• Nema rezultata za traženu pretragu

Financijska abeceda – što su glavnica i kamata?

Prilično je kul znati i brinuti o svojim financijama - posebice kad si na razgovoru za posao ili planiraš u nešto ulagati. Pročitaj treći dio financijske abecede!

Dug

Dug je obaveza fizičke ili pravne osobe da nešto plati drugoj strani. Konkretnije, dug je predmet odnosa između dužnika i vjerovnika. Vjerovnik dug potražuje, dužnik ga plaća.

Financijska godina

Financijska godina uglavnom obuhvaća razdoblje od 12 mjeseci koje je pokriveno računima. S obzirom na to da financijska godina može biti duža ili kraća, postoje izuzeci.

Primjerice, kad kompanija želi promijeniti završetak svoje financijske godine te ga s npr. neprikladnog lipnja premjestiti u prikladniji prosinac, imat će financijsku godinu ili od šest mjeseci, ili od 18 mjeseci (6+12).

Glavnica

Glavnica je nominalna vrijednost financijske imovine, kao što su zajam ili obveznica. U jasnijem obliku,  glavnica je  iznos koji se mora isplatiti po dospijeću imovine. Glavnica se mora jasno razlikovati od KAMATA.

Hipoteka

Hipoteka ili založno pravo je teret na nekretninu kojim se osigurava naplata potraživanja. Dakle, ako potraživanja nisu nadmirena, vjerovnik ima pravo tražiti prodaju založene nekretnine.

HNB

Skraćenica za Hrvatsku narodnu banku. HNB je središnja banka Republike Hrvatske i sastavni dio Europskog sustava središnjih banaka. Vodi monetarnu politiku, izdaje hrvatski novac, izdaje odobrenja za rad kreditnim institucijama, kreditnim unijama i institucijama za platni promet i elektronički novac. Nadzire sva njihova poslovanja, a osnovni cilj je održavanje stabilnosti cijena.

IBAN (eng. International Bank Account Number)

IBAN ili međunarodni broj bankovnog računa. To je standardni međunarodni brojevni sustav razvijen da identificira inozemni bankovni račun.  Sastoji se od dvoslovnog koda zemlje, a potom slijede dvije kontrolne znamenke i do 35 alfanumeričkih znakova. Ti znakovi su poznati kao osnovni broj bankovnog računa (BBAN).

Koristi se za slanje međubankarskih transfera ili za transfer novca iz jedne banke u drugu, posebno preko međunarodnih granica. SAD i Kanada dvije su glavne zemlje koje ne koriste IBAN sustav, no prepoznaju ga i obrađuju plaćanja prema njemu.

Kamata

Kamata je cijena koju banka naplaćuje za korištenje odobrenoga kredita. To je cijena koju banka plaća za depozit. Ovisi o iznosu kredita tj. depozita, roku na koji se kredit odobrava, visini ugovorene kamatne stope i metode obračuna kamata koju primjenjuje banka.

Promaknuo ti je prvi dio financijske abecede? Pročitaj ga OVDJE.

Trebate pomoć?

Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja