PBZ stambeni krediti uz subvenciju

Privredna banka Zagreb pripremila je posebnu ponudu stambenih kredita uz državnu subvenciju namijenjenih za kupnju stana/kuće ili gradnju kuće, prema Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita i njegovim izmjenama (NN 65/17, 61/18).

Temeljem Zakona u prvih pet godina otplate država subvencionira od 30% do 51% mjesečnog obroka ili anuiteta, a postotak subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi.

Za sve detaljnije informacije i realizaciju kredita dođite u vama najbližu PBZ poslovnicu

POGODNOSTI PBZ STAMBENIH KREDITA UZ SUBVENCIJU U KUNAMA I EURIMA

 • bez troška procjene nekretnine (snosi PBZ)
 • popust za višegodišnje osiguranje od 30% za cijelo vrijeme trajanja police osiguranja imovine ugovorene kod Croatia osiguranja ili Generali osiguranja

 Posebne pogodnosti do 30. rujna 2018. godine:

 • povoljniji uvjeti odobravanja potrošačkih kredita za opremanje nekretnine (kamatna stopa 4,99% godišnje, fiksno za cijelo razdoblje otplate, bez naknade)
 • povoljniji uvjeti odobravanja standardnih nenamjenskih kredita: niža kamatna stopa (fiksni dio promjenjive kamatne stope i/ili niža fiksna kamatna stopa) za 1,5 p.p. od važećih kamatnih stopa za standardne nenamjenske kredite
 • Napomena: novi nenamjenski kredit može se koristiti i za prijevremenu otplatu (refinanciranje): postojećih kredita realiziranih u drugim bankama ili nenamjenskog kredita u PBZ-u. Ako se novi nenamjenski kredit koristi u svrhu prijevremene otplate (refinanciranja) postojećeg nenamjenskog kredita realiziranog u PBZ-u, iznos kredita koji se otplaćuje (refinancira) može iznositi maksimalno 60% novog nenamjenskog kredita.

  OSTALE POGODNOSTI

 • mogućnost izbora između valute kredita: u kunama ili uz valutnu klauzulu u EUR
 • iznos kredita do 2.300.000 HRK / 350.000 EUR
 • mogućnost korištenja kredita za do 70% u gotovini
 • rok otplate kredita od 15 do 30 godina
 • založno pravo na kreditiranoj ili zamjenskoj nekretnini
 • otplata kredita u jednakim mjesečnim anuitetima ili u mjesečnim ratama
 • izbor datuma otplate kredita: bilo koji dan u mjesecu
 • nije potreban status klijenta

KORISNICI KREDITA

Fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner (dalje u tekstu: bračni drug):

 • nemaju u vlasništvu stan/kuću ili koji u vlasništvu imaju samo jedan stan/kuću koji/koja je u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaju radi kupnje većeg stana/kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
 • ako klijent/bračni drug kupuje veći stan ili kuću, postojeću nekretninu treba prodati u roku od 2 godine

Ako je korisnik kredita u bračnoj/izvanbračnoj zajednici, njegov bračni drug obvezan je sudionik u kreditu ako isti nije sudužnik.

 IZNOS I NAMJENA KREDITA

 • od 75.000 do 2.300.000 HRK odnosno od 10.000 do 350.000 EUR  za kupnju nekretnine, stana ili kuće (maksimalni iznos kredita koji se subvencionira je 100.000 EUR odnosno 1.500 EUR po m2 neto korisne površine stana/kuće).

Ako klijent želi veći iznos kredita od Zakonom dopuštenog maksimalnog iznosa za subvenciju odobrava se jedan kredit po istim uvjetima s time da se subvencionira iznos do maksimalno dopuštenog iznosa sukladno Zakonu.

Iznos kredita ovisi o procijenjenoj vrijednosti nekretnine.

U iznos kredita za subvenciju može se uključiti i povrat kapare klijentu.

 ROK OTPLATE KREDITA

 • od 15 do 30 godina

 OTPLATA KREDITA

 • u jednakim mjesečnim anuitetima
 • u mjesečnim ratama

 Korisnik kredita sam bira dan u mjesecu na koji želi plaćati svoje mjesečne obveze.

Otplata u ratama omogućuje vam bržu otplatu (smanjenje) glavnice i samim time manje troškove po kamati koju plaćate Banci kroz cjelokupni rok otplate kredita.   

Razdoblje otplate kredita

Prvih 5 godina

otplate kredita

(razdoblje subvencije1)

Naredne 2 godine* nakon razdoblja subvencije

Preostalo razdoblje otplate kredita

Vrsta kamatne stope

fiksna

fiksna

promjenjiva

Kredit u EUR

2,98% godišnje, fiksno

(EKS 3,15%2

u razdoblju subvencije)

2,98% godišnje, fiksno

trenutno iznosi 3,40%3: fiksni dio 2,79 p.p. + 6M NRS1 za EUR

Kredit u HRK

3,18% godišnje, fiksno

(EKS 3,35%2

u razdoblju subvencije)

3,18% godišnje, fiksno

trenutno iznosi 3,73%3: fiksni dio 3,11 p.p. + 6M NRS1 za HRK

1 Razdoblje subvencije obuhvaća period od prvih 5 godina otplate kredite. Visina subvencije iznosi od 30% do 51% mjesečnog obroka ili anuiteta, a ovisno  o skupini u kojoj se nalazi grad ili općina prema indeksu razvijenosti na dan objave javnog poziva APN-a.

Navedeno razdoblje može se produžiti u slučajevima definiranim Zakonom:

 • u slučaju invaliditeta podnositelja zahtjeva ili člana obiteljskog kućanstva (razdoblje se produžuje za 2 godine)
 • u slučaju rođenja/posvojenja djeteta u prvih 5 godina (razdoblje se produžuje za 2 godine za svako novorođeno ili posvojeno dijete).

2 EKS je izračunat na maksimalni mogući iznos kredita za subvenciju sukladno Zakonu, bez naknade, za prvih 5 godina odnosno razdoblje subvencije kredita, uz prosječnu premiju police osiguranja nekretnine u visini 55,00 EUR/412,50 HRK godišnje. Visina EKS-a ovisi o premiji police osiguranija nekretnine. U izračun EKS-a nije uključen trošak procjene nekretnine jer isti snosi Banka.

Točan izračun EKS svaki pojedini klijent će dobiti kod realizacije kredita.

3 Prikazana kamatna stopa vrijedi do 31.12.2018. 6M NRS1 za EUR važeći na dan 30.6.2018. godine iznosi 0,61%. 6M NRS1 za HRK važeći na dan 30.6.2018. godine iznosi 0,62%.

Kredit uz valutnu klauzulu EUR otplaćuje se u kunama primjenom srednjeg tečaja HNB-a na dan uplate.

 

NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTJEVA

 • bez plaćanja naknade

 NAKNADA ZA PRIJEVREMENU OTPLATU KREDITA

•    bez naknade za prijevremenu djelomičnu ili definitivnu otplatu kredita

 POTREBNA MJESEČNA PRIMANJA (KREDITNA SPOSOBNOST)

 • ovisi o iznosu kredita, načinu otplate kredita (anuiteti/rate) te se izračunava na zahtjev klijenta u PBZ poslovnicama

 INSTRUMENTI OSIGURANJA

 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika, izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
 • zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
 • založno pravo na kreditiranoj ili zamjenskoj nekretnini prihvatljivoj za Banku
 • polica osiguranja imovine od osnovnih opasnosti za nekretninu danu u zalog

Iznos kredita (uz valutnu klauzulu EUR i u kunama) može biti do 100% procijenjene vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog, s time da za kredite uz valutnu klauzulu EUR isto ovisi i o iznosu kredita te kreditnom riziku klijenta.

Banka ne prihvaća instrumente osiguranja koji se nalaze ili su izdani izvan Republike Hrvatske.

 KORIŠTENJE KREDITA

 • 1 mjesec za kupnju (bezgotovinski na račun prodavatelja ili na račun korisnika kredita za povrat plaćene kapare)
 •  12 mjeseci za izgradnju (bezgotovinski ili gotovinski, s time da maksimalni iznos gotovinske isplate ne može biti viši od 70% iznosa kredita odobrenog za namjenu izgradnje)

 Važno: APN može definirati krajnji rok korištenja kredita vezano na kredite koji se odobravaju u 2018. godini.

 POVRAT UPLAĆENE SUBVENCIJE

Ako prije proteka roka od dvije godine nakon roka subvencioniranja kredita nastupe slučajevi propisanim Zakonom:

 • Banka proglasi kredit dospjelim u cijelosti  i/ili
 • APN utvrdi da se sredstva odobrena za subvencioniranje kredita ne koriste u skladu sa Zakonom ili
 • da su činjenice na temelju koji je odobren kredit bile neistinite ili
 • korisnik kredita stan proda tijekom otplate kredita,
 • korisnik kredita u roku od dvije godine od dana sklapanja ugovora o kreditu ne dostavi dokaz o prodaji postojeće nekretnine koja je u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju sukladno Zakonu prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće za potreba vlastitog stanovanja

Banka će izvršiti povrat sredstava uplaćenih na ime subvencije na račun APN-a. U tom slučaju Korisnik kredita je dužan platiti Banci cjelokupnu tražbinu s pripadajućim kamatama i troškovima uvećano za iznos subvencije po kreditu koji je Banka vratila APN-u.

Dodatne informacije potražite:

 

Kliknite za chat!