• Nema rezultata za traženu pretragu

Banke

Obavijest

Poštovani,
 
obavještavamo Vas da je Privredna banka Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) izmijenila Odluku o naknadama u poslovanju s domaćim i stranim poslovnim subjektima, fizičkim osobama i financijskim institucijama, (dalje u tekstu: Odluka o naknadama). Istom se uvodi naknada na depozite poslovnih subjekata u EUR za iznose iznad 1 milijun EUR (stanja na EUR a vista / transakcijskim računima). Predmetna izmjena se primjenjuje od 01.05.2021.g. za EUR račune financijskih institucija.
 
Visina navedene naknade utvrđena je u iznosu 0,50% godišnje, s mjesečnim obračunom zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, temeljem dnevnih stanja računa iznad navedenog iznosa. Dnevna stanja na računima ispod navedenog iznosa neće ulaziti u osnovicu za obračun. Obračunate naknade naplatit će se sukladno ugovorenim uvjetima, direktnim (izravnim) terećenjem transakcijskog računa u EUR, 10. dan nakon obračuna, a obavijest o obračunu naknade bit će dostavljena uobičajenim načinom komunikacije.
 
Banka uvodi navedenu naknadu s obzirom na troškove koje ista snosi s osnove držanja deviznih sredstava na računima u zemlji i inozemstvu, a u skladu s ustaljenom praksom u zemljama članicama Eurozone. Tako je primjerice, Europska centralna banka (dalje u tekstu: ECB) uvela negativnu kamatnu stopu na depozite još u lipnju 2014. godine, te ona iznosi – 0,50% od rujna 2019. do danas.
 
S poštovanjem,
 
Privredna banka Zagreb d.d.

Banke

Privredna banka Zagreb d.d., koristeći razgranatu mrežu podružnica u Hrvatskoj, sinergiju PBZ Grupe i Intesa Sanpaolo Grupe, kao i razvijenu korespondentsku mrežu, podrška je i partner svojim klijentima – bankama u svim područjima njihovog poslovanja.

Proizvodi i usluge koje nudimo bankama su: 

 •  Transakcijsko bankarstvo
 • Garancije i dokumentarno poslovanje (Trade Finance)
 •  Izvozno financiranje (Export Finance)
 •  Financiranje
 • Riznica
 • Investicijsko bankarstvo

Za upite i uspostavljanje poslovne suradnje molimo kontaktirati Financijske institucije na fi.relations@pbz.hr

 

Transakcijsko bankarstvo

Transakcijsko bankarstvo

Privredna banka Zagreb nudi vam proizvode i usluge transakcijskog bankarstva uključujući:

 • Transakcijski račun
 • Platni promet 
 • Global Cash Management
   

Transakcijski račun

Privredna banka Zagreb d.d. nudi otvaranje i vođenje EUR računa kao i multi-valutnih računa u većini valuta dostupnih na tečajnoj listi Privredne banke Zagreb d.d

Preko navedenih računa možete obavljati sva vaša plaćanja bilo da se radi o komercijalnim plaćanjima, međubankarskim plaćanjima, dokumentarnim plaćanjima, te svim ostalim plaćanjima koja su neophodna u vašem poslovanju. 
 

Platni promet

Privredna banka Zagreb d.d. stekla je kroz dugi niz godina bogato iskustvo u obavljanju platnog prometa te je predvodnik u uvođenju inovacija i novih tehnologija na tržištu. Stoga je jasno zašto sve veći broj klijenata, banaka i drugih financijskih institucija koriste naše usluge u obavljanju platnog prometa. Koristeći se razvijenom korespondentskom mrežom u mogućnosti smo izvršiti vaše plaćanje bilo gdje u svijetu i u većem broju valuta. U mogućnosti smo također procesuirati inozemna plaćanja u eurima i drugim valutama za korisnike u Hrvatskoj, bilo kroz razgranatu mrežu poslovnica širom hrvatske bilo kroz nacionalne ili EU (Target 2; SEPA-STEP 2) klirinške sustave.

