"(VE)SELITE SE" - posebna ponuda PBZ stambenih kredita u eurima

Uz našu podršku pronađite nekretninu za sebe i iskoristite posebnu ponudu "(VE)SELITE SE" s posebnim pogodnostima PBZ stambenih kredita u eurima za građane koji kupuju stambenu nekretninu putem agencija za promet nekretninama.

 PBZ stambeni kredit u eurima iz posebne ponude "(VE)SELITE SE" možete ugovoriti u vama najbližoj PBZ poslovnici.

Posebne pogodnosti uz PBZ Energo i standardne stambene kredite do 30. rujna 2017. godine:

 • bez plaćanja naknade za obradu kreditnog zahtjeva
 • povoljniji uvjeti odobravanja potrošačkih kredita za opremanje nekretnine (kamatna stopa 4,99% godišnje, fiksno za cijelo razdoblje otplate, bez naknade)
 • povoljnije premije polica osiguranja
 • bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja revolving Mastercard kartice 

 Posebna pogodnost uz PBZ Energo i standardne stambene kredite uz zasnivanje založnog prava na nekretnini do 31. svibnja 2017. godine:

 • povoljniji uvjeti odobravanja standardnih nenamjenskih kredita: niža kamatna stopa (fiksni dio promjenjive kamatne stope i/ili niža fiksna kamatna stopa) za 1,5 p.p. od važećih kamatnih stopa za standardne nenamjenske kredite
 • Napomena: novi nenamjenski kredit može se koristiti i za prijevremenu otplatu (refinanciranje): postojećih kredita realiziranih u drugim bankama ili nenamjenskog kredita u PBZ-u. Ako se novi nenamjenski kredit koristi u svrhu prijevremene otplate (refinanciranja) postojećeg nenamjenskog kredita realiziranog u PBZ-u, iznos kredita koji se otplaćuje (refinancira) može iznositi maksimalno 60% novog nenamjenskog kredita.

 Ostale pogodnosti uz koje možete realizirati PBZ Energo ili standardni stambeni kredit: 

 • mogućnost izbora između promjenjive, fiksne i kombinacije fiksne i promjenjive kamatne stope
 • iznos kredita do čak 350.000,00 EUR
 • krediti do 30.000,00 EUR bez zasnivanja založnog prava na nekretnini 
 • isplata do 10% iznosa kredita u gotovini za plaćanje ili povrat troškova vezanih uz realizaciju stambenih kredita
 • za vrijeme rodiljnog dopusta moguće je ugovaranje moratorija (odgode otplate) postojećeg stambenog kredita do 18 mjeseci, bez plaćanja kamate
 • izbor načina otplate kredita u ratama, standardnim anuitetima ili anuitetima uz poseban plan otplate (otplatu u anuitetima uz poseban plan otplate nije moguće ugovoriti uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope)
 • otplata u ratama omogućava vam bržu otplatu kredita i time manje troškove po kamati, a otplata uz postupno povećanje mjesečnih anuiteta ostavlja više slobodnog financijskog prostora za druge potrebe prilikom realizacije stambenih kredita
 • izbor datuma otplate mjesečnih anuiteta/rata (bilo koji dan u mjesecu)
 • poček otplate kredita do 12 mjeseci (osim uz poseban plan otplate i uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope)
 • mogućnost ugovaranja automatske djelomične otplate kredita (za kredite uz otplatu u jednakim mjesečnim anuitetima ili u mjesečnim ratama)
 • ugovaranje polica osiguranja moguće u poslovnicama Banke kao zastupnika u prodaji polica osiguranja. 

Posebna ponuda PBZ stambenih kredita "(VE)SELITE SE" vrijedi do 31.12.2017.

Agencije za promet nekretninama koje sudjeluju u posebnoj ponudi "(VE)SELITE SE":

DOGMA nekretnine d.o.o.

www.dogma-nekretnine.com

+385 51 341 080; +385 51 341 081; +385 51 333 407

 Opereta nekretnine d.o.o.

www.opereta.hr

+385 (0)1 3820 050

 Korisnici kredita

 • fizičke osobe (rezidenti*) koje ispunjavaju uvjete kreditiranja Banke te koje u trenutku dospijeća kredita neće biti starije od 75 godina

Korisnici kredita obvezni su Banci dostaviti Potvrdu o rezervaciji nekretnine ovjerenu potpisom i pečatom agencije kao dokaz kupnje nekretnine putem agencije.

* Sukladno Zakonu o deviznom poslovanju rezidentima se smatraju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju najmanje 183 dana, osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji.

 Namjena kredita

 • kupnja stambene nekretnine, garaža, garažno parkirnih mjesta i parkirališta

 Iznos kredita

 • od 10.000,00 do 350.000,00 EUR kunske protuvrijednosti za kredite uz zasnivanje založnog prava na nekretnini
 • od 2.000,00 do 30.000,00 EUR kunske protuvrijednosti za kredite bez zasnivanja založnog prava na nekretnini

Iznos kredita za stambenu namjenu može se povećati za do 10% u svrhu povrata troškova za realizaciju kredita.

Kredit za namjenu kupnje može se povećati i do 30% u svrhu povrata plaćenih predujmova uz uvjet da iznos kredita (za kupnju i refundaciju predujmova) ne prelazi ukupni iznos kupoprodajne cijene.

Ukupni iznos kredita ne smije prelaziti maksimalno dopušteni iznos kredita.

Iznos kredita koji se osigurava zalogom na nekretnini ovisi o visini procijenjene vrijednosti nekretnine.

 Kamatna stopa

Mogućnost izbora između:

• fiksne kamatne stope za cijelo otplatno razdoblje (maksimalno do 10 godina)

• promjenjive kamatne stope za cijelo otplatno razdoblje

• fiksne kamatne stope za određeno razdoblje (5, 7 ili 10 godina) i nakon toga promjenjive kamatne stope.

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA

FIKSNA KAMATNA STOPA

Parametar promjenjivosti1

6M NRS1 za EUR

DO 5 GODINA

PREKO 5 DO 7 GODINA

PREKO 7 DO 10 GODINA

Status

klijenta

uz status

klijenta2

bez statusa

klijenta

uz status

klijenta2

bez statusa

klijenta

uz status

klijenta2

bez statusa

klijenta

uz status klijenta2

bez statusa klijenta

Kamatna

stopa

od 3,85%

godišnje,

promjenjivo3

(EKS od 3,92%)4

od 4,15%

godišnje,

promjenjivo3

(EKS od 4,23%)4

od 3,49% godišnje,

fiksno

(EKS od 3,54%)4

od 3,79% godišnje,

fiksno

(EKS od 3,85%)4

od 3,89% godišnje,

fiksno

(EKS od 3,96%)4

od 4,19% godišnje,

fiksno

(EKS od 4,27)4

od 4,09% godišnje,

fiksno

(EKS od 4,17%)4

od 4,39% godišnje,

fiksno

(EKS od 4,48)4

FIKSNA (u razdoblju od 60, 84 ili 120 mjeseci) + PROMJENJIVA (u preostalom razdoblju)

Korisnici kredita mogu se odlučiti na realizaciju kredita uz kombinaciju fiksne kamatne stope u razdoblju od isključivo 60, 84 ili 120 mjeseci i promjenjive kamatne stope u preostalom razdoblju otplate, pri čemu se primjenjuju prethodno navedene visine fiksnih i promjenjivih kamatnih stopa. Poček otplate ili otplatu u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta nije moguće ugovoriti uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope.

Prethodno navedene fiksne kamatne stope i fiksni dijelovi promjenjive kamatne stope odnose se na građane s procijenjenim najnižim kreditnim rizikom. Navedena kamatna stopa može se dodatno uvećati za 0,15 p.p. ovisno o procjeni kreditnog rizika klijenta sukladno Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama. Prikazana promjenjiva kamatna stopa vrijedi do 30.6.2017.

