Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“

Predmet: ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“

Rok: do 1. travnja 2016. godine

Predmet: ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“.

 

Prihvatljivi korisnici: pravna ili fizička osoba, subjekt u poslovanju s hranom, a koji je korisnik odobrenog ili registriranog objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i/ili proizvode ribarstva, ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu. Potpora se dodjeljuje isključivo mikro, malim i srednjim poduzećima.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda;
 • ulaganja u opremanje objekata za preradu proizvoda;
 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora;
 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju;
 • ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila;
 • ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda;
 • ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor objekata za preradu proizvoda.

 

Prihvatljivi troškovi:

 • kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije objekata za preradu proizvoda;
 • kod ulaganja u opremanje objekata za preradu proizvoda, troškovi opremanja objekata za preradu proizvoda, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije skladišnih prostora te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad skladišnih prostora, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije objekata za maloprodaju te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad objekta za maloprodaju, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • kod ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila, troškovi kupnje i/ili opremanja specijaliziranih vozila, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • kod ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda, troškovi kupnje informatičke opreme i/ili informatičkih sustava (uključujući i licencirane računalne programe) za potrebe rada objekata za preradu proizvoda, i/ili uređaja za klimatizaciju prostorija objekta za preradu proizvoda i/ili ostale opreme, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • kod ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor objekata za preradu proizvoda, troškovi kupnje opreme i/ili sustava za videonadzor objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja, i to: troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi izrade studije utjecaja na okoliš, troškovi izrade procjene o potrebi izrade studije, trošak izrade elaborata zaštite okoliša, troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj (konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu) i troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije.

 

Ukupni iznos sredstva javne potpore: 29.333.334,00 EUR

Najviši iznos javne potpore: 7.500.000,00 HRK

 

Rok: do 1. travnja 2016. godine

Dodatne informacije potražite:

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com