Potrošački krediti i obročna otplata za financiranje zdravstvenih usluga u Specijalnoj bolnici Sv. Katarina

U suradnji sa Specijalnom bolnicom za ortopediju, kirurgiju, neurologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sv. Katarina uz postojeće potrošačke kredite, nudimo vam mogućnost plaćanja troškova zdravstvenih usluga za pacijente ove zdravstvene ustanove i putem obročne otplate karticom PBZ tekućeg računa u kunama.

Ugovorite potrošački kredit za financiranje zdravstvenih usluga u vama najbližoj PBZ poslovnici.

Privredna banka Zagreb u suradnji sa Specijalnom bolnicom za ortopediju, kirurgiju, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sv. Katarina, uz postojeće potrošačke kredite, uvela je mogućnost plaćanja troškova zdravstvenih usluga za pacijente ove zdravstvene ustanove i putem obročne otplate karticom PBZ tekućeg računa u kunama.

Bolnica Sv. Katarina http://svkatarina.hr/

Obročna otplata Visa Inspire karticom tekućeg računa:

 • do 36 mjeseci
 • bez kamata i naknada
 • uz mjesec dana počeka plaćanja prve rate

Obročnu otplatu karticom PBZ tekućeg računa u kunama mogu koristiti klijenti koji primaju redovna mjesečna primanja na PBZ tekući račun u kunama, imaju odobreno dopušteno prekoračenje te odobreni limit obročne otplate.

Limit obročne otplate određuje se individualno za svakog klijenta, a možete ga doznati putem:

 • izvoda po tekućem računu 
 • mobilnog bankarstva mPBZ 
 • internetskog bankarstva PBZ365 @ NET 
 • u PBZ poslovnici.

Korisnici kredita

 • fizičke osobe s redovnim mjesečnim primanjima (plaća ili mirovina) kod domaćih ili inozemnih pravnih subjekata i prebivalištem u Hrvatskoj

Namjena kredita

 • plaćanje operativnih zahvata 
 • plaćanje bolničkog smještaja
 • plaćanje rehabilitacije

Iznos kredita

 • od 5.000,00 do 100.000,00 kuna

Iznos kredita ovisi i o ukupnoj izloženosti prema Banci.

Rok otplate

 • 24, 36, 48, 60, 72 ili 84 mjeseca 

Korištenje kredita

Bezgotovinskim plaćanjem na račun Specijalne bolnice Sv. Katarina, isplatom u dva dijela i to:

 • I - isplata sukladno predračunu/ponudi temeljem kojeg se kredit odobrava u visini do 50,00% od iznosa odobrenog kredita odmah po sklapanju ugovora o kredit
 • II - isplata sukladno konačnom računu Specijalne bolnice Sv. Katarina dostavljenom PBZ-u u visini preostalog dijela kredita ili do visine iznosa navedenog u spomenutom računu

Rok korištenja kredita

 • 6 mjeseci

Od početka korištenja kredita do prijenosa kredita u otplatu, na iskorišteni iznos kredita PBZ obračunava interkalarnu kamatu u visini redovne kamate na kredit.
Po iskorištenju kredita u cijelosti, isti se prenosi u otplatu u roku koji ne može izvan roka od tri mjeseca od dana iskorištenja kredita u cijelosti.

Otplata kredita

 • u jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama.

Instrumenti osiguranja kredita

- za kredite do 20.000,00 kuna:

 • zadužnica potvrđena (solemnizirana) od javnog bilježnika (korisnika kredita i ev. solidarnog dužnika)

- za kredite preko 20.000,00 kuna:

 • zadužnica potvrđena (solemnizirana) od javnog bilježnika (korisnika kredita i ev. solidarnog dužnika)
 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika potvrđena (solemnizirana) od javnog bilježnika (korisnika kredita i ev. solidarnog dužnika).

Kamatna stopa je fiksna, godišnja i ovisi o roku otplate kredita, te iznosi:

 • za rok otplate 24 mjeseca: 0,00%
 • za rok otplate 36 mjeseci: 0,00%
 • za rok otplate 48 mjeseci: 1,52% (EKS 1,53%)*
 • za rok otplate 60 mjeseci: 2,71% (EKS 2,74%)*
 • za rok otplate 72 mjeseca: 3,52% (EKS 3,58%)*
 • za rok otplate 84 mjeseca: 4,10% (EKS 4,18%)*

*EKS je izračunat prema roku otplate kredita, visini kamate za taj rok otplate uz maksimalan iznos kredita. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

 • bez plaćanja naknade

Dodatne informacije potražite:

Izračunajte iznos kredita, rok otplate i kamatnu stopu pomoću KREDITNOG KALKULATORA.

Kliknite za chat!