1 Parametar promjenjivosti 6M NRS1 za EUR važeći na dan 31.12.2016. godine iznosi 1,49%.

2 Status klijenta ostvaruje klijent koji prima redovna mjesečna primanja na račun u Banci. Kod promjenjive kamatne stope Banka može u određenom referentnom razdoblju, a na temelju sklopljenog ugovora, odobriti umanjenje redovne kamatne stope na osnovu ispunjavanja uvjeta statusa klijenta. Umanjenje se izražava u postotnim poenima i primjenjuje na ukupnu redovnu kamatu po kreditu. Detaljnije informacije vezano za utvrđivanje statusa klijenta moguće je pronaći u Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama.

3 Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog dijela u visini 2,66 p.p. i 6M NRS1 za EUR koja je za kredite uz status klijenta dodatno umanjena za 0,30 p.p.

4 EKS je izračunat na maksimalni iznos kredita, rok otplate i bez naknade. U EKS nisu uključeni troškovi polica osiguranja.

 Rok otplate

 • od 3 do 10 godina  - za kredite uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo otplatno razdoblje
 • od 3 do 15 godina - za kredite uz promjenjivu kamatnu stopu bez zasnivanja založnog prava na nekretnini
 • od 3 do 30 godina - za kredite uz promjenjivu kamatnu stopu uz zasnivanje založnog prava na nekretnini
 • za kredite uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope rok otplate je sukladno roku otplate uz promjenjivu kamatnu stopu, minimalno 61 mjesec

Moguće ugovaranje počeka otplate kredita u razdoblju do 12 mjeseci (izuzev za kredite koji se realiziraju uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope ili uz otplatu u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta).

 Potrebna mjesečna primanja/kreditna sposobnost

Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost ovisi o iznosu kredita, o načinu otplate kredita (anuiteti/rate/postupno povećanje anuiteta), te se izračunava na zahtjev klijenta u poslovnicama Banke.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

 • 1,00% od iznosa kredita

Naknada može iznositi najviše 1.900,00 HRK i može se platiti iz vlastitih sredstava ili iz kredita.

Posebna ponuda do 31.12.2017. godine: bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

 Naknada za prijevremenu otplatu kredita

 • bez naknade za prijevremenu djelomičnu ili definitivnu otplatu kredita

 Instrumenti osiguranja

Obvezni instrumenti osiguranja:

 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika, izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
 • zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika

 Dodatni instrumenti osiguranja:

Za kredite uz zasnivanje založnog prava na nekretnini:

 • založno pravo na nekretnini* prihvatljivoj za Banku i
 • polica osiguranja imovine od osnovnih opasnosti za nekretninu danu u zalog i
 • polica osiguranja od nezgode korisnika kredita za pokriće 100% iznosa kredita ili polica osiguranja života (postojeća) koja ima pokriveno osiguranje nezgode u visini 100% iznosa kredita

Umjesto osiguranja od nezgode korisnik kredita može ugovoriti osiguranje od nesposobnosti vraćanja kredita – credit protect insurance (CPI).

 Ovisno o visini kredita u odnosu na procijenjenu vrijednost nekretnine Banka može zatražiti dodatne instrumente osiguranja kao što su polica života s otkupnom vrijednosti ili depozit ili jamac.

 Za stambene kredite bez zasnivanja založnog prava:

 • polica osiguranja od nezgode u visini 100% iznosa kredita i:
  •  polica životnog osiguranja s otkupnom vrijednošću u visini 10% od iznosa kredita ili
  • 1 jamac

ili

 • osiguranje otplate kredita (CPI)

 * Založno pravo može se zasnovati na nekretnini koja je predmet kreditiranja ili na nekoj drugoj nekretnini.

Sve police osiguranja vinkuliraju se u korist Banke.

 Otplata kredita

 • u jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama
 • u anuitetima kroz četiri otplatna razdoblja (poseban plan otplate)
 • korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze

Kod kredita uz poseban plan otplate nije moguće ugovoriti kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope.

Posebna ponuda PBZ stambenih kredita "(VE)SELITE SE" vrijedi do 31.12.2017.

