• Nema rezultata za traženu pretragu

Osnovni račun

Račun za plaćanje u eurima
Što je osnovni račun?

Što je osnovni račun?

Osnovni račun je eurski račun za plaćanje koji obuhvaća osnovne usluge. Definiran je Zakonom o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu, u skladu s kojim banka potrošaću omogućava:

 • otvaranje, vođenje i zatvaranje računa za plaćanje
 • izdavanje debitne Visa Inspire kartice uz račun za plaćanje
 • polaganje novčanih sredstava na račun za plaćanje
 • ugovaranje trajnih naloga
 • PBZ digitalno bankarstvo
 • podizanje gotovine na bankomatu ili u PBZ poslovnici
 • izvršenje platnih transakcija izravnih terećenja te platnih transakcija Visa Inspire karticom uključujući plaćanja internetom
 • izvršenje kreditnih transfera (uključujući trajne naloge) na terminalima, šalterima i putem PBZ digitalnog bankarstva
Korisnici osnovnog računa

Korisnici osnovnog računa

Pravo na otvaranje i korištenje osnovnog računa imaju domaći ili strani potrošači koji:

 • podnesu zahtjev za otvaranje osnovnog računa i u sklopu zahtjeva potvrde da u RH nemaju račun za plaćanje s obilježjima osnovnog računa ili su zatražili od banke koja ga vodi njegovo zatvaranje,
 • imaju zakonito boravište u Europskoj uniji i potrošači koji nisu dobili dozvolu za boravak, a čije protjerivanje nije moguće iz pravnih ili stvarnih razloga.
Korisnici osnovnog računa za osjetljivu skupinu

Korisnici osnovnog računa za osjetljivu skupinu

Osnovni račun za osjetljivu skupinu je osnovni račun na čije otvaranje i korištenje imaju pravo potrošači koji imaju pravo na osnovni račun, a pripadaju osjetljivoj skupini.

Osjetljiva skupina definirana je Zakonom o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu, a čine ju potrošači koji su korisnici jednog ili više sljedećih prava prema zakonu kojim je uređena socijalna skrb:

 • zajamčene minimalne naknade
 • naknade za osobne potrebe korisnika smještaja
 • naknada za redovito studiranje
 • osobne invalidnine
 • doplatka za pomoć i njegu
 • naknade do zaposlenja.

Pripadnost osjetljivoj skupini potrošač dokazuje potvrdom nadležnog tijela koje mu je priznalo pravo iz socijalne skrbi.

Prekoračenje i obročna otplata

Prekoračenje i obročna otplata

Po osnovnom računu i osnovnom računu za osjetljivu skupinu prekoračenje i obročna otplata platnom karticom za kupnju robe ili plaćanja usluga na rate nisu dopušteni.

Osnovni račun

Osnovni račun


Potrošači koji zakonito borave u nekoj od zemalja EU mogu u PBZ poslovnici zatražiti otvaranje računa za plaćanje s uključenim osnovnim uslugama.

Potrošači koji pripadaju osjetljivoj skupini mogu otvoriti osnovni račun za osjetljivu skupinu.

Visa Inspire kartica
Visa Inspire kartica
 • Jednostavan i brz pristup novcu
 • Beskontaktno plaćanje
 • Sigurna online kupovina
Saznaj više

Naknade

Mjesečna naknada za osnovni račun iznosi 2,52 EUR i uključuje:

 • vođenje osnovnog računa i
 • članarinu za On-line bankarstvo [PBZ digitalno bankarstvo]

Mjesečna naknada za osnovni račun potrošača koji pripada osjetljivoj skupini iznosi  0,13 EUR i uključuje:

 • vođenje osnovnog računa za osjetljivu skupinu
 • članarinu za On-line bankarstvo [PBZ digitalno bankarstvo]
 • 10 besplatnih nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija u eurima mjesečno, izvršenih putem kanala Banke.

Prva redovna mjesečna naknada za osnovni račun, odnosno osnovni račun potrošača koji pripada osjetljivoj skupini, naplatit će se nakon 90 dana od dana otvaranja računa sukladno Tarifi Banke.

Potrošač koji pripada osjetljivoj skupini dužan je Banci svakih 12 mjeseci potvrditi da ostvaruje pravo na osnovni račun za osjetljivu skupinu, dostavom potvrde nadležnog tijela o statusu korisnika prava iz socijalne skrbi.

Po isteku 12 mjeseci Banka će pisanim putem pozvati Potrošača da joj u roku od dva mjeseca dostavi potvrdu o statusu korisnika prava iz socijalne skrbi. Ako Potrošač u roku od dva mjeseca ne dostavi potvrdu ili ne otkaže okvirni ugovor o osnovnom računu, Banka će osnovni račun za osjetljivu skupinu nastaviti voditi kao osnovni račun.

Trebate pomoć?

Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja