Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“

Predmet: ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture s ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture.

Rok: do 15. srpnja 2016. godine

Predmet: ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture s ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture.

Prihvatljivi korisnici: fizičke ili pravne osobe koje udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom.

Prihvatljiva ulaganja:

 • produktivna ulaganja u akvakulturu;
 • diversifikaciju proizvodnje u akvakulturi i uzgajanih vrsta;
 • osuvremenjivanje jedinica akvakulture, uključujući poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u akvakulturi;
 • poboljšanja i osuvremenjivanje povezana sa zdravljem i dobrobiti životinja, uključujući kupnju opreme za zaštitu farmi od divljih grabežljivaca;
 • smanjenje negativnog utjecaja ili poticanje pozitivnih učinaka na okoliš i povećanje učinkovitosti resursa;
 • ulaganja u unaprjeđenje kvalitete ili dodavanje vrijednosti, proizvodima akvakulture;
 • obnovu postojećih akvakulturnih ribnjaka ili laguna putem uklanjanja mulja ili ulaganja u sprečavanje taloženja mulja;
 • diversifikaciju prihoda poduzeća u području akvakulture putem razvoja komplementarnih aktivnosti;
 • ulaganja koja dovode do znatnog smanjenja učinka poduzeća u području akvakulture na potrošnju i kvalitetu vode, posebice smanjenjem količine korištene vode ili kemikalija, antibiotika i drugih lijekova, ili poboljšanjem kvalitete izlazne vode, uključujući uspostavom multitrofičkih akvakulturnih sustava;
 • promicanje zatvorenih akvakulturnih sustava u kojima se proizvodi akvakulture uzgajaju u zatvorenim recirkulacijskim sustavima, smanjujući time potrošnju vode na najmanju moguću mjeru;
 • ulaganja koja povećavaju energetsku učinkovitost i promiču prelazak poduzeća u području akvakulture na obnovljive izvore energije.

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije uzgajališta i/ili mrjestilišta i/ili objekata za predrast te kod postojećih ribnjaka za uzgoj toplovodnih slatkovodnih riba troškovi uklanjanja mulja ili sprječavanja taloženja mulja;
 • troškovi opremanja mrjestilišta i/ili uzgajališta /ili objekata za predrast, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje zatvorenih akvakulturnih sustava u kojima se proizvodi akvakulture uzgajaju u zatvorenim recirkulacijskim sustavima;
 • troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije skladišnih prostora te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad skladišnih prostora, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije objekata za maloprodaju i/ili troškovi opremanja opremom potrebnom za rad objekta za maloprodaju, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije te troškovi opremanja vodnih građevina, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad otpremnog centra i centra za pročišćavanje školjkaša, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • troškovi kupnje i/ili opremanja specijaliziranih vozila i/ili radnih strojeva i/ili specijaliziranih plovila i/ili teglenica i/ili plutajućih objekata i/ili pontona te troškovi kupnje radnih strojeva, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • kod ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada mrjestilišta i/ili uzgajališta, troškovi kupnje informatičke opreme i/ili informatičkih sustava (uključujući i licencirane računalne programe) za potrebe rada mrjestilišta i/ili uzgajališta, i/ili sustava automatskog/poluautomatskog hranjenja i/ili uređaja za klimatizaciju prostorija mrjestilišta i/ili ostale opreme, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • kod ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje kvalitete proizvodnje na mrjestilištima i /ili uzgajalištima isključivo u svrhu akvakulture, troškovi kupnje kontejnera za skladištenje akvatičnih organizama i/ili ledomata i/ili opreme za poleđivanje i/ili šokiranje akvatičnih organizama i/ili sanitacijske opreme i/ili visokotlačne pumpe i/ili zračne barijere, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • kod ulaganja u kupnju i/ili izgradnju i/ili postavljanje opreme i/ili sustava fizičke i tehničke zaštite mrjestilišta i/ili uzgajališta od divljih grabežljivaca, troškovi kupnje i/ili izgradnje i/ili postavljanja opreme i/ili sustava zaštite mrjestilišta i/ili uzgajališta od divljih grabežljivaca, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • kod ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor mrjestilišta i/ili uzgajališta, troškovi kupnje opreme i/ili sustava za video-nadzor mrjestilišta i/ili uzgajališta, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • kod ulaganja u kupnju instrumenata i/ili opreme za praćenje parametara okoliša, troškovi kupnje instrumenata i/ili opreme za praćenje fizikalnih i kemijskih parametara vode i sedimenta i/ili vodomjera i/ili opreme za telemetrijski nadzor, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • kod ulaganja u komplementarne aktivnosti troškovi uspostave i razvoja takvih aktivnosti;
 • kod izgradnje i/ili opremanja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na mrjestilištima i/ili uzgajalištima (solarne elektrane, hidroelektrane, vjetroelektrane, elektrane na biomasu, geotermalne elektrane i slično), troškovi izgradnje postrojenja te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad postrojenja, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili spajanje od postrojenja na distribucijsku mrežu/od postrojenja do objekta), a ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena proizvodnja električne i/ili toplinske energije biti veća od prosječne godišnje procijenjene potrošnje električne i/ili toplinske energije objekata na mrjestilištu i/ili uzgajalištu vezanih uz proizvodnju, a koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom, korisnik može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja, a koji odgovara udjelu potrošnje na mrjestilištu i/ili uzgajalištu u odnosu na ukupno proizvedenu energiju u postrojenju koje je predmet ulaganja;
 • opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja, i to: troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi izrade studije utjecaja na okoliš, troškovi izrade procjene o potrebi izrade studije, trošak izrade elaborata zaštite okoliša, troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj (konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu), troškovi nadzornog inženjera kod izgradnje i/ili rekonstrukcije i troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije.

 

Ukupna sredstva javne potpore: 17.000.000,00 EUR

Najviši iznos potpore: 3.000.000,00 EUR

Rok: do 15. srpnja 2016. godine

Dodatne informacije potražite:

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com