Agencije za promet nekretninama koje sudjeluju u posebnoj ponudi "(VE)SELITE SE":

DOGMA nekretnine d.o.o.

www.dogma-nekretnine.com

+385 51 341 080; +385 51 341 081; +385 51 333 407

 Opereta nekretnine d.o.o.

www.opereta.hr

+385 (0)1 3820 050

 Korisnici kredita

 • fizičke osobe (rezidenti*) koje ispunjavaju uvjete kreditiranja Banke te koje u trenutku dospijeća kredita neće biti starije od 75 godina

Korisnici kredita obvezni su Banci dostaviti Potvrdu o rezervaciji nekretnine ovjerenu potpisom i pečatom agencije kao dokaz kupnje nekretnine putem agencije.

* Sukladno Zakonu o deviznom poslovanju rezidentima se smatraju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju najmanje 183 dana, osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji.

 Namjena kredita

 • kupnja stambene nekretnine viših energetskih razreda A, A+ i B, garaža, garažno parkirnih mjesta i parkirališta

 Iznos kredita

 • od 10.000,00 do 350.000,00 EUR kunske protuvrijednosti za kredite uz zasnivanje založnog prava na nekretnini
 • od 2.000,00 do 30.000,00 EUR kunske protuvrijednosti za kredite bez zasnivanja založnog prava na nekretnini

Iznos kredita za stambenu namjenu može se povećati za do 10% u svrhu povrata troškova za realizaciju kredita.

Kredit za namjenu kupnje može se povećati i do 30% u svrhu povrata plaćenih predujmova uz uvjet da iznos kredita (za kupnju i refundaciju predujmova) ne prelazi ukupni iznos kupoprodajne cijene.

Ukupni iznos kredita ne smije prelaziti maksimalno dopušteni iznos kredita.

Iznos kredita koji se osigurava zalogom na nekretnini ovisi o visini procijenjene vrijednosti nekretnine.

 Kamatna stopa

Mogućnost izbora između:

• fiksne kamatne stope za cijelo otplatno razdoblje (maksimalno do 10 godina)

• promjenjive kamatne stope za cijelo otplatno razdoblje

• fiksne kamatne stope za određeno razdoblje (5, 7 ili 10 godina) i nakon toga promjenjive kamatne stope.

 

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA

FIKSNA KAMATNA STOPA

Parametar promjenjivosti1

6M NRS1 za EUR

DO 5 GODINA

PREKO 5 DO 7 GODINA

PREKO 7 DO 10 GODINA

Status

klijenta

uz status

klijenta2

bez statusa

klijenta

uz status

klijenta2

bez statusa

klijenta

uz status

klijenta2

bez statusa

klijenta

uz status klijenta2

bez statusa klijenta

Kamatna

stopa

od 3,65%

godišnje,

promjenjivo3

(EKS od 3,71%)4

od 3,95%

godišnje,

promjenjivo3

(EKS od 4,02%)4

od 3,49% godišnje,

fiksno

(EKS od 3,54%)4

od 3,79% godišnje,

fiksno

(EKS od 3,85%)4

od 3,89% godišnje,

fiksno

(EKS od 3,96%)4

od 4,19% godišnje,

fiksno

(EKS od 4,27)4

od 4,09% godišnje,

fiksno

(EKS od 4,17%)4

od 4,39% godišnje,

fiksno

(EKS od 4,48%)4

FIKSNA (u razdoblju od 60, 84 ili 120 mjeseci) + PROMJENJIVA (u preostalom razdoblju)

Korisnici kredita mogu se odlučiti na realizaciju kredita uz kombinaciju fiksne kamatne stope u razdoblju od isključivo 60, 84 ili 120 mjeseci i promjenjive kamatne stope u preostalom razdoblju otplate, pri čemu se primjenjuju prethodno navedene visine fiksnih i promjenjivih kamatnih stopa. Poček otplate ili otplatu u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta nije moguće ugovoriti uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope.

Prethodno navedene fiksne kamatne stope i fiksni dijelovi promjenjive kamatne stope odnose se na građane s procijenjenim najnižim kreditnim rizikom. Navedena kamatna stopa može se dodatno uvećati za 0,15 p.p. ovisno o procjeni kreditnog rizika klijenta sukladno Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama. Prikazana promjenjiva kamatna stopa vrijedi do 30.6.2017.