Global Cash Management

Ako su vaši klijenti multinacionalne kompanije koje imaju subsidijare u Hrvatskoj, sklapanjem MT101 bilateralnog ugovora s Privrednom bankom Zagreb d.d. i ugovaranjem usluge Global Cash Managementa sa subsidijarom u Hrvatskoj, pružamo vašim klijentima mogućnost centralnog upravljanja sredstvima i plaćanjima u eurima u Hrvatskoj na temelju zaprimljenih MT101 instrukcija za plaćanje. Omogućujemo također i slanje dnevnih izvješća o stanju računa subsidijara (MT940/941/942).

Garancije i dokumentarno poslovanje -Trade Finance

Garancije i dokumentarno poslovanje -Trade Finance

Nudimo usluge garancija i dokumentarnog poslovanja, a kao podršku vašem poslovanju i poslovanju vaših klijenata s poslovnim partnerima u Hrvatskoj.

Garancije

Vaši domaći i inozemni partneri cijene, a često i izričito traže garanciju vaše poslovne banke - Privredne banke Zagreb d.d.
Možemo vam ponuditi, temeljem vašeg naloga, a na temelju domaćih i međunarodnih komercijalnih ugovora ili druge dokumentacije, izdavanje svih vrsta garancija u zemlji i inozemstvu:

 • platežne - koje služe kao instrument osiguranja plaćanja robnih i financijskih kredita,
 • činidbene - koje služe kao instrument osiguranja izvršenja ugovornih obveza (za sudjelovanje na natječaju, za povrat avansa, za privremeni uvoz, za dobro i pravodobno izvršenje posla, za otklanjanje nedostataka u garantnom roku i sve ostale kojima se jamči ispunjenje neke radnje),
 • carinske garancije,
 • sve navedene vrste garancija mogu biti izdane kao direktne ili indirektne tj. kao kontragarancije u korist inozemnih banaka,
 • okvirne revolving linije za korištenje garantnih proizvoda i pisama namjere.

Za odobrenje izdavanja garancije potrebno je uz zahtjev dostaviti svu pripadajuću relevantnu dokumentaciju:

Za više informacija kontaktirajte trade.finance@pbz.hr ili svog managera za odnose s klijentima.

Dokumentarni akreditiv

Dokumentarni akreditiv predstavlja najsigurniji instrument plaćanja, koji maksimalno štiti kako kupca, tako i prodavatelja, a moguće ga je koristiti kao instrument osiguranja plaćanja kako po međunarodnim tako i po domaćim komercijalnim transakcijama.

Ako ste KUPAC/UVOZNIK, korištenjem dokumentarnog akreditiva vaši interesi su osigurani jer će se isplata ugovorene svote izvršiti tek nakon što prodavatelj (izvoznik) dokumentima dokaže da je usluga izvršena/roba otpremljena u dogovorenoj količini i kakvoći te u ugovorenom roku. Vi ste kao kupac osigurani da će komercijalni posao biti realiziran prema ugovoru te da ćete dobiti upravo onu robu koju ste naručili (količinu i kvalitetu) i u dogovoreno roku. S druge strane, mi, Privredna banka Zagreb, jamčimo vam da plaćanje neće biti izvršeno ako dokumenti nisu u skladu s uvjetima akreditiva.

Ako ste PRODAVATELJ/IZVOZNIK, korištenje dokumentarnog akreditiva vam osigurava sigurnu naplatu vašeg potraživanja pod uvjetom da isporučite robu odnosno izvršite uslugu te prezentirate Privrednoj banci Zagreb uredne dokumente u skladu s uvjetima iz akreditiva.

Za više informacija kontaktirajte trade.finance@pbz.hr ili svog managera za odnose s klijentima.

Nalog za otvaranje dokumentarnog akreditiva

Prilog uz nalog
 

Dokumentarna naplata

Dokumentarna naplata je pisani nalog izvoznika Banci da uvozniku uruči prezentirane dokumente samo uz ispunjenje određenih uvjeta iz naplate (uz plaćanje, akcept mjenice ili ispunjenje drugih dogovorenih uvjeta). Prednosti dokumentarne naplate su jednostavna procedura, mali troškovi te podjednak rizik za poslovne partnere. Vrste dokumentarne naplate ovisno o Vašim zahtjevima i potrebama mogu biti:

 • Documents against Payment (D/P), izručenje dokumenata uz plaćanje
 • Documents against Acceptance (D/A), izručenje dokumenata uz akcept mjenice.

