• Nema rezultata za traženu pretragu

Nerezidenti

Nerezidenti

Privredna banka Zagreb d.d. u poslovanju sa stranim poslovnim subjektima obavlja poslove otvaranja i vođenja računa, te pružanje svih bankarskih i savjetodavnih usluga klijentima.

Nerezidenti – klijenti Banke mogu biti:

pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu, predstavništva stranih pravnih osoba u Republici Hrvatskoj, trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u inozemstvu koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost u inozemstvu za koju su registrirani, strana diplomatska i konzularna predstavništva u Republici Hrvatskoj, druge organizacije i tijela čije je sjedište izvan teritorija RH, koja na osnovi dvostranih ili mnogostranih međunarodnih ugovora koje je ratificirala Republika Hrvatska djeluju na teritoriju RH, strane udruge te druge strane organizacije, fizičke osobe s prebivalištem u inozemstvu i podružnice rezidentnih trgovačkih društava koje posluju u inozemstvu.

Banka otvara račun temeljem Zahtjeva za otvaranje i vođenje transakcijskog računa nerezidenta-nepotrošača uz koji je priložena sva zakonom ili drugim propisima utvrđena dokumentacija i Ugovora o otvaranju i vođenju trensakcijskog računa te obavljanju platnih i ostalih usluga potpisanog od strane ovlaštene osobe nerezidenta.

Poslovanje s nerezidentima

Poslovanje s nerezidentima

Statusna dokumentacija klijenta za otvaranje računa ako ste:

Nerezident - strana pravna osoba, trgovac pojedinac, obrtnik, druga fizička osoba koja samostalnim radom obavlja gospodarsku djelatnost u inozemstvu za koju je registrirana ili podružnica rezidentnoga trgovačkog društva koja posluje u inozemstvu:

 • izvod iz registra u kojem je upisan u zemlji u kojoj ima registrirano sjedište ili, ako je osnovan u zemlji gdje se ne upisuje u takav registar, drugu valjanu ispravu o osnivanju u skladu s propisima zemlje sjedišta nerezidenta iz koje se vidi pravni oblik nerezidenta i vrijeme osnivanja. Isprava ne smije biti starija od tri mjeseca, odnosno duže kada je to nužno zbog propisanog postupka zemlje sjedišta nerezidenta, uz obvezno dokumentiranje istog. Isprava treba biti u izvorniku i ovjerenom prijevodu na hrvatski ili engleski jezik. Umjesto izvornika može se prihvatiti ovjerena preslika isprave ili izvod iz registra nadležnog tijela ovjeren od javnog bilježnika. U tom slučaju, u ovjeri javnog bilježnika mora biti naznačen dan uvida u registar odnosno dan izdavanja izvoda iz registra.
 • ovjerena preslika identifikacijskog dokumenta ovlaštenih osoba, ukoliko fizičke osobe ovlaštene za poslovanje s nerezidentnim računom osobno ne dolaze u Banku;
 • posljednje godišnje financijsko izvješće o poslovanju nerezidenta u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja registriranu djelatnost, koje je ovjerila revizorska kuća ili zaprimilo porezno tijelo. Nerezident koji posluje kraće od godinu dana podnosi financijsko izvješće o poslovanju za proteklo razdoblje poslovanja u tekućoj godini. Ako nerezident nema obvezu izrađivanja financijskog izvješća u matičnoj zemlji, dostavlja dokument o plaćenom porezu;
 • potvrda o osobnom identifikacijskom broju koju izdaje Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Porezna uprava.

Strano diplomatsko i konzularno predstavništvo, predstavništvo organizacije Ujedinjenih naroda i predstavništvo međunarodne organizacije:

 • potvrda Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske da je predstavništvo upisano u evidenciju Ministarstva, s priloženim popisom notificiranih osoba; ne starija od tri mjeseca;
 • ovjerena preslika identifikacijskog dokumenta ovlaštenih osoba, ukoliko fizičke osobe ovlaštene za poslovanje s nerezidentnim računom osobno ne dolaze u Banku;
 • potvrda o osobnom identifikacijskom broju koju izdaje Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Porezna uprava.

Međunarodna misija koja djeluje na temelju međunarodnog akta:

 • potvrda o akreditaciji međunarodne misije pri nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj iz koje je vidljiv puni naziv misije i naziv međunarodnog akta na temelju kojeg misija djeluje; ne starija od tri mjeseca;
 • ovjerena preslika identifikacijskog dokumenta ovlaštenih osoba, ukoliko fizičke osobe ovlaštene za poslovanje s nerezidentnim računom osobno ne dolaze u Banku;
 • potvrda o osobnom identifikacijskom broju koju izdaje Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Porezna uprava. 

Predstavništvo strane pravne osobe koja obavlja gospodarsku djelatnost u inozemstvu:

 • izvod iz registra predstavništva koji se vodi pri nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj; ne starija od tri mjeseca;
 • ovjerena preslika identifikacijskog dokumenta ovlaštenih osoba, ukoliko fizičke osobe ovlaštene za poslovanje s nerezidentnim računom osobno ne dolaze u Banku;
 • potvrda o osobnom identifikacijskom broju koju izdaje Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Porezna uprava.

Strane udruge, predstavništva stranih zaklada i fundacija i druge strane neprofitne organizacije koje djeluju na teritoriju Republike Hrvatske:

 • izvod iz registra što ga vodi nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj, ne stariji od tri mjeseca;
 • ovjerena preslika identifikacijskog dokumenta ovlaštenih osoba, ukoliko fizičke osobe ovlaštene za poslovanje s nerezidentnim računom osobno ne dolaze u Banku;
 • potvrda o osobnom identifikacijskom broju koju izdaje Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Porezna uprava.

 

Kontakt

Adresa: Radnička cesta 50, Zagreb
E-mail: pbz.nonresidents@pbz.hr

 

Obrasci i arhiva

Obrasci i arhiva

Obrasce Banke potrebne za otvaranje računa na engleskom jeziku potražite na linku

Uvjeti poslovne suradnje s stranim pravnim o osobama-nerezidentima potražite na linku 

 

Kontakti

informacije o uslugama