1 Parametar promjenjivosti 6M NRS1 za EUR važeći na dan 31.12.2016. godine iznosi 1,49%.

2 Status klijenta ostvaruje klijent koji prima redovna mjesečna primanja na račun u Banci. Kod promjenjive kamatne stope Banka može u određenom referentnom razdoblju, a na temelju sklopljenog ugovora, odobriti umanjenje redovne kamatne stope na osnovu ispunjavanja uvjeta statusa klijenta. Umanjenje se izražava u postotnim poenima i primjenjuje na ukupnu redovnu kamatu po kreditu. Detaljnije informacije vezano za utvrđivanje statusa klijenta moguće je pronaći u Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama.

3 Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog dijela u visini 2,46 p.p. i 6M NRS1 za EUR koja je za kredite uz status klijenta dodatno umanjena za 0,30 p.p.

4 EKS je izračunat na maksimalni iznos kredita, rok otplate i bez naknade. U EKS nisu uključeni troškovi polica osiguranja.

 Rok otplate

 • od 3 do 10 godina  - za kredite uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo otplatno razdoblje
 • od 3 do 15 godina - za kredite uz promjenjivu kamatnu stopu bez zasnivanja založnog prava na nekretnini
 • od 3 do 30 godina - za kredite uz promjenjivu kamatnu stopu uz zasnivanje založnog prava na nekretnini
 • za kredite uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope rok otplate je sukladno roku otplate uz promjenjivu kamatnu stopu, minimalno 61 mjesec

Moguće ugovaranje počeka otplate kredita u razdoblju do 12 mjeseci (izuzev za kredite koji se realiziraju uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope ili uz otplatu u anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta).

 Potrebna mjesečna primanja/kreditna sposobnost

Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost ovisi o iznosu kredita, o načinu otplate kredita (anuiteti/rate/postupno povećanje anuiteta), te se izračunava na zahtjev klijenta u poslovnicama Banke.

 Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

 • 0,50% od iznosa kredita

Naknada može iznositi najviše 1.900,00 HRK i može se platiti iz vlastitih sredstava ili iz kredita.

Posebna ponuda do 31.12.2017. godine: bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

 Naknada za prijevremenu otplatu kredita

 • bez naknade za prijevremenu djelomičnu ili definitivnu otplatu kredita

 Instrumenti osiguranja

Obvezni instrumenti osiguranja:

 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika, izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
 • zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika

 Dodatni instrumenti osiguranja:

Za kredite uz zasnivanje založnog prava na nekretnini:

 • založno pravo na nekretnini* prihvatljivoj za Banku i
 • polica osiguranja imovine od osnovnih opasnosti za nekretninu danu u zalog i
 • polica osiguranja od nezgode korisnika kredita za pokriće 100% iznosa kredita ili polica osiguranja života (postojeća) koja ima pokriveno osiguranje nezgode u visini 100% iznosa kredita

Umjesto osiguranja od nezgode korisnik kredita može ugovoriti osiguranje od nesposobnosti vraćanja kredita – credit protect insurance (CPI).

 Ovisno o visini kredita u odnosu na procijenjenu vrijednost nekretnine Banka može zatražiti dodatne instrumente osiguranja kao što su polica života s otkupnom vrijednosti ili depozit ili jamac.

 Za stambene kredite bez zasnivanja založnog prava:

 • polica osiguranja od nezgode u visini 100% iznosa kredita i:
  •  polica životnog osiguranja s otkupnom vrijednošću u visini 10% od iznosa kredita ili
  • 1 jamac

ili

 • osiguranje otplate kredita (CPI)

 * Založno pravo može se zasnovati na nekretnini koja je predmet kreditiranja ili na nekoj drugoj nekretnini.

Sve police osiguranja vinkuliraju se u korist Banke.

 Otplata kredita

 • u jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama
 • u anuitetima kroz četiri otplatna razdoblja (poseban plan otplate)
 • korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze

Kod kredita uz poseban plan otplate nije moguće ugovoriti kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope.

Dodatne informacije potražite:

 DOGMA nekretnine d.o.o.

www.dogma-nekretnine.com

+385 51 341 080; +385 51 341 081; +385 51 333 407

 Opereta nekretnine d.o.o.

www.opereta.hr

+385 (0)1 3820 050