Za više informacija kontaktirajte trade.finance@pbz.hr ili svog managera za odnose s klijentima.

Export Finance

Export Finance

Poslovi financiranja izvoza obuhvaćaju:

•    Kredit kupcu - Buyer's Credit
Kredit namijenjen za potporu i unapređenje izvoza, kojim PBZ kao izvoznikova banka odobrava kredit uvoznikovoj banci/uvozniku, uz osiguranje policom osiguranja od komercijalnih i političkih rizika koju izdaje HBOR kao hrvatska izvozno kreditna agencija u korist PBZ-a. Kreditom se isključivo financira izvoz robe i usluga hrvatskog podrijetla.
•    Izvozni forfaiting
Predstavlja otkup kratkoročnih i srednjoročnih potraživanja bez prava regresa prema prethodnom vjerovniku. Na taj način izvoznik u najkraćem roku dolazi do novčanih sredstava prije stvarne naplate ostvarenog izvoza te prebacuje na PBZ, kao forfaiter-a, kreditni, tečajni i sve ostale rizike u poslovanju s inozemstvom. Riječ je o najbržem načinu financiranja izvoznika putem otkupa prenosivih instrumenata osiguranja plaćanja.
•    Izvozni faktoring
Izvozni faktoring je financijski posao kod kojega se obavlja otkup potraživanja između poslovnih subjekata iz Republike Hrvatske i inozemstva uz primjenu dvo-faktorskog sustava putem suradnje i komunikacije s Factors Chain International (FCI). 
 

Za više informacija kontaktirajte export.finance@pbz.hr ili svog managera za odnose s klijentima.

Financiranje

Financiranje

PBZ vam može, sukladno vašim potrebama, ponuditi financiranje putem bilateralnog kredita ili organizirati sindicirano kreditiranje ako se radi o iznosima i uvjetima kreditiranja koji zahtijevaju sudjelovanje više banaka. Ukoliko imate potrebnu za financiranjem obratite se Financijskim institucijama na fi.relations@pbz.hr.

Escrow račun

Escrow račun

Escrow račun je račun na koji jedna ugovorna strana u nekom trgovačkom ugovoru (nalogodavac u odnosu prema Banci), preda escrow banci (banka agent) novac, vrijednosnice ili dokumente u polog na čuvanje, s tim da je ta banka ovlaštena položeni novac isplatiti ili dokumente izručiti njegovoj drugoj ugovornoj strani (korisniku), pod uvjetima koji su utvrđeni escrow ugovorom između banke - escrow agenta, nalogodavca i korisnika.
To je založni/uvjetni račun, koji služi za namirenje potraživanja s kojeg se radi isplata tek nakon ispunjenja određenih uvjeta. Služi za pružanje usluge posredovanja prilikom obavljanja novčanih transakcija koje su uvjetovane ispunjenjem određenih radnji, koje se dokazuju prezentacijom ugovorenih dokumenata.

Za više informacija i ugovaranje usluge molimo obratite se vašem menadžeru za odnose s klijentima.
 

Riznica

Riznica

Priredba banka Zagreb d.d. važan je i jedan od vodećih sudionika na hrvatskom financijskom tržištu sa širokim spektrom financijskih rješenja za velike korporativne i institucionalne investitore. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga koje obuhvaćaju transakcije na domaćim i međunarodnim tržištima novca, deviznim tržištima, tržištima kapitala te upravljanje likvidnošću banke.

Više informacija o poslovima riznice pogledajte ovdje.

Investicijsko bankarstvo

Investicijsko bankarstvo

Privredna banka Zagreb d.d. vodeća je banka u Republici Hrvatskoj na području investicijskog bankarstva. Dugogodišnjim znanjem i stečenim iskustvom naš je tim profesionalaca razvio niz proizvoda i usluga za domaće i inozemne klijente. Među najvažnijim uslugama su provedbe ponuda, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz/bez obveze otkupa, usluge skrbništva, usluge depozitne banke, usluge posredovanja u kupnji i prodaji vrijednosnih papira, strukturirano financiranje, financijsko savjetovanje i analize.

Više informacija o poslovima investicijskog bankarstva pogledajte ovdje.

Kontakti

informacije o uslugama