izdani izvan Republike Hrvatske.

Za kredite bez zasnivanja založnog prava na nekretnini i plaćanje učešća za kupnju nekretnina:

 • polica osiguranja od nezgode za pokriće 100% iznosa kredita i polica osiguranja života s otkupnom vrijednosti u visini 2,5% / 5% od iznosa kredita ili jedan jamac ili
 • osiguranje otplate kredita (CPI)

Založno pravo može se zasnovati na nekretnini koja je predmet kreditiranja ili na nekoj drugoj nekretnini.

Sve police osiguranja vinkuliraju se u korist Banke.

Otplata kredita

 • u jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama
 • u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta (otplatu u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta nije moguće ugovoriti uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope)
 • korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze.

 

KAMATNE STOPE ZA KREDITE UZ HIPOTEKU

Visina   kamatne stope i EKS

FIKSNA KAMATNA STOPA

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA

od 5 do 7 godina

od 3,58% do 4,18% godišnje, fiksno

(EKS od 4,04% do 4,66%)1

od 3,87% do 4,27%

godišnje, promjenjivo

(EKS od 4,26% do 4,67%)2

preko 7 do 10 godina

od 4,49% do 5,09% godišnje, fiksno

(EKS od 4,94% do 5,57%)1

KAMATNE STOPE ZA KREDITE BEZ HIPOTEKE

Visina   kamatne stope i EKS

FIKSNA KAMATNA STOPA

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA

od 5 do 7 godina

od 3,98% do 4,43% godišnje, fiksno

(EKS od 4,28% do 4,74%)3

od 4,07% do 4,52%

godišnje, promjenjivo

(EKS od 4,45% do 4,92%)4

preko 7 do 10 godina

od   4,89% do 5,34% godišnje, fiksno

(EKS od 5,23% do 5,71%)3

ODABIR VALUTE KREDITA I VRSTE KAMATNE STOPE OVISI ISKLJUČIVO O IZBORU KLIJENTA.

 

KLIJENT MOŽE ODABRATI ŽELI LI UGOVORITI PROMJENJIVU KAMATNU STOPU ZA CIJELO OTPLATNO RAZDOBLJE ILI FIKSNU KAMATNU STOPU ZA CIJELO OTPLATNO RAZDOBLJE ILI KOMBINACIJU FIKSNE KAMATNE STOPE NA 5 ILI 10 GODINA I PROMJENJIVE KAMATNE STOPE ZA PREOSTALO RAZDOBLJE.

 

Korisnici kredita mogu se odlučiti na realizaciju kredita uz kombinaciju fiksne kamatne stope u razdoblju od isključivo 60 ili 120 mjeseci i promjenjive kamatne stope u preostalom razdoblju otplate, pri čemu se primjenjuju prethodno   navedene visine fiksnih i promjenjivih kamatnih stopa.

Visina kamatne stope ovisi o kreditnom riziku klijenta te o statusu klijenta. Fiksna kamatna stopa dodatno ovisi i o visini iznosa kredita u odnosu na procijenjenu vrijednost nekretnine. Status klijenta ostvaruje klijent koji prima redovna mjesečna primanja na račun u Banci. Kod promjenjive kamatne stope Banka može u određenom referentnom   razdoblju, a na temelju sklopljenog ugovora, odobriti umanjenje redovne kamatne stope na osnovu ispunjenja uvjeta statusa klijenta. Umanjenje se izražava u postotnim poenima i primjenjuje na ukupnu redovnu kamatu po kreditu. Detaljnije informacije vezano na utvrđivanje statusa klijenta moguće je pronaći u Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama. Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog i promjenjivog dijela. Promjenjivi dio kamatne stope čini parametar promjenjivosti 6M NRS1 za HRK. 6M NRS1 za HRK važeći na dan 31.12.2018. godine iznosi 0,52%. Prikazana promjenjiva kamatna stopa vrijedi do 30.06.2019.

Točan izračun EKS klijent će dobiti u obrascu prethodnih informacija, koji će mu se uručiti prije potpisivanja ugovora.

1EKS je izračunat na iznos kredita 525.000,00 HRK i rok otplate 7 ili 10 godina, uz trošak procjene nekretnine, premije police osiguranja imovine, te premije police osiguranja od nezgode prema iznosima navedenim u reprezentativnom   primjeru. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.   

2EKS je izračunat na iznos kredita 525.000,00 HRK i rok otplate 20 godina, uz trošak procjene nekretnine, premije police osiguranja imovine, premije police osiguranja od nezgode, te naknadu za vođenje transakcijskog računa prema   iznosima navedenim u reprezentativnom primjeru. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana. 

3EKS je izračunat na iznos kredita 180.000,00 HRK i rok otplate 7 ili 10 godina, uz trošak premije police osiguranja od nezgode, te police osiguranja života prema iznosima navedenim u reprezentativnom primjeru. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.    

4EKS je izračunat na iznos kredita 180.000,00 HRK i rok otplate 15 godina, uz trošak premije police osiguranja od nezgode, police osiguranja života te naknadu za vođenje transakcijskog računa prema iznosima navedenim u   reprezentativnom primjeru. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.

 Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

 •  bez naknade za obradu zahtjeva

 Naknada za prijevremenu otplatu kredita

 • bez naknade za prijevremenu djelomičnu ili definitivnu otplatu kredita.

 

 

Dodatne informacije potražite:

Izračunajte iznos kredita, rok otplate i kamatnu stopu pomoću KREDITNOG KALKULATORA.

Kliknite za chat!